is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 24, 17-06-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 HET SPORTBLAD.

Leden of ex-leden van bovengenoemde vereenigingen gelieven zich in hun eigen belang te overtuigen, of voor of door hen de contributie en reglementen over 1914 zijn betaald en worden aangeraden hunne lidmaatschapkaarten 1914bij bovenbedoelde wedstrijden medetenemen.

Volgende week zullen de aanschrijvingen van vereenigings-sn leden-contributie verzonden worden.

Betaling voor 15 Juli 1915

Gerehabiliteerd: J. C. Busser, in Off. Orgaan no. 46 van 24 December 1914 geroyeerd wegens wanbetaling.

Namens het bestuur E. de Herder

Zadelstraat 38 bis penningmeester. Utrecht.

CLUBBERICHTEN

Amsterdamsche Cricketbond!.

Uitslagen: Olympia gew. van Vleerm. met 7 w. en 25 r., Here. van Kampong met 46 r. (le inn.). Hilv. 2 yan V.V.V. 3 met 29 r. (2e inn.).

Boete no. 6 Herc. ƒ 1 weg. te laat beginnen tegen V.V.V. 2 op 6/6, no. 7 Bilv. f 1 weg. te laat beginnen na de lunch tegen Porward op 6/6, no. 8 Hilv. / 1 weg. te laat beginnen tegen V.V.V. 3 op jl. Zondag.

Aangenomen als toegetr. vereen, de V.V. Bendracht; het bestuur bestaat uit: S. Hazevoet voorz., J. Hellingman 2e voorz., Jac. v/d. Waard le seeret. Gr. Heiligland 4, J. v/d. Laan 2e secr., B. Dik penningm., allen te Haarlem.

Het terrein is gelegen achter de R. K. St. Bavokerk aan de Leidschevaart. Voor den wedstrijden geldt als aanvangstijd: zoo spoedig de mat gelegd is na 11 uur; den bezoekenden vereen, wordt verzocht Wel .controle er op te willen oefenen, dat niet later dan strikt noodzakelijk is voor het in orde maken van het terrein, begonnen wordt; de ver. Eendracht beeft de beschikking over het terrein van 11—6 uur.

Programma: 20 Juni le afd. V.V.V. 2—Olympia

2e , Eendr.—Forward 27 , le , Olympia—Hercules Kampong—Vleerm. 2e , Eendr.—V.V.V. 3

Geroyeerd door T.V.V. J. de Vries, Jac. Obrechtssiraat 12.

De stand is thans: le afd.

Gesp. Gew. Verl. Pt. Gem.

Olympia 3 3 — 6 2.—

Vleermuizen 3 2 14 1.33

V.V.V. 2 2 112 1.—

Hercules 3 1 2 2 0.67

Kampong 3 — 3 — —

3e afd.

Hilversum 2 4 3 1 6 1,50

Porward 2 112 1.—

Albion 2 1 — 1 _ _.-

V.V.V. 3 1 _ 1 -'r- -.-

Eendracht

Schoolcompet. Er is gelukkig een terrein ter 'beschikking gesteld en wel door V.V.V., dat hiervoor namens het bestuur hartelijk dank wordt gebracht. Van V.R.A. kwam bericht in, dat er geen terrein voor de schoolwedstr. kan worden beschikbaar gesteld.

Wenken voor de spelers: le. Moet er voor gezorgd worden, dat op cricket- of gymn. schoenen wordt igespeeld. *

2e. Dat op het veld stipte orde en netheid moet -worden in acht genomen, daar V.V.V. anders de 'toestemming tot spelen terugneemt.

3e. Dat het halen en terugbrengen der tasch behoort te geschieden door de eerstgenoemde partij en wel bij den heer R, Beuth, Tulpstraat 8 (niet Stadh.kade dus).

4e. Dat de wedstrijden om half drie aanvangen.

A.s. Zaterdag opening met: Hofland—M.T.S.

Pretoriusstr. 91. A. DE HAAN Azn., secr.

Llmbnrgsehe Voetbalbond.

