is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150

LANCEEREN EN ONTWIJKEN.

ijdelen. Zoo moest b. v. de voorhoede der Japansche vloot bij de Yalu, steeds rondom de Chineesche formatie heen loopende, dit op een eerbiedigen afstand doen om niet binnen lanceerafstand te komen. Ware zij niet zoo verreweg superieur in snelheid geweest boven de Chineesche schepen, dan zoude de hierdoor gemaakte omweg haar op een belangrijk tijdverlies zijn te staan gekomen.

Wat de lanceerinrichtingen in de breede zijde aangaat, zoo zal er uit den aard der zaak veel overeenkomst bestaan tusschen haar gebruik en dat van het geschut op korte afstanden; er is echter een verschil. Bij de meeste moderne oorlogsschepen is het zware geschut, in torens of barbetten, zoodanig opgesteld dat alle stukken aan iedere zijde, althans dwarsuit en eenigszins verder, kunnen ageeren. Vandaar dat een schip, dat aan weerszijden een tegenstander van gelijke kracht te bestrijden heeft, eene dubbele overmacht tegenover zich ziet, wat het zware geschut aangaat; aangezien nu de lanceerinrichtingen van de eene zijde niet tevens aan de andere zijde kunnen ageeren, zal in het bedoelde geval, wat de torpedo's betreft, niet van overmacht sprake kunnen zijn; en zal dus het doubleeren van de tegenpartij, zooals onze vaderen dit noemden, voor het gebruik der torpedo's van geen belang zijn.

Alleen in de linie achter elkander stoomende zullen de schepen al hunne lanceerinrichtingen in de breede zijde kunnen gebruiken. In iedere andere formatie maskeeren de schepen elkanders breede zijde meer of minder, en dit heeft bij de torpedo met hare betrekkelijk geringe snelheid en hare korte baan veel meer beteekenis dan bij het geschut. Van eene getande orde zoude b. v. de afstand der schepen in iedere linie zeer groot, en de afstand der liniën onderling zeer klein moeten zijn om de torpedo's der schepen in de bakboordslinie te gebruiken tegen een doel, dat zich aan stuurboord buiten de formatie bevindt, en tegelijk alle kans te ontgaan, dat de schepen der stuurboordslinie door die torpedo's worden getroffen.

Is het eskader in eene linie in den breede geformeerd, dan kunnen alleen de beide vleugelschepen torpedo's lanceeren, tenzij de vijand ook in deze orde, in tegengestelden koers door de formatie heen loopt, zoodat ieder schip aan weerszijden door een vijandelijk schip gepasseerd wordt. Zijn de torpedo's getempeerd op 400 M., dan moet de afstand tusschen de schepen van iedere vloot niet meer dan 800 M. bedragen, wil men zeker zijn dat de vijandelijke schepen bij het passeeren binnen lanceerafstand komen.

Bestaat de formatie uit een dubbele linie in den breede, dan moet de afstand tusschen beide zoodanig gekozen zijn in verband met de snelheid van het eskader en die der torpedo's, dat de tweede linie niet getroffen wordt door de torpedo's der voorste linie, die eventueel haar doel gemist hebben.

Het voordeel van het gejaagde schip boven het jagende, gaat evenzeer door voor eskaders. In nog sterker mate, in zoo verre, dat het jagende eskader, zelfs al heeft dit groot overwicht in snelheid, in de onmogelijkheid kan worden gebracht om, zonder het maken van een zeer grooten omweg, vóór de gejaagde partij te