is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 2, 13-01-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

9

H.B.S.—H.V.V. 1—1. Reeds Zondag waren de geelzwarten in de gelegenheid revanche te nemen op de tegen H.B.S. geleden nederlaag in den wedstrijd om het zilveren doel. Nu had de ontmoeting osder gunstige weersomstandigheden plaats, zoodat aan dea uitslag meer waarde is te hechten dan dien van den wedstrijd op Wassenaar. Het gelijke spel geeft dan ook volkomen juist de verhouding tusschen de partijen weer. De verdedigers van beide elftallen waren de aanvallers der tegenpartij volkomen de baas. Het gewone verschijnsel van den laatsten tijd. Met verlangen zien wij uit naar het oogenblik waarop de voorhoede-spelers hun spel zoo zeer zullen hebben verbeterd, dat zij gelijkwaardig zullen zijn aan de verdedigers, want dan eerst zullen de wedstrydea het grootste genot aan de toeschouwers kunnen geven. Nu geven de tallooze onhandigheden den aanvallers ons iets onvoldaans, dat het spel niet aantrekkelijk maakt.

De kraaien hebben in den laatsten tijd de slechte gewoonte in het begin der wedstrijden laksch en slordig te spelen, waardoor hun tegenstanders in den regel gemakkelijk de leiding kunnen nemen en eerst in het laatst, als de speeltijd voor een groot deel verstreken is,dan spannen allen zich tot het uiterste in om den achterstand in te halen of de overwinning te forceeren. Wanneer zullen de spelers toch eens inzien, dat alleen door van het begin af aan, stevig aan te pakken eene sterke tegenpartij geslagen kan worden.

Ook Zondag was het spel van het raeerendeel der kraaien in de eerste helft van den wedstrjjd aller bedroevendst lakscb, vooral de voorhoede spelers leden aan dit euvel. Dit had tengevolge dat H.V.V. toen het beste deel van het spel had en het is voor een groot deel aan het goede verdediging van Dosis en Alting Sieberg te danken geweest, dat met de pauze de gasten slechts met 1—0 de leiding hadden. Naar de verhouding tusschen de partijen te rekenen, had H.V.V. met de rust een grooteren voorsprong verdiend. Hierbij dient echter vermeld dat Beaily en vooral Spillenaar Bügea eenige gemakkelijke kansen ongebruikt lieten. Vooral laatst genoemde speler kan in de nabijheid van het vijandelijk doel geweldig knoeien. Beadle toonde ditmaal wel kijk op bet spel te hebben; ook het samenspel met De Kessler vlotte ditmaal beter daa vorige maal en wij zouden er de voorkeur aangeven Verheyeu, indien deze present is, in de plaats van Spillenaar Bilgen midden-voor te laten spelen en Beadle op de links-binnen plaats te houden.

De beide Kesslers speelden weer uitstekend; ditmaal was Boelie de beste van het tweetal. Door diens krachtige doorzetten nam H-V.V. reeds tien minuten na het begin de leiding.

In de middenlioie mistten wij slechts noode Van der Nag«l. N.N., die thans de spilplaats bezette, speelde nochtans een uitstekenden wedstrijd. Jammer was het, dat zijn spel ontsierd werd door eckele overtredingen, waarvoor hij door het publiek werd gehoond en uitgefloten. Bij die gelegenheid zag ik Eymers oogen even lichten en de rust keerde terug.

De verdediging van H.V.V. speelde uitstekend; Feith als altijd rustig en kalm tot zelfs in de

meest kritieke oogenblikken. Launspach verdient voor zgn harde werken een extra pluimpje en Van Houthem bevestigde door zijn spel het goede oordeel, dat wij vorige week over hem schreven.

Over het geheel genomen kregen wij van het elftal van H.V.V. een zeer goeden indruk en wij maken ons dan ook geen oogenblik ongerust over de positie, die de geel-zwarten bij het einde van het seizoen op de ranglijst zullen innemen.

Het spel der kraaien, vooral dat der voorhoede viel tegen. De aanval moet het uitsluitend hebben van den vleugel Bos-Rappard. Links wordt alleronhandigst geschutterd; Poortman is te langzaam, terwijl diens spel zonder eenige afwisseling is. Heeft bij den bal vrij. dan zet hjj wel goed voor, doch hem ontbreekt initiatief om door een snellen diagonaal-aanval zelf een kans te wagen.

Hissink speelde ver beneden peil en weer even houterig als eenige jaren gei eden.

De Visser lijkt ons nog steeds te klein van stuk om de midden-voor plaats te bezetten. Wel doet hjj veel handige dingen, doch om zich krachtdadig eene opening te maken in de vijandelijke verdediging is bij ongeschikt.

De verdediging van H.B S. was als altgd goed; toch leek het of er in minder snel tempo werd gespeeld dan anders.

Finto bezette wederom de spilplaats en deed daar, wat het verdedigen betreft, zgn werk naar behooren. In het steunen van den aanval schiet hij nog steeds te kort en het plaatsen van den bal is meer dan slordig. Wat geeft het al of de bal keurig wordt vrjjgespeeld em hjj wordt dan ver buiten het bereik van de voorhoede voor de voeten van Feith of Launspach getrapt. Nu wij vorige week Garster weer op de spilplaats hebben zien spelen, gaven wij aan dezen de voorkeur boven Pinto. Garster toch steunt den aanval voortreffelijk en herstelt zich buitengewoon snel. Zgn spel doet mjj steeds denken aan dat van Boutmy en wat Jopie voor de kraaien is geweest, behoef ik hier niet meer te vertellen.

Bakker beeft zgn doel góed verdedigd; bepaald moeilijk werk kreeg hjj niet, doch de wijze waarop hij den bal een paar maal stopte en wegwerkte was wel een bewjjs van aanleg. Het tegenpunt, dat Boelie Kessler met een hard schot maakte, kon bij niet voorkomen.

Zoo&ls gezegd, had H.V.V. tot de rust de overhand. In de tweede helft pakte H.B.S. beter aan, zoodat nu hoofdzakelijk op de helft der geel-zwarten werd gespeeld. Feith en Launsptch gaven den kraaien echter niet veel kansen en de enkele malen dat dit twet tal werd gepasseerd ging of door talmen de kans vooarbjj, of de bal kwam terecht in de veilige handen van Van Houthem.

De doorbraken der geel-zwarten waren echter hoogst gevaarlijk en herhaaldelijk moesten de zwarte verdedigers door het forceeren van een hoekschop redden.

Eerst 7 minuten voor het einde gelukte het H.B.S. door toedoen van Rappard gelgk te Toen spande heel het elftal van H.B.S. zich in voor de overwinning, doch het ware beter geweest indien zij zich gedurende den gehóelen