is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 45, 11-11-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

HET SPORTBLAD.

nomen werd. Daarna verloor het groepje menschen, dat 't vredige Bussum 'n paar uur in rep en roer gezet had, zich weer in 't grootestadsgewoel.

„En toch wordt Ajtx kampioen!"

De 3e klassers.

Daar heerscht ook in de 3a kl. 'n opgewekt leven. Het N.V.B. bestuur blijkt 'n gelukkigen greep gedaan te hebben, door de Mokumsche clubs in afdeeli gen van 10 clubs onder te brengen. De strgd in deze afdeelingen is zoo belangwekkend, dat het N.V.B. bestuur overwegen moet of 't niet wenschelijk is, tenminste in het Westen, alle 2e en 3e klasse afd. op 10 te brengen.

In afd. E blgft Amstel flink aan 't hoofd gaan, hoewel ook Zondag weer gelijk gespeeld werd. De Amstelaren waren bij hun voornaamste concurrenten, Schoten, op bezoek, 'n 1—1 was het resultaat, wat pleit voor de soliditeit der Schotensche verdediging, aangezien Amstel in het veld bjjna voortdurend domineerde. Een Amstelman vertelt mij dat het terrein van Schoten nog slechter is dan dat van zijn eigen vereeniging. Ook over andere terreinen, o.a. dat van Hortus vernam ik een minder aangename critiek. Ja, 't is geen wonder, dat de 3a klassers 'n ernstige toer hebben om voor 'n behoorlijk speelterrein te zorgen. Men mag er hun feitelijk geen verwijt van maken, wanneer zij in dit opzicht in gebreke blijven. Ligt het echter niet veel meer op den weg van den N.V.B. om hiervoor geld te spendeeren in plaats van san het Nat. Steuncomité? Wat doet de N.V.B. voor z'n jonge vereenigingen ? Een schijntje of liever niets, want die moeten nog zooveel contributie betalen. Waar nu deze clubs zoo hoog noodig steun behoeven, daar is het feitelijk dwaasheid geweest van ons bondsbestuur om 'n belangrjjk percentage der inkomsten van bet vorig seizoen af te staan voor philantropische doeleinden.

Ten zake echter, Amstel speelde dus voor de tweede maal gelijk en blijft een voorsprong van 2 punten op haar concurrenten behouden. Voor dezelfde afdeeling won V.V.C. met 5—0 van Heemstede, klopte Stormvogels te IJmuiden Steeds Voorwaarts met slechts 2—1 en won Einheim te Bloemendaal van de club van dien naam met 3—2. Bovendien won H.S.V. met 3-2 van R.C.H.

Voor afdeslisg G. werd de leidende vereeniging Hortus geklopt, n.1. met 2—0 door S.D.W., waardoor de Zaandamsche V.V. (die met 4—0 van A.W.A. won) de leiding herwonnen heeft. Z.V.V. toch gaat voor de sterkste vereeniging in deze afdeeling door en haar kans op de eereplaats is grooter dan die van Hortus of een der Mokumsche clubs.

Van den wedstrgd S. D.W- tegen Hortus ontving ik nog onderstaand verslag:

S.D.W. verschijnt volledig en Hortus met 2 invallers. Direct na den aftrap ontwikkelt zich een pittig spel, waarbg opvalt, dat S.D.W. zeer enthousiast speelt. Daartegenover is de Hortusverdediging niet op streek. Vooral de invaller linkshalf is onvoldoende, waardoor steeds de rechtervleugel van S.D.W. gevaarlijk kon opdringen Tot rust big ven echter de verdedigingen de baas en met blanco score wordt gepauzeerd.

Na de rust is het eerste kwartier voor Hortus, doch dan is het uit met de Hortus-verdediging. S.D.W. kan dan ook tweemaal scoren. Met dezen uitslag mag S.D.W. tevreden zgn daar de partijen vrgwel aan elkaar gewaagd waren.

Voor dezelfde afdeeling won Neerlandia met 3—1 van D.W.S. terwgl R.U.C. er in slaagde te Weesp met 3—1 van Ripiditas te winnen.

Ten slotte kreeg Wilhelmina Vooruit weer 'n geducht pak slaag. Met 0—6 moest zij op eigen grond de meerderheid der Z F.C. erkennen.

De Wilhelminianen maken moeilijke tijden door. Gelijk 'n clubman mij schrijft: „God Mars heeft ons 'n kastijding toegediend en Vrouwe Fortuna staat ons om 't hoekje van den goalpaal uit te lachen!" (Begin met die hoekige palen af te schaffen!!) 't Zijn dus niet alleen de groote clubs in den lande die onder de mobilisatie lijden en ook dairin bestaat er in geen der klassen verschil, dat iedere vereeniging meent, dat de geluksgodin het met den tegenstander houdt. Intusschen blijkt de juistheid der bewering, dat W.V. zeer onder de mobilisatie lijdt, maar al te zesr.

Van de 38 werkende leden zgn er niet minder dan 18 onder de wapenen. Bovendien verzochten 7 leden om tijdelijk van de ledenlijst geschrapt te worden. Dat zoowel het eerste als het tweede elftal hierdoor steeds onvolledig uitkomen moest, ligt voor de hand. Gelukkig kan mijn berichtgever melden dat de inwendige organisatie intusschen van een en ander niet te lijden heeft. Het bestuur blijft actief en ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet. Curiositeitshalve zij vermeld, dat 15 November het le nummer van den 6sn jaargang van het cluborgaan dezer vereeniging verschijnt. Dit getuigt tenminste van organisatorisch vermogen en capaciteit op dat gebied, is iu een voetbalclub even noodig als goede spelers. W.V. zal zeker niet in gebreke blijven ons dit exemplaar van haar clubblad toe te zenden. Ik hoop dit voor W.V. de kans spoedig keeren mag en ook op 't voetbalveld weldra betere resultaten verkregen zullen worden. De reserves.

Voor de reserve 2e klasse D won V.R.A. II met 2—1 van D.E.C. II en met dezelfde cgfers bleef de Spartaan II de baas over A.F.C. III.

Ajax II klopte V.V.A. II met 3—1 en blgft dus, zonder een puntje verloren te hebben, op 't kampioenschap afstevenen.

Wilhelmina Vooruit II hield zich flink in Hoorn en deelde daar met Hollandia II in een puntloos spel de eer, terwgl V.R.A. III in Utrecht met 4—1 door Hercules III geslagen werd.

En hiermede wil ik maar weer volstaan. Me dnnkt, 't is welletjes! NEVOH.

Van de Prinsenlaan. Sparta—H.V.V. 6—1.

De kreupele leeuw. Ik breng gaarne hulde aan den respectabelen onbekende vriend, die mij in het laatste Sportblad zoo kranig bijgesprongen is. Ik heb in geen tijden zoo'n keurig technisch verslag van een voetbal wedstrgd gelezen. Het was een verslag zooals, naar ik hoor, onze voetballers ze het liefste genieten. Sedert jaren tracht ik nu al den goeden stijl er voor te pakken te krijgen, maar het lukt niet, en ik weet niet waarover