is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nogmaals de examens der zeeofficieren.

549

Men streve niet naar algeheele uniformiteit in ontwikkeling, doch late aan den vrijen wil over het zich eigen maken van wat buiten dit onontbeerlijke valt.

Voor ongelijke monniken geen gelijke kappen, en vooral trachte men niet allen onder een zelfden wetenschappelijken kap te vereenigen ; deze mocht eens blijken een domper te zijn voor andere eigenschappen, die voor een zeeofficier minstens even belangrijk zijn.

De directeur van een marine-instituut in China verklaarde, dat elk zijner leerlingen in staat was tegen de leerlingen van elke opleiding in het buitenland te wedijveren in kennis in wiskunde, doch ook in wiskunde alleen. Dat van ons korps zeeofficieren op wetenschappelijk gebied ooit hetzelfde zou moeten gezegd worden, is niet te denken, maar reeds een beweging in die richting dunkt mij verkeerd.

Heeft theorie en wetenschappelijke ontwikkeling geen waarde?

Weinigen stellen haar hooger dan ondergeteekende. M. i. geraakt de marine, waarbij in het korps zeeofficieren geen bijzonder hoog ontwikkelde mannen worden aangetroffen, daardoor uit den aard der zaak ten achteren.

Zonder hen geen staf mogelijk, die alles voorbereidt; zonder hen geen vooruitgang en wanneer ergens, dan zullen in den oorlog gebrek aan voorbereiding en stilstand in vredestijd zwaar geboet worden.

Het vredeswerk der theoretici heeft waarschijnlijk meer invloed op den uitslag van den strijd, dan het gedrag der strijders zeiven.

De groote geesten evenwel, en slechts deze kunnen en mogen beslissenden invloed uitoefenen, behoeven voor hun ontwikkeling geen aansporing van hooger hand en zij, die geschikt zijn voor de speciale betrekkingen, zullen voor onze marine wel steeds in overvloed voorhanden zijn ; slechts de voorbereiding van de gewone vechtofficieren voor hun taak in oorlogstijd dient geleid te worden.

Moet per se het woord wetenschappelijk in de examen-voorschriften blijven voorkomen, dan hoop ik nog eenmaal te lezen: „doch in veel ruimeren maar minder wetenschappelijken zin."

X.

DE BESCHERMING DER ARTILLERIE VAN MIDDELBAAR KALIBER, DOOR MIDDEL VAN SCHILDEN.

(Overgenomen uit „Le Yacht" van 3 October 1896. N°. 969.)

De wenschelijkheid van het gebruik van schilden tot bescherming van de nevenbewapening onzer oorlogsschepen, is in de laatste jaren meermalen het onderwerp van discussie geweest. Tot heden hebben hierin de voorstanders der schilden de overwinning behaald; algemeen worden op onze nieuwere oorlogsschepen de