Officieele Mededeélingen. Toegetreden als lid L.V.B. de ver. „Bocholtz* te Boeholtz, secretaris den heer J. Goebbels a/d KerkBocholtz, en de ver. Bleijerheide" te Kerkrade, secretaris den he*r Win. Sauren, Hohlberggraoht Bleijerheide.

Geschorst als lid L.V.B. de ver. D.S.O. te Venlo. Namen der spelers en persoonlijke schuld derzei ver zullen volgende week worden gepubliceerd.

De demi-finale en de finale der L.V.B.-bekerwedstrijden zijn vitgesteld tot einde Augustus begin September, zulks met het oog op het finantieel belang hetwelk de L.V.B. in het welslagen dezer beide wedstrijden heeft.

H.H. Secretarissen van vereen, e a. welke eventueele voorstellen willen indienen ter behandeling op de jaarlijksche algemeene vergadering, worden verzocht, zulks vóór of 1 Juli e.k. te doen. De algemeene zal op een nader te bepalen Zondag ia Juli gehouden worden.

Postbus 18, Heerlen. H. HOEPNAGELS, secr.

Competitie.

Uitslagen: Kampioenschap van Limburg V.S.C. 1— Zwartblauw 1 0—0, Zwartblauw 1—V SC. 1 3—2. Kampioenschap der geheele 2e kl. G.S.C, 3—Sittard 2—1, G.S.C. 3—M.V.V. 3 1—1.

Zwaitblauw 1 is dus kampioen van Limburg, terwijl G.S.C. 3, behoudens een beslissing van de prot.comm,, kampioen der geheele 2e klasse is.

De 3e ronde en de eindstrijd voor den L.V.B.-beker werden wegens vergevorderd seizoen uitgesteld, tot begin van het volgend.

Boete no. 54 vervalt. Hoensbroek. H. BO0KMEÜLEN,

Comp.1. L.V.B.

A. F. C.

Op de Zaterdag jl. gehouden algem. vergadering werd het bestuur als volgt samengesteld: G. N. Sehoepens voorz., A. v. Seventer viee-voorz, I. H. Galavazi le secret., J. B. G. Schrage 2e secret., A. J. J. M. v. Gessel penningm., H. G. du Puis en J. C. A. van Ooy commis.

Voor de etftalcomm. werden gekozen: I. G. Beurs, J. Buys Dzn., J. C. A. v. Ooy, J. Prent en N. A. Scheepens.

Kascomm.: A. de Haan Azn., W.Kaales en J. Prent. Enquête-comm.: H. Hugues, J. G. Huurnink, J. Prent, R. Strang en P. H. Vermeulen. Nassaukade 129' I. H. GALAVAZI, seoret.

R.C. en V.V. V.O.C.

Aangenomen door het bestuur als w. 1. de heeren: Tb. J. M. Scheerder, L. Verhoeven, B. Vaandrager, J. van Welsenis en A. van Welsenis.

Schiebroekschelaan 46a. K. R. F. BAKKER, ster.

Amsterdamsche Kantoorvoetbalbond. Spoorvogels—V.V.G.A. 0—5 art. 102.

Agenda algemeene vergadering op 26 Juni a.s.:

1. Opening,

2. Notulen.

3. Jaarverslag seoret.-compet.leider. 4- n penningmeester.

5. Bestuursverkiezing.

6. Verkiezing kascommissie.

7* ■ pers & propaganda-, protest-, terrein'

en elftalcommissie.

8. Voorstel V.V.G.A. tot wijziging van de samenstelling der elftalcomm.

9. Interpellatie Spoorvogels over bestuursbesluit in zake den wedstrijd Spoorvogels—V.V.G.A.

10. Rondvraag.

H.H. Secretar. worden herinnerd aan art. 22 H.R.

De algemeene vergadering zal gehouden worden in de achterzaal van Krasnapolsky, op Zaterdag 26 Juni» des avonds 8 uur.

Boete no. 36 vervallen, no. 40 Spoorvogels f 5 art. 102, no. 41 idem ƒ 5 art. 102, no. 42 idem f 1 art. 108, no. 43 idem / 1 art. 111, no. 44 idem f\ art, 133. 3e Helmersstr. 15 W. J. VAN WAGTENDONK •