is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 22, 29-05-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Sportblad.

Officieel Orgaan van den Nederlandsehen Voetbalbond.

Alle stukken de Redactie betreffende te zenden aan C. J. GROOTHOFF, Ceintuurbaan 298, Amsterdam Alleen stukken voor Administratie en Clubberichten te zenden aan C. J. GROOTHOFF, p/a Redactie „de Telegraaf'.

ABONNEMENT: „m™™„ * ^o ADVERTENTIËN :

Prijs per jaar, franco per post, VerSChijnt DONDERDAGS. 1-6 ls (metBe.

f 3 , bij vooruitbetaling. Het ——- Ilya ° v

abonnement kan worden aan- _ , ... wijsnummer) f 1.50.

gevangen den eersten van elke Onder redactie VM ^ f Q 2Q

maand, echter verbindend voor . f^n/^sf^-ftJif^CC

een geheel jaar. \jt ^J. I nwrri Plaatsing 3/2 maal.

Afzonderlijke nummers f 0.10.

16' Jaargang. AMSTERDAM, 29 Mei 1908^ N°. 22.

BONDSNIEUWS,

BESTUUR.

Jasper Warner, 1ste Voorzitter, Zwolle.

C. A. W. Hirschman, 2e Voorzitter, Amsterdam, P. O. Hooftstraat 19.

A. J. Bronkhorst, Kruiskade 52, Rotterdam; J. J. van den Berg, Groote Houtstraat 178, Haarlem; M. de Boer, Korte Mare 24, Leiden, J. A. W. kGratama, Nassaustraat 6 Bbis, Utrecht; P. A. de Haan, Eebuurt 14, Leeuwarden; J. W- Kips, Schiedam, , en Th. Portheine; Keizerstraat 28, Deventer, Commissarissen.

Secretaris-Penningmeester: J. HTLKEMA, Rilderdijkkade 21a Amsterdam. Telefoonnummer 993.

Telegram-Adres: .Sedvoetbalbond, Amsterdam.

Comptabiliteit. Allen die iefs te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den N.V.B. gelieven hunne vorderingen zoo spoedig mogelijk in te dienen terwijl betalingen ook voor den 3len Mei moeten plaats hebben op straffe van boete ; een en ander in verband met het sluiten der boeken op 31 Mei.

Uitslagen van Wedstrijden op 24 Mei.

Haarlem 2—Hercules 2 op H.B.S. terrein 1—0. Scheidsrechter H. J. Oosterveen. Grensrechters A. J. Bronkhorst Leiden en J. van Zant.

Internationale wedstrijden. De Bestuurs Commissie verleende toestemming voor de volgende internationale wedstrijden : Dortmunder P.C.—Phenix Enschedé te Dortmund op 24 Mei.

Neptunes—Racing Club de Malines te Rotterdam Op 7 Juni.

Terandering van Secretriaat. D.O.S.B. Amsterdam. J. Buijs. Linnaeusparkweg 70 Watergraafsmeer.

A.V.V.B.: A. Drilling, Lauriergracht 64 Amsterdam.

Z.A.C. te Zwolle: P. Pauw Jr. Groot Weezenland Zwolle.

Adresveranderingen. H. J. Oosterveen, scheidsrechter N.V.B. Ontvanger dir. belastingen en Ace. te Ravenstein.

Gr. A. Pont, scheidsrechter N.V.B. Utrecht, milicien regiment Genietroepen 3e Compagnie le Bataljon.

RehabMtatie. Door den B.V.B. W. Zoetekouw, (schorsing op 23 Mei geëindigd).

Royement. Door D.V.V. den Haag, W. H. J. Kloosterman, Leeuwendaallaan Rijswijk.

Geschorst. Door den Rotterdamschen Voetbalbond de bestuursleden van de Vlaardingsche vereeniging Fortuna benevens de personen, die op 3 Mei jl. in den wedstrijd Hermes 2—Fortuna 1 voor het eerste elftal van deze vereeniging zijn uitgekomen. De schorsing spruit voort uit zich in meer dan een opzicht schuldig maken aan wangedrag. De schorsing omvat de volgende personen: M. den Breems, Binnensingel 10, Vlaardingeü; C. van der Weijden, Stationsstraat 57/59, Vlaardingen; J. v. d. Wal, Piet Heinstraat 18, Schiedam; Joh, v. d. Windt, Ned. Hervormd Weeshuis Vlaardingec; W. v. d. Arend, Wilhelminastraat 56, Vlaardingec; Z. Bronnewasser, 7e Bierslooteteeg 11, Vl*ardingec; A. v. d. Most, Villastraat 44, Schiedam; P. v. d. Vlis, Zwarte Paardenstraat 35, Rotterdam; A. Schilperoord, Singel 138, Schiedam; A. Vethaak, Rijkenstraat, Vlaardingen; H. Lafors, Spoorsingel 48, Vlaardingen, Allen tot 1 Januari 1909. Voorts A. J. van Schoor. Watertoren, Vlaardingen tot 1 Juni 1909.

Bondsleden. Voorgesteld door Neptunus Rotterdam, A. Schweitzer en A. de Joeg. Namens het bestuur van den N.V.B,

De Secretaris-Penningmeester J. Hylkkma.