is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 27, 02-07-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Sportblad.

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond.

Alle stukken de Redactie betreffende te zenden aan C. J. GROOTHOFF, Ceintuurbaan 298, Amsterdam Alleen stukken voor Administratie en Clubberichten te zenden aan C. J. GROOTHOFF,

p/a Redactie „de Telegraaf'.

ABONNEMENT: • , .. " A~a ADVERTENTIËN :

rïl'^vJnïïïïff'SS herschijnt DONDERDAGS. Pr., 1_6 regels (met be.

abonnement kan worden aan- n , ..■ „„„ wijsnummer) f 1.50.

gevangen den eersten van elke Onder redactie VÜH

maand, echter verbindeed voor ^ . /^n/N/NTUnCC

een geheel jaar. \jt %J. ynUU InUrri Plaatsing 3/2 maal.

Afzonderlijke nummers f 0.10. ||

I6e Jaargang. AMSTERDAM, 2 Juli I908. N°. 27.

BONDSNIEUWS.

BESTUUR. Jasper Warner, lste Voorzitter, Zwolle. C. A. W. Hirschman, 2e Voorzitter, Amsterdam, P. O. Hooftstraat 19.

A. J. Bronkhorst, Kruiskade 52, Rotterdam, J. J. van den Berg, Groote Houtstraat 178, Haarlem; M. de Boer, Korte Mare 24, Leiden; J. A. W. Gratama, Nassaustraat 6 Bbis, Utrecht; P. A. de Haan, Eebuurt 14, Leeuwarden ; J. W. Kips, Schiedam, enMr.Tb.Portheine; Keizerstraat 28, Deventer, Commissarissen. Secretaris-Penningmeester: J. HYLKJKMA, Bilderdijkkade Sla Amsterdam. Telefoonnummer 993. Telegram-Adres: Nedvoetbalbond, Amsterdam. Jaarlijksche Algemeene Vergadering op Zondag 12 Juli 1908, des morgens om 10 uur, in café Parkzicht te Amsterdam.

De agenda bevat de volgende punten:

1. Goedkeuring der notulen van de vorige J. A. V.

2. Jaarverslag over het bondt-jaar 1807/8.

3. Uitreiking der medailles.

4. Verkiezing van het bestuur.

5. Benoeming der kas-commissie.

6. Interpellatie van den heer Ch. J. Engelberts betreffende de uitvoering van stelling 50 (afschaffing vaD promotie-wedstrijden) welke stelling in de algemeene vergadering dato 21 September 1907 met 31 tegen 21 stemmen werd aangenomen, doch niet de verei'chte meerderheid verkreeg voor statutenwijziging.

7. Interpellatie D. Hans, naar aanleiding van de door het bestuur van den N.V.B. aangenomen houding in zake het bekende geschil tusschen de Pootball Association en de Amateur Football Association, beide in Engeland.

De interpellant stelt de volgende vragen:

a. Is het bestuur van den N.V.B. van oordeel dat amateurs en professionals afzonderlek behooren te worden georganiseerd?

6. Waarom heeft het Bestuur zich vijandig gesteld tegenover de A.F.A.

c. Heeft de afgevaardigde op het congres

van de F.I.F.A. te Weenen getracht bemiddelend op te treden ?

d. Is het bestuur van Oordeel, dat de F.A. steeds alleen moet blijven erkend, ook al zouden alle Engelsche amateurs zich in een afzonderlijken Bond vereenigen.

e. Is het volgens den afgevaardigde van den N.V.B. mogelijk dat de A.F.A het volgend jaar opnieuw om erkenning verzoekt.

f. Zou het bestuur in dat geval bereid zijn, een ander standpunt in te nemen indien de Algemeene Vergadering zulks mocht wenschen?

(Van den heer J. Moorman kwam een verzoek tot het houden van een gelijkluidende interpellatie in.)

8. Motie, voorgesteld door den heer D. Hans, luidende als volgt:

„De Algemeene Vergadering enz.

van oordeel zijnde, dat de eerste klasse clubs in het westen voortaan niet meer van deelname aan de bekerwedstrijden moeten zijn onttrokken,

verzoekt het Bestuur, zoodanige maatregelen te nemen, dat bedoelde clubs in het komende seizoen weer aan de bekerwedstrijden mogen deelnemen;

„en gaat over tot de orde van den dag."

9. Motie, voorgesteld door de vereeniging Hercules te Utrecht, luidende als volgt:

„De Algemeene Vergadering van den N.V.B., gehouden 12 Juli 1908 te Amsterdam, gehoord hebbende het protest van de U.C. en V.V. Hercules tegen het doorgaan van den wedstrijd Hercules 2—E.D.O. op 30 Februari j.1. te Utrecht;

gelezen hebbende artikel 114 van het Huishoudelijk Reglement van den N.V.B., volgens hetwelk aan eene vereeniging van ingelaschte wedstrijden minstens vier dagen te voren kennis moet worden gegeven;

overwegende, dat door het niet nakomen van deze bepaling Hercules 2 door een fout van het Bondsbestuur verplicht werd, met een onvoltallig elftal tegen E.D.O. te spelen ;

betreurt het ten zeerste, dat bovenstaande onregelmatigheid heeft plaats gehad, en dringt er bij het Bestuur op aan, de begane onbillijkheid alsnog goed te maken."