is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 46, 12-11-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

11

wel eer s wat te krachtig optrad.

Over de Haarlemspelers niets dan lof over goed spel. De veranderde opstelling leek ons een verbetering. Als nu de pech maar eens in veine verandert, zal ook een overwinning wel weer komen.

H.B.S.-DFC 5—1.

H.BS. zat Zondag niet al te best in de plunje, daar Kuneman, Bekker en Masthof dok langs het luntje liepen en toen bleek dat D.F C. geheel vo ledig was, scheen er voor de Hagenaars weinig hoop te zijn. Het viel echter mee want wat er aanvankelijk in de H.B.S. voorhoede — bt staande uit v. Renterghem, Aemouts, Muller, Bouman en Polderman — aa combinatie ontbrak werd ruimschoots door snelheid vergoed en toen verder bleek dat D.F.C. lang niet op dreef was liep de machine vrij gesmeerd en was het al spoedig te voorzien dat H.B.S. een overwinning ging behalen.

H.B.S. b gon al dadelijk met aanvallen en het vlugge zwarte vijftal overrompelt verschillende malen ae Dordsche verdediging. Beeusvkes redt enkele malen goed maar als een voorzet van v. Renterghem bij Muller te land komt, schiet deze den bal buiten Beeuwkes bereik in het doel. Deze onverwachte leiding geeft H.B.S. het noodige zelfvertrouwen terwijl daarentegen de D F C.'ers door elkaar loopen als kippen zonder kop. De achterhoede was nog het beste deel maar de aanval vond meer haar kracht in buitenspel staan, waarin ze heele bazen waren.

liet duurt niet lang of bij een hoekschop wordt het leder door een der backs van richting veranderd, waardoor de bal juist in den boek, waar Beeuwkes niet. stond, kalm over de lijn rolt. E^n vrij gelukkig punt derhalve.

D-F.G. do t hierna enkele aanvallen en over het algemeen gaat thans het spel geluk op. F. Koopman tracht wat meer gang in de voorhoe le te brengen, maar zijn pogingen leiden schipbreuk op het stevige spel van v. Leijden en Blommesteijn.

Zoo wordt er voor de pauze niet meer gedoelpunt.

In de 2e helft krijgt D.F.C. den wind mee en begint veelbelovend. Het duurt dan ook ni<5t lang of Kleijn pr< fiteert van een gaping in de zwarte verdediging om het leder hard langs Taylor te zenden. D.F.C. doet al htt mogelijke om gelijk te maken, maar haar voorhoede kan maar niet op gang komen. Of het kwam door de spanning, dan wel of enkele heeren van de gelegenheid gebruik wenschen te maken om oude veten te beslechten, we weten het niet, maar een feit is, dat het spel steeds vinniger werd, waarvoor nog al vrije schoppen werden gegeven.

Een klein incident tusschen Beeuwkes en Muller wordt door Groothcff met een strafschop biêiadigd, waardoor deze mif-schien wat al te veel door de vingers zag *). L)e strafschop wordt goed door Beeuwkes gestopt.

Kort hierna kopt Muller een voorzet van Twaan keurig langs Beeuwkes, waarop Polderman voor een 4e punt zorgt. Het s pel wordt er intusschen niet kalmer

op, waardoor de spelkwaliteit er evenmin op verbetert.

In de laatste minuten verlaat Bouvy wegens een kwetsuur het veld. Nog eenmaal doelpunt dan ll.B.S. als een bal van af den doellijn nog wordt voorgezet, waarbij Muller, met vrijwel alleen Beeuwkes voor zich, geen moeite heeft om in te trappen. Zoo wint H.B.S. met 5—1.

C. J. G.

*) Werkelijk was ik te lankmoedig. Daar ik echter met mijn rug naar het doel gewend stond en ik dus van de aanleiding in Beeuwkes optreden niets kon zien, wenschte ik B. niet van het veld te verwijderen, daar ik wel begreep dat er aanleiding voor zij'» optreden bestond, wat natuurlijk niet wegnam dat zijn daad afkeurenswaardig was.

Ik stond dus voor de beslissing om het geval als .slaan" te beschouwen, zoodat ik B. had moeten wegzenden en H.B S. een vrijen schop geven, of het te rangschikken onder „afhouden of duwen met hand of arm", dan kon B. blijven maar moest ik een strafschop geven, , . , .

Hoewel D.PC. heftig tegen den strafschop protesteerde, meende ik dat dit de voor beide partijen meest bevredigende oplossing was.

De correspondent van De Avondpost is zoo vriendelijk te beweren dat ik hier heelemaal de kluts kwijt was.

Met recht kan ik hetzelfde van hem beweren, miBschien komt hij echter door bovenstaande toelichting weer wat in het rechte spoor.

Aan denzelfden correspondent overigens den raad niet te veel met buitenspelluchtjes te werken, men verraadt er zoo spoedig zijn eigen onkunde door, iemand die den bal van een voor hem staand speler teruggespeeld krijgt kan toch nooit buitenspel staan ?

Uit Leiden.

De Leidsche verwachtingen zijn bitter teleurgesteld. In een wedstrijd waar het meH aan goed spel dan aan spanning ontbrak, wist H.F.C. verdiend te winnen en deze overwinning dankte het aan goede spel v. Franken en den linkervleugel en aan het steunen van de Haarlemsche middenlinie, die in dit opzicht ver boven de Leidsche stond. Hierdoor kwam het dat er meer op de Leidsche helft gespeeld werd en debezoekers bij v. Braam talrijker waren dan bij Schippers. Uit een hoekschop wordt de bal het eerst ,bij v. Braam in 't net gekopt en maakt Kees daarna op korten afstand gelijk.H.F.C. voert den stand tot 3—1 voor haar op, dan krijgt Aj*x de zon mee en al heel spoedig is het 2—3. Tien minuten later schiet weer Kees in het uiterste hoekje, nadat even te voren een dergelijk schot er juist naast is gegaan. Een fout van Korff, die overigens de beste was in de Leidsche verdediging kost Ajax dan de overwinning.

Van de Leidsche middenlinie was v. Wettum de minste; deze liet zich onophoudelijk passeeren en wat meer uithoudingsvermogen zou hem van pas zijn. Dat de Vos in dezen wedstrijd een vrij dragelijk figuur sloeg, dankte hij meer aan zijne tegenstanders. We kunnen ons niet begrijpen, dat iemand, die al zooveel jaren speelt nog zoo weinig met zijn hoofd (in beide beteekenissen) speelt. Kees en Bonkie waren de beste uit de voorhoede, van den veteraan valt slechts den wil te prijzen en de rechter-vleugel leverde weinig zaaks. Vooral v. Seventer, die begon met drie voorzetten achter het net te geven zal zich moeten oefenen, opdat hij ten minste de gelegenheden, om voor te zetten, zal kunnen benutten.