is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 7

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C a8o )

te beproeven, doch waaomtrent geen zaakkundige en onpartijdige beoefenaar der vaderlandsche regtsgescbiedenis ontkennen zal, dat door het reglement van 8 October 1798. een aanmerkelijke stap tot verbetering gedaan is. Want hoezeer ook op dit regiement de smet eener geheime instructie, en het middel van het binnen 'skamers geeselen blijft kleven, zoo is daarbij toch aan den beklaagden een verdediger toegekend, en van die taak, heeft zich de zoo even aangehaalde Amsterdamsche advokaat wijlen Mr. H. CAtKoEN, en nog eenige anderen, met zoo veel rondborstigheid, bescheidenheid en vrijmoedigheid gekweten, dat zij den dank der beschuldigden, er. de blijvende achting hunner stad- en landgenooten verwerven mogten.

De Heer düwont, en de Genevesche hoogleeraar rossi, zeggen verders, dat men zich veeleer moet bedroeven dan verwonderen te zien, dat die duistere en geheimzinnige manier van procederen, nog blijft voortduren in eenige republieken die overigens toch eindelijk terug gekomen zün tot beginselen van regering, die ruimtr en meer nationaal zijn; masr de routine, de sleur, de oude gewoonte, en misschien eenige vertraging in het voortplanten en bevorderen van ware verlichting, verklaren genoegzaam deze bejammerenswaardige tegenstrijdigheid. 6 ö 11

■ Men Z°\ 2ich in tfn geval bedriegen, wanneer mn Van het der-^eld uitgaande, dewijl de Engehchen gelukkig genoeg waren, om de ware beginselen der regterfijke organisatie te vinden en ten grondslage hunner instellingen te leggen, dat daarom het besluit wettig zij, 8js cf a,ies goed en on.