is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 11, 18-03-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Sportblad.

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandsche Athletiek-Unie en verschillende bonden en clubs. Redactie: C. J. GR00TH0FF, Admiraal de Ruyterweg 88, Amsterdam of p/a Redactie „de Telegraaf" Administratie: Gravenstraat 10, Amsterdam, aan welk adres ook Ciubberichten te zenden zijn.

ABONNEMENT:

Prijs per jaar, franco per post, j 3.—, bij Uarophj|||t ADVERTENTIEN :

vooruitbetaling. Het abonnement kan worden IBImhiii|IH

aangevangen den eersten van elke maand, nflUnCOniPC ** 1*61118.

echter verbindend voor een geheel jaar. UUnUtHUAhu. Minimum 5 regels.

Afzonderlijke nummers f 0.10.

23" Jaargang AMSTERDAM, 18 Maart 1915. N°. lï~~

Hofleveranciers

Hoor naar raad ! Wij weten het, luister naar ons ! Koop een

BURGERS E.N.R.

Het is het beste rijwiel, dat gij kunt hoopen.

De duizenden en duizenden, die onze rijwielen dagelijks gebruiken, verzekeren U om strijd hetzelfde.

Gij zult het ook doen, als ge de proef neemt.

Eerste Nederlandsche Rijwiel- en Machinefabriek voorheen H, BURGERS, Derenter.

DEVENTER Handelsmerk

Van Alle Kanten.

De Bekerwedstrijden.

De eerste ronde der beker wedetruden heeft alleen Limburg een paar aardige wedstrijden bezorgt, die zeer geschikt waren om de belangstelling daar weer eens wat wakker te schudden.

Het Nijmeegsche Quick wist mat moeite te Maastricht van M.S.V. met 2—1 te winnen, terwijl Viteese te Venlo tegen V.V.V, heel wat minder tegenstand vond dan men verwacht had. Met 7—0 bleef de Oostelijke kampioen hier tenminste in de meerderheid. De 7 speelde trouwens Zondag wel een rol; D.F.G. won van M.V. V.O. met 7-0, V.O.C , dat Vlissingen naar de Bottestad gelokt had won met dezelfde cijfers terwijl in Zwolle Eobur et Velocitas met 7—0 Z A.C. in het zand deed bijten. Vooral dat laatste resultaat verraste ons. Wij hebben jaren geleden eens een wedstrijd tusschen die beide elftallen te Zwolle geleid en toen een strüd tusschen twee gelijkwaardige partijen gezien. We hadden dan ook thans tusschen die twee oude tegenstanders spanning verwacht; de cijfers van thans wijzen op een groot overwicht van Bobur.

Voor het overige bevatte het menu der bekerwedstrijden weinig aanlokkelijks, wat niet wegneemt dat er eenige aardige wedstrijden werden gespeeld en velschillende verrassingen vielen te noteeren. De grootste verrassing, vooral voor de Amsterdammers, is de nederlaag van Ajax op eigen terrein tegen Edo; de eerste nederlaag der rood witten. Edo heeft de gelegenheid aangegrepen om nog eens te laten zien, dat het zeer zeker in de tweede klas thuis behoort en een even verrassende als verdiende overwinning Weten te behalen. Twee wedstrijden werden verder gelijk gespeeld maar bij een dezer twee

is het mogelijk dat er echter nog een v«rande ring in d <n uitsla? komt, zoodat we voorloopig maar V.BC. els de eenue gelukkige zullen noteeren, die door de reglementaire bi pUiog, dat bjj een gelijk spel de bezoekende club in de volgende ronde komt, de eerste ronde heeft overlet ft.

Volgens de dagbladen eindigde de wedstrijd Voorwaarts—O.D E. te Utrecht eveneens in een gelijk spel maar volgens de N.B.Crt deed het volgende zich hierbij voor :

„De stand was 1—1 gebleven na drie verlengingen van 7 Va minuut. Eenige oogenblikken vóór het tjjdstip waarop ook de vierde verlenging zou zjjn verstreken, viel aan Voorwaarts een strafschop ten deel. Op hetzelfde oogenblik waarop de bal onderweg ging raar het net van de tegenpartij, fbot de scheidsrechter tijd. De bal „zat" intusscben en de scheidsrechter, die ook thans nog van meenig is, dit de eindstand 2—1 voor Voorwaarts bshoort te zijn, liet zich door den grensrechter van ODE bepraten, door den strafschop te doen overnemen, die thans werd gemist. O.DJ3. meent, gezien d*n 1—1 uitslag, den wedstrijd te nebben gewonnen, terwjjl de scheidsrechter, die erkent zich te hebben vergist, zijn eerste bpsli«siner wenscht

DEMANDEZ UN

DUBONNET

VIN TONIQUE AU QUINQUINA

De zeer populaire Fransche Sportdrank. OVERAL VERKRIJGBAAR. Agents dépositalres:

MAHLER-BESSE & Co.

AMSTERDAM. 't-QRAVENHAGE,