is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 13

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 56o )

nog onlangs door een treffend voorbeeld te Curagao gebleken is, door zijne landsvaderlijke goedertierenheid , de onheilen zoo veel mogelijk wil herstellen, welke door verkeerden dienstijver, door onkunde of uit andere raadselachtige beweegredenen of aanleidingen veroorzaakt zijn geworden.

Gebrek van belangstelling brengt onkunde te weeg, en deze doet allerlei averegtsche oordeelvellingen ontstaan. De wetten, die nu sedert 1811, bestemd zijn geweest, om ten rigtsnoer onzer daden te moeten dienen, zijn bij velen nooit ofte nimmer gekend of beoefend geweest; allerminst door die menschen, aan welke men derzelver toepassing heeft gelieven op te dragen, en veelal hebben eene partij lieden zich eene soort van eer juist daarvan gemaakt, omdat zij dezelve niet verstonden, of omdat zij wilden geacht worden dezelve niet te verstaan; menscben, die zich veel te verwijten hadden, en daardoor meenden, hunne misdragingen te kunnen doen vergeten, wannjeerj zij eene plompe onbedrevenheid in de Fransche wetten, en eenen geveinsden afkeer tegen, de* zelve lieten blijken. Aan deze gemoedsgesteldheid heeft Nederland het verlies van den jury en van de publiciteit der debatten (*). te danken, en het is aan deze zelfde geestgesteldheid, dat men het dom» me geschreeuw moet toeschrijven, hetwelk zich te-; gen een hoogstbelangrijk regterlijk ambt heeft doen hooren, een regterambt door zeer weinigen behoorlijk begrepen, door zeer velen verkeerdelijk beoordeeld, hetwelk alleen door de overdrevenheid van dezu ken, af-

(,*) Eene publiciteit, die zelfs in Polen niet afgeschaft is geworden. Zie de Leydsche courant van 3 Sept. 1828. N". 106. Artikel Polen,