is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 1, 07-01-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SET SPORTBLAD.

7

Allen, die caffeïnvrije Koffie „HAG", zuivere boonenkoffie, in plaats van caffeïn bevattende koffie drinken, ontgaat niets; zij hebben HETZELFDE GENOT als vroeger.

Rektor Prof. K. B. LEHMANN. Rektoratsrede der Universitat WUrzburg 11.5.12-

gemaakt. Met 3—1 winnen de Haarlemmers dezen weinig verkwikkelijken strijd.

De Hanenburgers hadden al lang uitgezien naar de zoo hoog noodige versterking van hunne voorhoede. Nu, sedert den wedstrijd tegen U.V.V., Japikse buiten gevecht is gesteld en Lesoeur Zondag op het appel ontbrak, heeft Quick niet gedraald de Belgische spelers Carrion en Bouttiau in haar elftal een plaatsje te geven. Tegen het medespelen van Belgen in de elftallen onzer clubs meen ik ernstig bezwaar te moeten maken. Vooreerst omdat ik een tegenstander ben van het pronken met andermans veeren, maar vooral omdat ik het opnemen in onze elftallen van tijdelijk in ons land vertoevende vreemdelingen van hoegenaamd geen nut voor het voetbalspel vind. In tegendeel, men beneemt aan spelers uit lagere elftallen d.e gelegenheid om te toonen of zij over capaciteiten beschikken, welke hen voor het eerste elftal geschikt doen zijn. Ea deze gelegenheid is ditmaal zoo schoon, omdat de clubs niet bevreesd behoeven te zijn voor eventueele degradatie. Vooral Quick kon nu eens onder de jongere spelers krachten zoeken om het eerste elftal te versterken. Want van de jongeren hangt toch de toekomst van iedere vereeniging af.

Hoe het ook zij, Quick heeft getracht hare voorhoede te versterken, en is daarin m.i. niet geslaagd. De beide Belgen hebben het hoog noodige verband en het niet minder noodige e'lan in deze linie niet kunnen brengen. Het is best mogeljjk, dat beide spelers over groote capaciteiten beschikken, wij hebben daarvan Zondag niet veel bemerkt. Bouttiau was of liever bleek een echte, ik zou haast zeggen geboren Hanenburgeche voorhoedespeler. Hjj prutste en verprutste de kansen, zooals we dit in de laatste jaren bij Quick gewoon zijn. Carrion ljjkt mij een speler uit beter hout gesneden, die echter nog de leer is toegedaan, dat „ieder maar voor zich zelf moet zorgen en moet trachten doelpunten te maken."

Hg negeerde zjjne medespelers totaal, ook zelfs wanneer zjj in de meest gunstige positie verkeerden. In solo-apel blonk hij uit en dank zij eene groote hoeveelheid „trucs", waarover hjj beschikt, was zijn spel boeiend, zonder nochtans eenig succes op te leveren. Want met een door hem dikwijls keurig vrjj geepeelden bal wist bij geen raad en dan volgde maar een schop „ins blaue".

Tel. 3314 6 Leidschestraat

ALBERT FRANKEN.

Fine Shoes for Men, Women & Children.

Ik voor mg sia in da p'aa's van Carrion liever Japikse en in die van Bjutti&u liever Lsseeur, al moge het *pjl van laatstgenoemde nog voor belangrijke verbetering vatbaar zijn. Bij deze beschouwingen wil ik echter uitdrukkelijk doen uitkomen, dat de b ide Belgen van huine Hollandsche partners hoegenaamd geen steun ondervonden ea dat hun spel wellicht nasst betere spelt rs meer tot zijn recht zal komen.

Ook in de Dordtsche gelederen had een Balg — Bossart — eene plaats gevonder. Op de spilplaats bleek Bossart niet in staat Lotsy te vervangen, hoewel hij zeer goede dingen deed. Ik voor mij vindt Lotsy den aangewezen man voor deze plaats en hem daar doen vervangen vind ik groote verzwakking voor de Dordtsche ploeg. Lotsy in de voorhoede is als een kat in een vreemd pakhui?. Harde werker als hij i», moge bij het noodige vuur in den aanval brengen, zijn onbesuisd en onhandig optreden bederft dan we>r veel.

In het begin van den wedshijd leek het of Quick eene overwinning zou halen, want reeds in de eerste minuut scoorde Heim een fraai punt. Spoedig bleek echter d»t D.F.C. over alle linies sterker was en dat bovendien de Hanenburgsche verdediging, met uitzondering van Defrenne en Gt olieman, baar dag niet had. Aan deze beide spelers en niet het minst aan het slechte schieten der Dordtsche voorhoede dankt Quick, dat eerst in de laatste minuten van den wedstrijd de beslissing viel.

De gelijkmaker kwam kort na het doelpunt van Quick.

Goed spel was uitgesloten toen het even na de rust begon te regenen en de grond daardoor meer op een glgbaan dan op een voetbalveld geleek.

Even leek het dat Quick in de tweede helft nog een doelpunt zou maken, toen de uit zijn doen geloopen van Hemert werd gepasseerd. Doch de in de richting van het doel geschoten bal bleef vóór de doellijn liggen en werd daarna door Triebei weggewerkt. De menschen brulden om een doelpunt — zeer ten onrechte, hetgeen ik duidelijk kon constateeren — en scholden op den scheidsrechter, dien zij nooit hadden gezien en die er dus niets van kon.

Zoo'n proef-scheidsrechter is toch maar voor z'n plezier uit. De man deed goed zijn best en slaagde er inderdaad in leiding aan den strijd te geven, wat al veel zegt en ons bovendien dankbaar stemde. Wij zijn niet zoo heel veel gewend van de nieuwelingen! De buitenspelregel ontging hem wel eens, nu ja, men kan toch ook niet alles in eens verlangen.

Jan van den Haag.