is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 15

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 660 )

vrij van dat gebrek, waartoe de hooggespannen en tevens ingewikkelde betrekkingen van den hedendaagschen tijd de schrijvers maar al te dikwijls verleiden. Er zijn geene toespelingen op de belangrijke gebeurtenissen onzer laatste tijden in zijn verhaal ingeweven , en ook geene vergelijkingen van personen en karakters, uit dien vorigen tijd met nieuweren en levendigen, welke aan dit werk eene kleur van onaangename partijdigheid zouden geven.

Het boek is echter tot een bepaald oogmerk geschreven , hetwelk de schrijver zelve aankondigt. Hij wil een heerschend vooroordeel, aangaande den geest dier eeuw verbeteren, en deze teregtwijzing heeft een groot praktisch belang ook voor de hedendaagsche wereld.

Volgens, eene algemeen veld gewonnen hebbende wijze van beschouwing, zouden namelijk die onlus • ten, welke met den naam van Fronde aangeduid worden, geheel alleen bestaan hebben in het bedrijf van magtige en geestvolle, edoch slechts door eene onrustige gemoedsgesteldheid in beweging gebragte menschen. Meestal maakt men eene soort van tegenstelling tusschen de Ligt/e, tijdens hendrik III. en IV. en de Fronde, gedurende de minderjarigheid van LODEwrjK XIV, in welke groote, magtige factiën, zeer bepaalde en stellige bedoelingen en oogmerken hadden. Deze verkeerde wijze van beschouwen, althans van het tijdperk der Fronde , wordt in vele opzigten begunstigd, door den aard der bronnen, uit welke de meeste schrijvers hunne berigten geput hebben. In alle memoires uit dien tijd zeiven, treden natuurlijker wijze bijzondere personen in hunne indivicueeie betrekkingen en hun huisseliik leven zoodanig te voorschijn, dat de groote trekken der staatkunde, welke in alle tijden