is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 10, 11-03-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET S F OB T B L A D,

11

Hercules—D.F.C. 5—2.

De Dordtsche ploeg kwam zeer onvolledig ■aar Utrecht en het was te voorzien, dat Hercules thans een kleine revanche kon nemen voor de in Dordrecht geleden 5—1 nederlaag. Het terrein was in uitstekende conditie, toen onder leiding van scheidsrechter Bouwmeester werd begonnen. Hercules speelde eerst met wind — en af en toe ook regen — mee en al dadelijk kreeg v. Bandwijck een kans, waarbij van Hemert echter stopte.

Het f pal gaat verder, ondanks den krachtigen wind, vrijwel gelijk op, maar de verdediging van Hercules had toch weinig moeite om de Dordtsche aanvallen af te slaan. Buwalda bracht enkele malen goed op, waarvan een paar hoekschoppen het gevolg waren. Bovendien weerde v. Hemert in het doel zich als naar gewoonte en daarbij hadden de Utrechtsche aanvallers niet veel lust om op den massieven D.F.C'er in te loopen. De D.F.C.-voorhoede bleef voor doel uiterst zwak spelen en schoot zeer slecht. Van Hemert werd eens bijna verrast door een schot van een der Utrechtsche achterspelers, dat hij uit zijn handen liet vallen maar toch nog kon wegwerken.

Kort voor de rust komt eindelijk het lang verwachte doelpunt voor Hercules, v. Bandwijck dreef snel door de verdediging heen, van Hemert aarzelde 'n moment met uitloopen en dat was voldoende om Hercules te doen leiden. Met dien stand wordt van doel verwisseld en het ziet er dus voor D.F.C. nog niet zoo kwaad uit.

Na 10 minuten, waarin Hercules met vier middenspelers was opgetreden, slaagde evenwel Valk er in, om, gebruik makende van een oogenblik van al te kalm spel in de roodwitte verdediging, mooi het 2e punt voor Hercules te maken. Toen begon evenwel D.F.C. zich plotseling te roeren en het was of er thans een geheel ander roodwit elftal aan het werk was. Een schuiver van Bossaert leverde het eerste tegenpunt op; onmiddellijk daarna drong de vlugge Moritz door de verdediging heen en de stand was gelijk, een feit dat in 3 minuten was gebeurd. Nog eenigen tijd hield D.F C. dat goede spel vol, maar toen volgde de reactie. Balbian Verster wist met een fraai schot Hercules weer de leiding te geven en kort daarna kon Valk kalm een 4de punt noteeren. Ten slotte kwam een 5a punt uit een strafschop, waarover de opinies nogal verschilden. Ook naar onze meening speelde de D.F.C'er den bal, toen z'n tegenstander over zijn been viel. Het weer was intusschen bar slecht geworden en de verstandhouding scheen er evenmin op vooruitgegaan te zijn. Er werden tenminste verschillende vrjje schoppen gegeven, waarbij de scheidsrechter de vergrijpen van D.F.C. nog al eens wat ernstiger beschouwde dan ze werkelijk waren. Was het onhebbelijk gebrul van het publiek hier soms van invloed?

Verandering kwam er in den stand niet meer en zoo behaalde Hercules een wel wat geflatteerde 5—2 overwinning.

Go ahead—Vitesse 2—1. Het Gc ahead veld had nog al door den regen geleden en was daardoor niet gemakke¬

lijk te bespelen. De hevige wind, die van doel tot doel stond, was een 2e beletsel voor goed voetbal. Go ahead heeft het eerst het windvoordeel en maakte hiervan een dankbaar gebruik. Het Arnhemsche doel, waarin een invaller voor Bas stond, beleefde dan ook eenige gevaarlijke oogen blikken. Vitesse kreeg echter spoedig haar samenspel te pakken en toen was er tusschen de partijen niet zoo heel veel te kiezen. Een gevaarlijk schot vloog tenminste rakelings over het Go ahead doel. Uit een goedgenomen hoekschop wist van Putten vrij spoedig Go ahead de leiding te bezorgen, wat heel wat enthousiasme bij de Go ahead supporters tengevolge had. Vitesse laat zich echter niet onbetuigd en de Deventer achterhoede moet zich geducht inspannen om doelpunten te voorkomen. Het duurt dan ook niet lang of Bodermond maakt gelijk.

Zandvliet had een ver schot opgevangen maar onvoldoende weggewerkt waarvan de vlugge Bodermoad natuurlijk dackbaar profiteerde. Steeds krachtiger werden de Arnhemsche aanvallen, maar thans toonde de Go ahead achterhoede zich van haar beste zijde. Vooral W. Koltman weerde zich geducht en Zandvliet in het doel deed ook verschillende goede dingen. Vitesse kon er dan ook niet in slagen haar meerderheid in doelpuntén uittedrukken, zoodat met gelijken stand werd gedraaid. Vitesse kreeg thans wind mee en de Arnhemmers gevoelden zich nu gerust. Aanvankelijk was dan ook Vitesse sterker maar de Arnhemmers konden blijkbaar met den wind niet bijster overweg en langzamerhand werkt Go ahead zich los. Het onverwachte gebeurde toen: Go ahead nam door een fraai schot van v. d. Putten nogmaals de leiding. De Deventenaren trachten daarna hun voorsprong te behouden en slaagde hierin volkomen en weinig had het gescheeld of Go ahead had een 3a punt gemaakt maar de kans werd niet benut terwijl eens zelfs de paal een hard schot van Korenblik stopte.

In de laatste minuten begon Vitesse wanhopig te werken om tenminste gelijk te komen, maar hoewel Go ahead het in dat gedeelte hard te verantwoorden had, slaagde de verdediging er in verder doelpunten te voorkomen. Vitesse was evenwel uiterst gevaarlijk en het was ook voor Go ahead en heele opluchting toen het eindsignaal hasr overwinning een voldongen feit maakte, 't Is wel eigenaardig, dat Vitesse 2 wedstrijden tegen Deventer clubs heeft verloren en wel tegen U.D. te Arnhem en nu tegen Go ahead te Deventer. Go ahead heeft zeer verdienstelijk gespeeld. Men moge dan al het krachtige en doortastende voetbal dezer Deventerploeg niet op prijs stellen, de fraaie spelende Arnhemsche ploeg werd er toch maar door verslagen en Go ahead behaalde de punten, waarom het ten slotte toch maar te do»n ip.

BUITENLAND

Voetbal in Engeland.

De Cupmatches. Wat we verleden week reads als waarschijnlijk voorspelde, is inderdaad werkelijkheid geworden: een cupwedstrijd zonder publiek.