is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 39, 30-09-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

HET SPORTBLAD.

Go-ahead een onvoldoende methode om 'te winnen gebezigd werd, wat nog niet zeggen wil dat de rood-gele midden- en achterspelera riet de kuost verstaan, het ook den goeden voorwaartsen hunner tegenstanders lastig te maken. Dat fatsatieke taaie verdedigen, meestal te bewonderen tegen een sterker geachte tegenpartij, vormt een factor om terdege rekening mee te houden. Ik geloof trouwer; s, dat alle oostelijke le klassers zich hiermee al eens in de vingers gesneden hebben. Als de taktiek en het overlég der Go-ahead-spelers in overeenstemming met hun energie verkeerden, voorzeker beschikte de Deventer volksclub! over een best elftal.

Dat Quick's zwakke pu ten in de voorhoede schuilen was Zondag al heel gemakkelijk te constateeren, doordat ook de middenlinie niet die capaciteiten ontwikkelds waarover zij beschikt, de enorme steun aan den aanval werd gemist. Een heel enkele keer is het Deventersche doel in gevaar geweest. Regelmatig wisten de gasten de pogingen om een doelpunt te behalen te verijdelen. Vandaar dat het gelijke spel voor Quick nog een vrij gunstig resultaat is. De beste kansen, al waren het er enkele, heeft Go-ahead gehad. Maar ook hier was het voorhoedespel van geringe kwaliteit. Quick's keeper en backs kregen veel te doen, doch wisten het doel voor doorboring steeds te bewaren. Aan dit drietal komt in hoofdzaak de eer toe. Britt, Stolz en Hoegen waren uitstekend op dreef.

De steun van Britt is Voor Quick geen geringe, en zeker éen felicitatie waard. Na de rust kieeg Deventer een gemakkelijke kans om te winnen. Door een mooi ver schot sprong de bal van de lat terug voor de voeten van den mid-voor, die geweldig onhandig deed door zich in een gekken vorm te wringen en een stuk te hoog te plaatsen, ie plaats het leer kalm in den ledigen doelhoek te loopen. Voor de rest speelden de voorwaartsen der gasten niet goed genoeg om zich behoorlijke kansen te verschaffen. Alle energie bleek dus niet voldoende om den wedstrijd te winnen. Een zeer mooie gelegenheid is nu gepasseerd. Toch blijft het gelijke epel ook voor Go-ahead een niet gericg resultaat. Zeer waarschijnlijk hebben de rood-gelen een hunner beste wedstrgden gespeeld.

Doordat beide partgen tot de laatste minuut met alle enthousiasme gewerkt hebben, heeft de spanning het gemis aan goed voorhoedespel en het zien maken van eenige goede doelpunten tendeele vergoed.

Scheidsrechter de Wolf had een verre van gemakkelijke taak, maar wist haar uitstekend te verrichten.

De overige Ngmeegsche elftallen kregen allé slaag. N.E.C. van Wageningen met 1—0, Quick II van Go-ahead II met 5—1 en Quick III van S.M.L. met 3^-0. Resultaten dus die voor verbetering nog wel vatbaar zgn.

a.s. Zondag Vitesse—Quick 1 In de Nijmeegsche aanval zullen wijzigingen aangebracht moeten worden, willen we van deze linie behoorlijke resultaten verwachten. Als Quick I, de traditie getrouw, zijn beste spel in Arnhem te toonen weet, dan belooft de komende Zondag in Arnhem, weer een sensationeele middag.

Zeer zeker zal een groot aantal roodzwart ver«erders van aanwezigheid blijk geven. De zware taak, di9 von Heyden en zija mannen tegen de geduchte Arnhemsche ploeg te wachten staat, behoeft dan ook aller steun 1 C.

Van de Veluwe.

Bobur. Tubantia 9—2.

Oageyeer kwart over twee stellen beide elftallen zich onder leiding van scheidsrechter van Weenen op.

Robur telde e'e'a invaller voor Kraagenbrink, die vervangen werd door Boas. Tubantia speelde gedurende het eerste halfuur met 10 man.

Dadelijk ra den aftrap ontwikkelt zich een vlug en vurig epel met Robur iets in de meerderheid en na eenige minuten spelen is het Westra die Robur de leiding bezorgt uit een corner, die keurig door Gravelaar werd genomen. Nauwelijks is weer afgetrapt of de Jong gaat er met den bal van door en weet dan ook met een prachtig schot ten tweede male te doelpunten 2—0. Even daarna krijgt Tubantia een vrijen schop te nemen, die door Meijer in een doelpunt werd omgezet 2—1. Nu is het met Tub*ntia gedaan ea neemt Robur het spel geheel in handen. Ament maakt spoedig 2 doelpunten kort achter eikaar en brengt den stand alzoo op 4—1. Steeds is Robur de aanvallende partij en kort voor de rust weet de Jong nogmaals te doelpunten,, zoodat de rust met 5—1 in 't voordeel van Robur ingaaf.

Na de rust krggen we de eerste minuttn een meer gelijk opgaand spel te zien, doch de aanvallen van Tubantia sluiten op de goede verdediging van Robur, totdat eindelijk Tubantia den achterstand verkleict tot 5 -2.

Daarna is de beurt weder aan Robur en weet Feith fr. met een reuzen scbot den stand te vergrooten, gevolgd door een van de Jong en de stand is 7—2. Hierna krggt Robur een penalty te nemen, welke echter door de Jong moedwillig naastgetrapt^wordt. Even later nemen Feith en de Jong ieder nog een doelpunt voor hunne rekening en ze brengen den eindstand alzoo op 9—2.

Scheidsrechter van Weenen voldeed zeer goed.

Bij Robur waren allen goed, in de voorhoede blonken echter de Jong en Ament uit en in de achterhoede Feith Jr..

A's Zondag met het zelfde vuur tegen Goahead, en zullen dan met spanning der uitslag tegemoet zien.

Robur 2. won eveneens in Hengelo van de Tubantia reserves met 2—0.

Een goede dag dus voor onze roodwitten.

H.

Hit de Koekstad.

In verband met de opening van het nieuwe Vitesseterrein, had U.D I Zondag vrijaf, en bleven alzoo de De . enter voetbal enthousiasten van eerste klas voetbal verstoken. Jammer dat men de gelegenheid nidt heeft kunnen benutten om een oefenwedstrijd te spelen.

Goahead trok vol goeden moed, naar het sterke Quick en bracht het er zeer goed af.

Ook in dezen wedstrijd blonken de middenlinie en de achterhoede weer bijzonder uit, spelers als Koster en de beide Kolkmans zgn