is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 31, 05-08-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

HET SPORTBLAD.

Zelfs al wint ze deze wedstrijden — we zullen hierbij maar niet op 3 punten rekenen — dan komen de Haarlemmers toch nog slechts Keiijk te staan met V.R.A. of de Haagsche. Hoe of de strijd om het kampioenschap verder zal loopen is moeilyk te zeggen, de Haagsche heeft nog zeer goede kansen maar moet nog tegen de beide andere concurrenten voorde eerste plaats spelen. Het zou ons ten slotte dan ook niet verwonderen wanneer een derde wedstrijd tusschen V.R.A. en 'sGr.C.C. het kampioenschap zou moeten beslissen. Zondag leed Rood en Wit tegen V.R.A. de nederlaag in een wedstrijd waarin van het begin tot het einde de bowlers de overhand hadden. Men dient hierbg niet te vergeten dat het wicket de bowlers eenigszins hielp, maar toch blij tt het een merkwaardig feit dat in een wedstrgd waarin de leidende batslui van dit seizoen uitkomen — de helft der spelers heeft zelfs een gemiddelde van boven de 20 - 20 wickets vallen voor 10 runs per stuk. In ons verslag van den wedstrijd zijn wij reeds vrij uitvoerig geweest, zoodat we ons van verdere beschouwingen kunnen onthouden. Een enkele opmerking nog, die eigenlgk meer in de voetbalrubriek thuis behoort en dat is wel dat successievelijk

, J BAP hof V.RA.-

de ouaa garu-i vau « a.^ ■ - ■

terrein verschijnt. Hisgen is er natuurlijk een oude bekende, verleden week speelden Rincker en Jules van der Linde mee, Zondag hanteerde SchtöJer er het slaghout weer eens terwijl we onder de toeschouwers opmerkten Oscar de Bordes, den uitmuntenden halfback uit de kampioensjaren van de roodzwarten, kortelings uit Indië gerepatrieerd, Potter, den niet minder bekenden back uit die jaren en Oldeboom, die eveneens heel wat lief en leed der rood-zwarte heeft meegemaakt. Het was Zondag inderdaad of de heeren van de oude garde elkaar rendez-vous op het V.R.A. terrein hadden gegeven.

Een draw in Schiedam.

Tot nu toe hadden blflkbaar alleen de Haagsche, Rood en Wit en Her mes het monopolie voor het niet uitspelen van wedstrijden en meende men dat Hermes eigenlijk slechts door het toeval in dat kriagetje verzeild was geraakt. Dat echter Hilversum het nog eens zoo*er zou brengen en daarbg zelfs nog de partij zou zijn die verreweg de meeste runs gemaakt had, was, gelet op het zwakke batten der Hilversummers, al heel onwaar schgnljjk. Zelfs werd na de nederlaag tegen V.R.A. verleden week al beweerd, dat de Hilversummers zwakker waren dan Hermes en V.V V. De Gooiers hebben zich dat blijkbaar in het oor geknoopt en in hun wedstrgd tegen Hermes te Schiedam, hebben zij zich plotseling van een andere zijle laten zien. Dank zij een zeer geduldige 121 van v. Booven, die eindelijk weer eens los kwam, kon gesloten worden toen er 242 runs voor 9 wickets waren, iets wat Hilversum in langen tijd niet is overkome». Hermes besloot te trachten den tijd uit te spelen en hoewel er in 10 minuten 3 wickets vielen voor slechts enkele runs, gelukte dit door het goede spel van di gebroeders v. d. Schouw. De Bpanning op het eind was echter buitengewoon, want toen de laatste batsman

inkwam waren er nog 8 minuten te spelen. Van Baijsen en J. Ris wisten echter hun kalmte te bewaren en de Hilversummers zullen derhalve nogmaals de reis naar Schiedam moeten onderaemen. 't Valt echter niet te ontkennen, dat deze wedstrijd voor de Hilversummers een succes is geweest en dat het bewijs werd geleverd dat Hilversum niet zoo zwak is als men met het oog op het ranglijstje wel zou denken.

De tweede klas.

Ia de Zuidelijke tweede klas was Zondag rust, terwijl in de Noordelijke 2 wedstrijden werden gespeeld, waarin evenwel weinig belangrijks werd vertoond. V.R A. IIB ging, hoewel IIA vrij was, slechts met 8 spelers naar Haarlem en werd daar met een innings en 56 runs geslagen, wat de 5e incings-overwinning der Haarlemmers was. Haarlem heeft nu nog

2 wedstrijden te spelen en wanneer het hierin

3 punten veroverd, is het kampioenschap onherroepelijk door de Haarlemmers gewonnen. De 8 V.R.A. meüeeben brachten het tegen Haarlem slechts tot 16 en 72, terwgl Haarlem 144 scoorde.

V.V.V. veroverde 3 punten op de Zaandammers. Hier waren de totalen 33 en 49 voor Albion en U2 voor VVV.

De Telegraafbeker-wedstrrjden.

Zondag wordt da eerste ronde voor deze wedstrijden gespeeld. Acht elftallen hebben ingeschreven, zoodat in 3 Zondagen de beslissing kan vallen. V.R.A. zou bezoek krijgen van P.W., maar op verzoek trokken de V.R A.ers weer naar Enschedé, wat ze al eens eerder deden. Za kunmen daar van een gastvrije ontvangst verzekerd zijn ea wanneer het weer wat meewerkt, kan het een aardige dag worden.

voor het ifiascbecescne cricKeï, waarvan wy dit jaar bijzoader weinig hoorden. Kunnen de heeren niet eens 'n wedstrijd tegen Apeldoorn

spelen? ,

Een andere aardige wedstrijd is die tusschen V.O.C. en Hermes, waarin de Rotterdammers eens kunnen laten zien waartoe ze tegen een middelmatige eerste klasser in staat zg'n. De beide andere wedstrijden zg'n van minder be> teekenis en een er vac, die tusschen R. en W, I ea R. en W. II zal op een werkdag worden gespeeld. Wij verwachten R. en W , V. R. A., Heimes en V.V.V. in da 2e ronde en Rood en Wit met V.R.A. in den eindstrijd, wat zeer zeker een der meest interessante wedstrgden van het seizoen zou kunnen worden.

Cricket der Engelsohe geïnterneerden.

De Eagelsche geïnterneerden te Groningen beoefenen lustig de cricketsport en verleden week speelden ze een aardigen wedstrijd tegen een door den bekenden vroegeren A.C.C. bowler v. d. Berg bijeengebracht elftal. Van den Berg is, ondanks het feit, dat hij niet meer aan wedstrijden deelneemt, nog steeds een groot cricketenthousiast en het moge eenigszins zonderling klinken omdat men zijn naam niet meer va cricketverslagen aantreft, maar bij cricket meer dan menige speler, die geregeld in de competities uitkomt. Dit raadsel wordt opgelost als men weet, dat hij zich in zjjn woonplaats Rotterdam