is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INTERNATIONALE WOLKEN WAARNEMINGEN EN WOLKENNAMEN. 383

tuiging gekomen, dat in het stadium, waarin de wetenschap der meteorologie thans verkeert, geen aanmerkelijke vorderingen, geen buitengewone ontdekkingen zullen plaats vinden, zoolang men niet dieper kan doordringen in de kennis der meteorologische toestanden van de bovenlagen van den dampkring. Alle waarnemingen toch geschieden, met uitzondering van enkele op bergstations, nagenoeg op den bodem der luchtzee. Daar is het veld gedurende de laatste jaren ijverig bearbeid; wat uit die waarnemingen viel af te leiden is langzamerhaud door verschillende meteorologen afgeleid geworden. En toch werd het standpunt der meteorologie in den laatsten tijd niet aanmerkelijk gewijzigd. Wel dat der klimatologie; de kennis van de gemiddelde verhoudingen der meteorologische elementen in de verschillende jaargetijden is over de geheele aarde aanmerkelijk toegenomen.

Maar de kennis van het verband tusschen de verschillende verschijnselen in den dampkring, vooral waar het betreft plotselinge veranderingen in den weêrstoestand, de kennis in deze van oorzaak en gevolg, dus van dat gedeelte van de meteorologie, dat 't meeste in 't dagelijksch leven ingrijpt, is slechts weinig toegenomen. Konden gedurende een jaar de helft der waarnemingen in de bovenlagen o-eschieden, dan zou dit een geheel ander inzicht in de verschijnselen geven!

Ten einde aan dit gebrek aan waarnemingen in de hoogere luchtlagen eenigszins te gemoet te komen, worden in den laatsten tijd niet zonder succes ballontochten ondernomen, waarover wij een en ander mededeelden in onzen jaargang 189") (Over de betoekenis van wetenschappelijke luchtballontochten). Uit den aard der zaak zijn het slechts enkele waarnemers, die aan deze tochten kunnen deelnemen, terwijl ook de waarnemingen met den ballon-captief en den vrijen luchtballon die, voorzien van zelfregistreerende instrumenten, na zekeren tijd van zelf nederdaalt, veel geld kosten.^

Een andere methode om althans eenig inzicht te verkrijgen in do beweging van de lucht in de bovenlagen en ook, hoewel in mindere mate, in de temperatuur en de vochtigheid aldaar, bestaat in het doen van wolkenwaarnemingen. Deze waarnemingen hebben dit voor, dat zij door een onbeperkt aantal waarnemers op vaste tijden kunnen plaats vinden, zoodat men later een schat van gegevens verkrijgt om, door vergelijking met hetgeen op aarde werd waargenomen, te trachten verband te brengen tusschen de verschillende verschijnselen. Men kan dan de wolken beschouwen in verband met de gebieden van hoogen en lagen druk, met den loop der isobaren op aarde. Bovendien verkrijgt men het direct practische resultaat, dat nagegaan kan worden in hoeverre of de b!oote verschijning van bepaalde wolkentypen zekere weerstoestanden vooraf gaat, zooals reeds van eenigen bekend is of met meerdere of mindere juistheid in een reeks van volksoverleveringen beweerd wordt.

Ongelukkigerwijs stuitte men tot nu toe op een groot bezwaar, en wel, dat, hoewel de algemeene indeeling in: Cirrus, Cumulus, Nimbus en Stratus algemeen op aarde werd aangenomen, met een dergelijke indeeling niet op voldoende wijze verschillende wolken-