is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 8, 25-02-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HIT SPORTBLAD.

15

beid, maar verder dan tot een paar hoekschoppen en een gevaarlijke schuiver van Verster, door Vernooy mooi gestopt, brengen de gasten het niet.

Langzamerhand komt echter de U.V.V. aanval weer in actie en uit een hoekschop kogelt Vos tegen den paal. Een voorzet van te Winkel wordt mooi ingekopt, maar v. d. Weerd redt. Het laatste gedeelte van den wedstrijd is weer voor Hercules en nadat Fortgens mooi beeft opgebracht, maar z'n schot in een hoekschop ziet veranderen, zien we Buwalda 'n paar maal snel opbrengen. Alle aanvallen worden evenwel afgeslagen en als scheidsrechter Tromp aan den strijd een einde maakt, zijn beide doelen nog ongeschonden.

Deze uitslag wordt verklaard door het feit, dat aan beide zijden de voorhoede minder goed speelde dan gewoonlijk, terwijl daarentegen de verdedigers zeer goed op dreef waren.

Het binnentrio van U.V.V. was zeer goed, maar de vleugelspelers waren ditmaal minder gelukkig.

U.D.—Go ahead 1—2.

De veelbesproken ontmoeting tusschen de beide Deventer le klassers ligt alweer achter ons en voor de Go ahead enthousiasten heeft hij een prettige verrassing gebracht, want met 2—1 bleef Go ahead in de meerderheid en die overwinnicg was door het flinke, doortastende spel van Go ahead beslist verdiend. Jammer dat het eerste punt der bezoekers uit een naar veler meening ten onrechte toegekenden hoekschop ontstond, wat het rechtsgevoel niet bevredigt. Toch heeft dese blijkbaar onjuiste beslissing de punten bij het daarop rechthebber: de elftal bezorgd. De belangstelling voor den wedstrijd was buitengewoon en uit het gejuich en gebrul, dat enkele malen opsteeg zou men zoo kunnen afleiden, dat tal van menschen bij een voetbalwedstrijd den druk der tijden eenigezins vergeten en weer eens als van ouds naar hartelust met den vreedzamen strijd op het groene veld meeleven. Dat is inderdaad een der goede zijden van ons spel als kijkspel.

Beide elftallen zijn onvolledig als U.D. den bal aan het rollen brengt. De U.D.ers pakken de zaken dadelijk flink aan en verschillende goede aanvallen worden ondernomen, maar voorloopig weert de zeer goed spelende Goahead verdediging alle aanvallen af. Op den duur is echter aan den druk geen weerstand te bieden en Spaanders is de man, die met een goed schot het eerste punt voor de thuisclub maakt, wat heel wat geestdrift veroorzaakt. Goahead gaat nu echter wat meer aanvallend optreden en er wordt thans een flink, forsch spel vertoond, waarin Go ahead de meerdere is van U.D. Dan komt het hierboven bedoelde doelpunt door Haes uit den veelbetwisten hoekschop in het net geplaatst. Met 1—1 wordt van doel verwisseld.

Na de pauze neemt Go-ahead vrijwel het spel in handen, maar desondanks weet de U.D. achterhoede nog geruimen tijd den stand onveranderd te houden. Eens denkt men dat Pijpenbroek het winnende punt zal maken, maar de

paal komt U.D. te hulp. Het loopt tegen het einde en de U.D.ers hopen reeds op een gelijk spel als plotseling Nijjanhuis mooi voorzet ea daardoor den toesnellenden v. Putten in de gelegenheid stelt den bal in het U.D. net te plaatsen. Hiermede is de strijd beslist, want U.D. geeft in de laatste minuten den strijd vrijwel op, zoodat, als Visscher „ophouden met vuren" blaast Goahead een welverdiende 2—1 overwinning kon boeken.

HOOFDSTEDELIJK VOETBAL.

Een deugdelijke voetbaltoestand?

„Cloche" geeft in 't vorig nummer van dit blad als zijn meening te kennen, dat men met recht zal kunnen getuigen, dat ook in 't Zuiden van den nood een deugd en van de noodcompotitie een deugdelijke voetbaltoestand is gemaakt!"

Dat, gezien de opwinding in Augustus, deze toestand is ontstaan, vind ik verklaarbaar. Had ik toen moeten beslissen, ik geloof, dat ik ook den moed gemist zou hebben, om het competiterad op de gewone wijze te laten draaien en voor 't feit, dat zulks dan ook niet geschied is, kan men het B. B. geen verwijt maken, ook niet thans, nu gebleken is, dat men de zaken feitelijk wel op de gewone wijze had kunnen afwikkelen.

Ik neem aan, dat men in 't Zuiden met de indeeling der nood-competities bijzonder gelukkig geweest is (gelukkiger dan elders) en dat er dus wel eenigen grond voor bovenstaande phruse was.