is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 45, 05-11-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

7

geanimeerd, bezielend, meesleepend, hartverhefeod, wonderbaarliik .... ia. de lieve hemel

^eet hoe, maar 't was pakkend.

Ik heb er geen letter van op kunnen schrijden. Voor de rust was Quick sterker, 20 min. 'ang hadden ze H.V.V. in hun zak. Edu ^Qethlage kreeg eenmaal 'n kans, passeerde aan jeeman, die off-side staande den bal tusschen palen haalde. Zelfs 't plbliek zag dat 't buitenspel was. Bij H.V.V. zat de kracht bidden. Sol en Mundt waren in internationalen vorm en v. Oven alleen werd wat overmand ^Oor len keurigen vleugel Visser—Groskamp.

Als de blonde Tonny Kessler eenmaal loskomt en dan hevigheid en snelheid langs de *r«ai-b?enigen Otten heenrent, zien we Boudier "eerhurken op den dorpel van z'n doel, zien Tonny loeren, mikken, schieten en . . .

«luide juichten blijde geluiden

»ik -wist wat al die geluiden beduiden!"

Het beduidde zooveel dat de stand 1—0 was e& dat Quick de moed in de schoenen zinken *°eld.\ H.V.V. speelt slordig door tot 't thee[jlrtje slaat en met 'n benauwd hart slurpen ^ Quick'ers hun thee naar binnen.

Na rust is 't spel vinnig en 't was me onJ^rklaarbaar dat de scheidsrechter daar niet 'eftiger tegen optrad. Ik had den kerel wel ^et de spelregels om z'n ooren willen slaan. ^Is la Chappelle, die op de rechtsbinnenplaats jHeronnoo seist liep te doen en productiever 'ad kunnen zijn indien hij z'n enthousiasme, ^at meer onder den duim had weten te hou?en . . .als Chapelle Sr. eenmaal opdringt, " scrimmage veroorzaaKt waardoor 'n vreeselijk |j6duw voor open doel ontstaat, krijgt Tonny ®u bal vrij, en een beenzwaai is slechts noodig ^ den stand op 2—0 te brengen.

De mist werd dikker.

Ik zag geen bal meer, alleen zag ik hoe

°e Eijmers, de beste grensrechter die Holland °°it opleverde, met z'n vlag zwaaide voor pe-

*lty's en free-kicks, hoe Meerum, met z'n ^6dante snuit al dat geappelleer straal-negeerde 1" hoe Groskamp, de listige, even voor tijd Wiïck's eer redde door tusschen la Chapelle's

">gertoppen en den paal door te schieten. & 'n Gat in de mist, 'n gal in 't net en 't was

PHL

, Zoo gingen we naar huis, met de gedachte, *t H.V.V. gelukkig en Quick ongelukkig Wlde.

Feitzie.

Jaarboekje Brab. V.B.

i Ik kan niet ontveinzen dat mijn Zuidelijk *ft klopt van pure vreugde, dat de ééuige ^Westelijke bond, die zich de weelde, doch Nens de kosten en moeite getroost, een ja»rv°ekje uit te geven, juist de Brabantsche

^0ud ie, een van de voetballichamen, die op

;e wijze m eigau Hiiug ou u«m-

v^Üen propageert voor onze voetbalsport. /Jare het boekske wat dikker, het zou een ,*ardig pendant vormen van den Voetbal^Qlanak. Ook deze derde jaargang van voorbid boeksje mag zich in een zorgvuldig ge-

"Wline aeeft het keurige jaarverslag van den

secretaris van den Brab. V.B.. den heer A. G. Everts, een algemeenen kijk op de organisatie en de werkzaamheden van den bond voornoemd. Toch is dit jaarverslag, hoe zorgvuldig overigens saamgesteld, niet van onvolledigheid vrij te pleiten. Zoo acht ik het speciaal voor ons, Brabanters, van veel lehtg, te weten, waarom b.v. de Brab. V.B het afgeloopen seizoen van orgaan veranderde.

Niet met goedkeuring van alle vereenigingen werden Het Sportblad dé clubberichten ontnomen en werd „De Sportkroniek" da clandisie gegund, eene clandisie die niet gering te schatten viel, daar elke vereeniging verplicht werd zich thans een abonnement op De Sportkroniek aan te schaffen. Er kunnen voor het bestuur van den Brab. V.B. overwegende gronden bestaan hebben, van orgaan te veranderen, doch met de financieele draagkracht der vereenigingen werd mi. door dezen maatregel veel te weinig rekening gehouden en veel van de rondgaande meening, dat de vriendschap van den „Sportkroniek-redacteur met zijn medewerker A. G. Everts aan deze verandering niet vreemd is, zoude zijn te loor gegaan, indien het pas verschenen jaarboekje — m.i. de juiste plaats hiervoor — de bespreking, die zoo 'n besluit van algemeen belang waardig is, niet had achterwege gelaten. In tegenstelling met deze leemte, geloof ik voorts nietj dit d« vermelding van een brusque reglementswijziging, waarbij den secretarissen der aangesloten v reenigingen verplicht worden, des Zondagavonds reeds hunne wedstrijdformulieren in te zenden, in het jaarboekje terecht is.

Het al of niet billijke der bewuste reglementswijziging daargelaten, zou ik meecen, dat een jaarboekje niet de plaats is, een zoodanig besluit de wereld in te bazuinen.

Ten slotte acht ik het absoluct verkeerd van ds Redactie-Commissie om aan de vereeniging „B.OZ.H.B.S." enkele bladzijden at te staan, om de vereeniging „'t Zesde" ta „bezingen," naar aanleiding van de Brabantsche-kruis-finale, waarin da Onderofficieren, kort na't verworven eerste-klasse-schap, voor de HB.S.'ers de vlag moesten strijken. Hoewel volkomen te goeder trouw, vind ik het een boekje van algemeen belang en met voor elke vereeniying gelijke rechten onwaardig, door middel van onze grootste dichters eene vereeniging, die eene verrassing leverde, zoo op te hemeleD en de tegenpartij ('t Zesde) „er van langs" te gevan, Een gewoone huis- of tuinvaria met voor elk op z'n beurt een „steek" of grapje, ware heel wat aardig°r geweest dan deze parodie op meestérdichten. De ijverige redactie-commissie, in de personen der heeren M. De Boer en A. G. Everts houde mij deze opmerkingen, volkomen te goeder trouw, ten goede; mogen zij er toe bijdragen, dat zeer velen critiek op deze mijne critiak uitoefenen en zich mitsdien het jaarboekje aanschaffen. Tegen over deze — m.i. — tekortkomingen, heeft het bewuste boekje ontegenzeggelijk talryke voordeelige zijden. Speciaal voor ons, zuidelijken, is 't een onmisbaar werkje. Keurig afgewerkte photo's van Brabantsche vereenigingen, spelers en officials, voltooien de proza, waaronder bet artikeltje van H. J. O. eene eerste plaats verdient.