is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 43, 22-10-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

11

klasse, vurig en doortastend. Speciaal het harde Werken van spelers als van Dorst, Piederiet en Borgdorff vraagt bewondering. U.D. stelt hier een kalmer (op laksch af) doch fijner spel tegenover.

Het plaatsen der U.D.-halfs mag er zijn. Toch blijven de rood>-jerpen in de minderheid en als na een kwartier spelen Prevot, onder luid gejuich weer binnen de krijtlijnen stapt, bereikt bet militaire spel zijn toppunt van vuur en aanstonds wordt de Deventersche achterhoede overrompeld. Dank zij het fraaie- en vastberaden spel van Davo blijft het bij een trial van 't Zesde. Prevot big"kt evenwel nauwelijks in staat zich te verzetten, laat staan te trappen, zoodat de militairen inderdaad met 10 man moeten blijven strijden. Het laatste kwartier bezielt U.D. met een heilig vuur. 't Zesde wordt teruggedreven en kan, wllicht door reeds te veel van hare krachten verlangd te hebben, niet meer dien tegenstand bieden als zij aanvankelijk deed. U.D. profiteert hiervan, speelt bovendien goed samen en 't gevolg is dat Bueters, kort na elkander, door twee fraaie schoten aan U.D. de leiding geeft, 't Zesde is perplex en eenige wanhopige pogingen harerzijds, het verlorene te herwinnen, volgen. De tijd is evenwel te kort, het einde breekt weldra aan, en U.D. kan haar eerste overwinning, 't Zesde haar derde nederlaag noteeren. De militairen hebben echter met eere verloren, hebben geen moment den moed opgegeven en minstens een gelijk spel was juister geweest. Het spel was over 't algemeen geen eerste-klasse, vooral dat van U.D. viel bitter tegen en dat met, op twee spelers na, hetzelfde elftal van 't vorige, schitterende seizoen. Niets echter zoo wispelturig als 't voetbalspel! Velocitas II—M.V.V.0.

Beide elftallen verschijnen met invallers, Velocitas II mist o. m. beide achterspelers.

De Cadetten winnen den opgooi en vallen niet te min 't eerst aan. Hun spel is slecht. M.V.V.O. daarentegen zet duchtig op en blijkt Weldra sterker. Uit een doorbraak van M V.V.O. zet Spronk in eigen doel, zoodat Olympia met 1—0 leidt. Kort hierop laat Steup zich een schot van W. van der Harpt door de banden glippen en 't is reeds 2—0 voor M.V.V.O. Nog voor de eerste 20 minuten verloopen zijn, heeft van der Jagd uit een hoekschop den stand op 3—0 gebracht. Velocitas spant zich dan Wat meer in en 't gelukt van Driel een tegenpunt te maken. Onmiddellijk hierna gaat no 4 van M.V.V.O. via Steup's -handen in 't Velocitas-net. De Cadetten laten zich niet onbetuigd en na gezamenlijk opbrengen scoort Bakker voor Velocitas tegen. Rust 4—2 voor M.V.V.O.

Na de hervatting nemen de Cadetten het spel in handen en ondernemen talrijke aanvallen op de Middelburgsche veste. De gebroeders van der Harst staan hier echter als een muur en 't gelukt Velocitas, trots hunne meerderheid thans, niet Melse te naderen. Een vlugge doorbraak van M.V.V.O. stelt zelfs van der Jagt in staat, den stand op 5—2 te brengen, dan is alle onzekerheid opgelost en weldra breekt het einde aan. M.V.V.O. won zeer verdiend, haar spel was best, vooral het achter-trio en de rechtervleugel waren in goede actie. Velocitas

daarentegen speelde vrij lakscb, niet vrij bovendien van overschatting, van Driel, de Klerck en Smidhamer waren de meest gunstige elementen.

N.0.AD.—B.0.ZHBS.

De Bredanaars misten van der Nagel, Bergen op Zoom is geheel volledig. In verband 't Zesde— U.D. e.a. v»erd, onder leiding van scheidsrechter Everts, die beslist maar — onder ons gezegd — wat scherp optrad, reede ten circa 12.30 aangevangen. N.O.A.D. is aanvankelijk iets sterker, maar kan met haar lichte voorhoede niet door de robuste H.B S. verdediging komen. Bovendien is 't Bredasche spel niet van een dosis lakschheid vrij te pleiten, waarvan de tegenpartij trekt, om steeds meer terrein te winnen. Na circa 20 min. spelens doelpunt B.0 Z H.B.S. door middel van van der Oudera; voor N.O.A.D. is dit 't sein op te houden met knoeien; in 't veld is haar spel vrij goed, doch voor 't doel erbarmelijk. Een der Bergen op Zoomcche achterspelers komt N.O.A.D. echter tegemoet in haar pogen, door met een fraai schot via den paal in eigen doel te scoren 1—1.

De H.B.S.-voorhoede zit intusschen niet stil en weet met een fraai schot van haar middenvoor de leiding te hernemen. Het spel bereikt geen hoog peil en tot veler verademing breekt eene kortstondige rust aan. Na de hervatting is 't met B.OZ.HB.S. gedaan. N.O.A.D. komt steedt meer opzetten en drijft Bergen op Zoom steeds op eigen helft terug. De N.O.A.D.-doelverdediger van Stein bleef totaal passief na de rust. Door van Son komt de gelijkmaker. Dan zorgt Loonen voor de leiding, Hekking voor no. 4, V. Kuijpers voor no. 5 en van Son brengt, kort voor 't einde den stand op 6 — 2 voor N.OvA.D. Vermeld dient, dat B.O.Z.H.B.S. een groot gedeelte na de rust met slechts 10 man speelde, terwijl N.O.A.D. in die periode, wegens invaliditeit slechts op 9/11 volle kracht was 'gebracht. De wedstrijd had een weinig animeerend verloop.

Velocitas III— Quick II.

Hier liet mijn „Co" mg in den steek, zooals ook de scheidsrechter de spelers in den steek liet. Op 't N.O.A.D.-veld was scheidsrechter Everts, wien eere toekomt voor zijne tweezijdige werkzaamheid op Zaterdag en Zondag, aanstonds bereid, de leiding op zich te nemen. Beide elftallen waren onvolledig. Quick II was niettemin sterker, doch beschikte over een doelman met minimale talenten ; de eindstand 4—2 in Velocitas' voordeel geeft ook niet de juiste verhouding weer.

En hiermede, lezers, tot volgende week !

Cloche.

Rotterdamsche kriskrasjes.

Heel Rotterdam voelt zich zoo lekker als kip! De voetballers tenminste. Ten eerste V.O.C. Ztj maakte Zondag de record-score van den dag door het bij keuze gepromoveerde Alcmaria met 11—0 in de pan te hakken, wat nu juist niet pleit voor de gegrondheid voor inwilliging van het destijds gedane verzoek. Door dat al echter staat V.O.C nu echter nummer een met en gemiddelde van 16—0 in vier wedsrrijden, voorwaar een magnifique begin!