is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C m )

een systema gevormde godsdienst te rusten, iets, hetwelk voor de uitbreiding van het Christendom van het grootste gewigt is. De Koorankos en Timannees zijn tot hiertoe oök in de grofste en noodzakelijkste kunsten des dagelijksche levens , of geheel onervaren of zeer verre ten achteren. Hunne woningen zijn allerellendigste vierkante aardhutten. Zij bouwen alleenlijk rijst, aardamandelen of aard* akers Qgroundnuts') en yams, doch de vruchtbare bodem en het klimaat zouden den aanbouw van alle keerkrings - voortbrengselen begunstigen.

De Mandigos, die noordwestelijk aan de beide genoemde volkjes grenzen, onderscheiden zich van hen. Zij zijn Mahomedanen, uit de binnenste deelen des, lands hier henen verhuisd, en overtreffen, in nijverheid en bebouwing van het land, hunne naburen verre weg. De volgende beschrijving geeft majoor laing, bi. 109, van Ma-boom, eene stad der Mandigos: ik betrad die stad tegen zons - ondergang , en de eerste indruk, dien zij op mij maakte, vvas den inwoneren zeer gunstig, die van hun verschillend dagwerk elk naar huis keerende, de gereedschappen of voortbrengsels van hunne vlijt droegen.- eenige hadden hunne velden voor het zaaijen toebereid, andere dreven hun vee huiswaarts, wier weldoorvoed aanzien voor de goedheid hunner weiden getuigden. De laatste hamerslagen der smeden klonken nog, de wevers maten de lengte van het stuk werk, die zij den nu verloopen dag gevorderd hadden, de lederwerkers pakten hunne reine lederen zakken, schoenen, dolkscheden, als het werk hunner handen , bijeen in een' grooten zak; terwijl de Muezzin van de moskee, door den ernstw