is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 4, 27-01-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IET SPORTBLAD

19

rood witblauwe voorhoede blgft echter aanvallen. Als Heufling talmt met wegwerken loopt Jos van Son hem den bal uit de handen en met een keurigen omhaal pltatst hij hem in het verlaten doel. Willem II heeft thans het spel geheel in handen en als Versluijs den bal over dea halfback heen bij Jos van Soa plaatst geeft deze met een hard schot den doelman geen kans.

Even voor het einde lost Mommers een hard schot op doel, Heufling vangt den bal op doch vóór hij kon wegwerken is de Willem II goalgetter er bij en doelpunt, ten vierden male.

Als Van Bel inrukken blaast hebben de nafionalen eene grootsche ovatie van het publiek in ontvangst te nemen. Vooral „Sjefke" wordt toegejuicht. In de laatste twee thuiswedstrijden tegen de beide Maast riehtsche clubs maakte deze speler alléan de 9 doelpunten.

FRED.

*

Uit Breda. Veel hadden wij ons van de ontmoeting N.A.C—Wilhelmina niet voorgesteld en deze veronderstelling is uitgekomen, want het was een weinig interessante wedstrijd, waarbij de sterkste welverdiend wist te winnes.

Wilhelmina beschikt momenteel over een elftal, waarin enkele goede krachten schuilen, speciaal in de verdediging, doch waarin ook elk verband ontbreekt. De achterhoede, met doelman Gevers aan het hoofd, was vrjj betrouwbaar, hoewel wg 't tweede doelpunt, door N.A.C. gemaakt, op zijn rekening schrijven. De Bossche voorhoede, waarin Boy vöoi' de rust centervoor speelde, was niet doortastend genoeg en bovendien een tijdje nog gehandicapt door 't uitvallen vaa den linksbuiten, die door te laag koppen een trap tegen z'n neus kreeg; 't liep nog vrij goed af. Bergé had tegen Peltzer weinig in te brengen. Verder was de rechtsbuitenplaats in vrij zvtakke handen. De halflinie van Wilhelmina was na de rust door de opname van Boy een stuk sterker, doch speelde te veel eea verdedigend spel, Waardoor N.A.C, dat na de thee een tijdlang leelijk op eigen terrein teruggedrongen was, toch telkens kans zag door te breken. Dat Wilhelmina in die periode van beslist overwicht niet wist te doelpunten, is in hoofdzaak te danken aan 't prachtig doelverdedigen van Oomen, 't goede spel van de beide achterspelers en 't slechte schieten der Bossche voorhoede.

Als wij 't N.A.C.-elftal ook eens nader bekijken en 't vertoonde spel beoordeelep, dan beginnen wij ook hier met de verdediging, Want die was het beste gedeelte van het team. Zooals reeds gezegd, Oomen was in prachtvorm en wist alle pogingen om te doelpunten op een zekere en fraaie manier te voorkomen. Deze speler is in den loop van het seisoen zser verbeterd en behoort thans tot een van de beste doelverdedigers van de Zuidelijke lsie klasse. Ook 't back-stel is in orde en hoewel Verlegh Zondag niet zoo trspyast was als wij van hem gewoon zijn, deed hij tech niet voor zijn partner onder. Peltzer is den laatsten tijd weer in bijzondere conditie en heeft zelfs z'n vlugheid Weer terug gekregen, bovendien kan hij soms

nog met zooveel vuur spelen, dat men hem onder de jongste spelers van 't elftal zou rangschikken. De half-linie was Zondag verzwakt. G. Uhde en Verdiesen namen de plaaten van Thijs en Carpentier in. Uhde had de gemakkelijkste taak, daar de rechterwing van Wilhelmina 't zwakste was en hij wist dan ook te voldoen. Bindels speelde bjj vlagen, doch hoedde zich te veel als zesde voorwaarts te willen fuageerec, terwijl Verdiesen op de voor hem vreemde plaats minder goed spel vertoonde dan in de wedstrijden, dat hij als links-half fungeerde.

De voorhoede speelt nog te weinig samen en haar succes is alleen te danken aan haar twee vlugge buitenspelers, die door hunne snelle rennen en vele goede voorzetten Mertens en KI. Wentink tot doelpunten in staat stellen, bovendien beschikken de laatsten over een goed schot. Of deze linie a. s. Zondag tegen Willem II succes zal hebben, betwgfel ik, doch indien met een zelfde wilskracht en animo gespeeld wordt als bijv. in den wedstrijjd N.A.C—MS.V. kan hare productiviteit nog zeer meevallen.

Over het verloop van den wedstrijd kunnen wg kort zijn; Wilhelmina liet akelig lang op zich wachten en pas tegen half drie werd begonnen onder leiding van scheidsrechter v. d. Marck. Nadat KI. Wentink en Uhde ieder eenmaal via de lat overgeschoten hebben, doelpunt Mertens met een prachtschot van i echts in den linkerbovenhoek (1—0). Wilhelmina komt nu wat opzetten en Verlegh ea Peltzer krijgen het drukker en na eea misverstand tusschen Uhde ea Verlegh zien wij Oomen schitterend redden. Als 't spel weer naar de Bossche helft verplaatst is en Gevers een paar maal ternauwernood doelpunten heeft kunnen voorkomen, valt N.A.C. een vrjje schop ten deel, die door Mertens genomen via de handen van Gevers in 't net komt (2—0). Aan weerszijden worden nog eenige kansen gemist en dan wordt de rust aangekondigd.

Na de thee heeft Wilhelmina 't spel gedurende een kwartier in handen en toont de Breclasche achterhoede hare capaciteiten. Bindels is niet bijzonder op dreef maar de Bossche voorhoede faalt voor doel keer op keer. Als eindelijk de N.A.C. voorhoede weer wat los komt en Bavisk langs 't lijntje snelt, wordt z'n voorzet niet benut. Zulks herhaalt zich nog eefis paar malen tot ten laatste KL Wentink uit een corner den bal in 't net kopt (3—0).

N.A.C. speelt nu fasatiek verder en Wilhelmina wordt geheel teruggedrongen, Peltzer zien wjj zelfs een piachtschot lossen, toch spoedig is 't einde daar en heeft Breda verdiend gewonnen.

Velocitas II wist met 2—1 van Vlissisgenl te winnen,

a.s. Zondag ontvangt Velocitas de hekkensluiters van de Zuidelijke Eerste Klasse en gaat haar tweede elftal naar Zeelandia. N.A.C. trekt nsar Tilburg in de hoop Willem II nog een puntje te kunnen ontfutselen, een poging door velen reeds gedaan, doch slechts eenmaal gel.< kt te Maastricht door M. V. V.

Onze beste wenschen aan de Bredasche elftallen 1