is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 21, 27-05-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

9

ingetrokken. Maar 't is voor mij niet doenlijk, luiks alles uit te vieschen. Ik ben hier formeel aangewezen op de inlichtingen, die men mij verstrekken wil. Inmiddels mijn dank aan den langen V.V.A.er, die mij over de Tilburgsche Wedstrijden georiënteerd heeft.

NEVOH.

Van het Dordtsche eiland.

't Is lang geleden, dat een regel schrift uit de oude Merwestad de Bedactie van „Het Sportblad" bereikte; op voetbalgebied heerschte er dan ook een rust op het D.F.C.-veld, die slechts verstoord werd door enkele plaatselijke ontmoetingen. Tot grooten spijt der voetbalsupporters moest D.F.C. de drie bekerronden achtereenvolgens buiten de stad spelen; in den tijd, verstreken tussehen nu en mijn laatsten "rief ontviel den roodwitten den steun van hem die jaren hun aanvoerder was, van D. Lotsy. paarne had ik hem de hulde gebracht, die hij als sportman, èn als voetballer, als trouw O-F.C.-er vooral, verdiende; wie echter Lotsy «ent, weet, dat juist niets hem meer onaangenaam aandoet, dan de openbare lof hem in de Pers toegezwaaid; daarom zweeg ik.

Op Pinkster-Zondag bracht D.F.C. haar competitie ten einde en verloor zij met 4—0 |*gen H.F.C. Dat het een nederlaag zou worden,

I °egreep ieder; de Haarlemmers bezitten een Uitstekende combinatie, die onder normale omhandigheden het van elk team kunnen winnen, °*dat zij alles in zich vereenigen, wat een jj°ed elftal moet kenmerken, hare spelers voetballers van top tot teen zijn. Maar men ver -

! jachtte een spannenden strijd, omdat men Ingreep, dat D.F.C. krachtigen tegenstand zou Rieden, omdat de roodwitten zouden willen J°onen, dat de invasie der D.F.Cers in H.F.C.

| ;6n niet van hun weerstandsvermogen had be'oofd.

Er was dan ook, ondanks de hooge temperuur, die verlammend op het voetbalspel werkt •el publiek opgekomen, van wiens geduld *el werd gevraagd. Heel wat menschen hadden j^t het mooie weer de „Pinksterblommetjes" liten gezet; de Haarlemmers misten door het 4'ukke verkeer op den spoorweg, de aansluiting ^ de Delftsche poort; een paar auto's voerden J! spelers aan, maar, waar een ongeluk nooit jj ö6ni werd een der moderne vervoermiddelen 8t°Ppig en weigerde dienst. In diep „décolletés" °Qd scheidsrechter Meernm Terwogt in het L*ddelpunt van den cirkel, met gefronst voorjj raadpleegde hij den tijdwijzer in zgn te die het voordeel heeft zich naar de zon f,.'fgelen; daar klonk zijn fluitsignaal; het

lief uur ~~ half drie — was daa' 5 HF-°^jerstek gaan; D.F.C. had met 5—0 ge-

ïJi*aP Boumaa, die den afwezigen aanvoerder ^ °sl verving, aanvaardde die uitspraak niet;

de zijnen wilden spelen. Kwart voor ^i8e "tonden beide elftallen opgesteld; H.F.C don ï>*an 'n de voo,noe^e> die verdienstelijk ^ * Reidon werd vervangen, ook De Klerck 8«r aiet van de partij, doch zgn plaatsvervanmocht er wezen. D.F.C. moest het zonder

Tribei stellen; zijn plaats werd ingenomen door JoDeenen, den stevigen rechtshalf van D.F.C. II; toen om twee uur M. Sigmond niet aanwezig was, moest B. Zwang als linksbinnen invallen.

Beeds aanstonds na den aftrap kreeg Sunderman een prachtkans, om D.F.C de leiding te bezorgen, maar hij aanvaardde deze niet en schoot hoog over. Wel waren de roodwitten aanvankelijk de sterkste, maar voor doel waren ze te langzaam, wat destemeer uitkwam, nu de verdediging van B. Verweij en Sijpesteijn in de H.F.C.-achterhoede bijzonder tactisch en actief was. 't Was typeerend het werken gade te slaan van de beide spillen in het veld; J. Bouman, de roodwitte,- ploeterde en sjouwde dat het een lust was; Nico Bouvy daarentegen vatte zgn taak doodkalm op en bereikte door zgn handig combineeren evenveel; waar de Dordtsche rechtsbinnen Geurink nog een stukje Isa gei is dan de H.F.C.-er, ving hij hem echter met koppen nogal eens een vlieg af.

H.F. C. begon krachtiger aan te vallen; in volle vaart stoof Dolf Bouvy op van Hemert af; de Dordtsche reus ging hem te gemoet; het kwam niet tot een botsing, daar de H.F.C.er den bal zijwaarts zette; Deenen schoot hiertoe en verwijderde het leder uit de buurt. Doelpunten kon niet uitblijven; Mannus Francken joeg van ver den kogel in het net. Vinnig bleven de Haarlemmers aanvallen; maar ook de roodwitten verdedigden onstuimig; de kleine Van Woenssel wierp zich telkens voor de voeten der blauwwitten en ontnam hun het leder; een keer beging De Waal tegenover Dolf Bouvy eene overtreding, vlak voor het strafschafschopgebied, maar Nico joeg den bal uit den vrijen schop over de lat. Het liep naar de rust; H.F.C. zette er alles op, om de score hooger op te voeren, maar het lukte niet; bij een botsing tussehen Jac. Francken en De Waal liep de laatste, die den bal liet loopen en onnoodig den man aanviel, zoo 'n krachtigen duw op, dat hij in de tweede helft zich niet meer geheel kon geven.

De hervatting begon met «en mooi stukje voetbalwerk der Haarlemmers, dat hun binnen een paar minuten twee doelpunten bezorgde. Reidon, dien Bossaert niet kon inloopen, zette voor; Mannus zag den lagen bal aankomen; snel wierp hij zich lang uit neer en kopte het leder evenwijdig aan den grond in het net. Toen Van Hemert naar een bal uitliep, dien Jac. Francken aangaf en hij dezen miste, schoot Reidon toe en het derde doelpunt was er. Na dit plotselinge succes der H.F.C, pakten beide partgen weer stevig aan; de roodwitten trachtten eene opening te vinden in de verdediging der Haarlemmers; in den aanvang ging dat niet gemakkelijk, want deze hadden hunne stelling danig verschanst en Nico Bouvy's lange beenen deden dienst als prikkeldraadversperring, zoodat de Dordtsche voorwaartsen zich telkens daarin vastliepen. Waar H.F.C aanviel, meestal langs den linkervleugel, daar slaagden hare schutters Mannus en Dolf evenmin er in nog meer gaten in het net te kogelen, omdat Van Hemert alles wegstompte of mepte, wat binnen zgn bereik kwam. Het was dan ook geen benijdenswaardige plaats, die de roodwitte rechtshalf had en die steeds het „gewiekte" broederpaar Francken