is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 5, 03-02-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

5

Vivian Woodward gewond. De Engelscae sportbladen brengen bet bericht, dat captain Vivian Woodward door granaatsplinters aan beide besnan is verwond. Aanvankelijk hadden de dagbladen medegedeeld, dat de verwonding van di n aard was, dat men de voetbal loopbaan nu dezen wereldbekenden amateur als geëindigd zou kuanen beschouwen, vaam gelukkig hebben latere berichten een andere lezing van het geval gegeven en het blijkt thans, dat da verwonding gelukkig niet van ernstigen aard is.

StemmiB gs-stuk j es.

Bij Sparta-V.O.C.

Van josgs af aan, heb ik '<> zwak gehad voor Botterdam en ds Rotterdammers. Ik heb 't raadsel nooit kunnen oplossen, want ik ben toch iemand van goeden smaak en behoorlijke kom-af.

Les extrêmes se touchent!

Zondag heb ik me door m'n redacteur era chef laten verlokken om voor „Het Sportblad" naar Sparta—V.O.C. te gaen en toen ik aan de D.P. uitstapte en twee vlooienbakjes en drie gammele auto's zag staan aan dit hoofdstation van de tweede groote stad van Nederland, toen wist ik dat Rotterdam nog niets van aard en karakter veranderd was.

Sedert Bok's huwelijk was ik er niet geweest en ik had 't vaste voornemen om er niet terug te komen voor aleer we den ouwen Kees v. d Eade «aar Crooswijk zouden brengen. Maar Zondag heb ik bemerkt, dat we daar nog niet aan toa zijn; Kees houdt zich kras en zat te midden van zgn kleinkinderen in 't Zonnatja en op de tribune.

Nog overal die ouwe klassieke Sparta-hoofden.

Loe Weinthal, die "voor 1890 al voetbal speelde en er nu nog geen kijk op heeft naast dr. van Veen, den begaafden criticus, die voorheen lauweren placht te plukken in 't ook alweer dooie Rapiditas; Jan Stok — met z'n boezemvriend den langen Gérard — druk aan t kieken en steeds maar bezig aan 't oprichten Vaa sportbladen, die na een kort maar krachtig bestaan, wee verdwijnen, zooals Jan zelf eens Verdwnnen zal, waar-ia nog lang niet aan toe is, want hij schudde ma de hand zoodat m'a knokels kraakten en z'n oude, trouwe, maar toch altijd schorre stem sprak me dadelijk van R.A.P. en van Kampie.

Haasja Breukelman, „de held van 1915", *ooals de geschiedschrijver hem eens z&l noemen, 8»t naast Jan van Hees, dea b&roa van Kra"ngen, die met z'n zia voor de Franschen, z'n open oog, z'n goeden kleermaker en dito barbier meer op een gentleman Inkt. dan menig öagenaar.

Daar zat verder Fioor Nollet, de graankoning, 'isschen Kees van Leeuwen ea Bep Willing in, Welke laai s te, nu Sparta's zooveelste kampioen6chap in aantocht is, er weer zoo welgedaan '° genoeglijk uit ziet.

Vincent Hendriks lachte me tegen als een ïonnebloem en fluisterde me in 't oor, dat de 2*ken goed gingen.

, De tribune leverde een schitterenden aanblik ; * was een vooraaam geheel, eea sierlijk en Mondain publiek, frivole wat de dames aaagaat,

die behangen mat bont en sieraden, elk wel haar gewicht in goud waard waren en dan da sobere, maar daarom juist zoo echt deftige escorte van al die hoeren, da leiders van de havenstad, met hun erast-doorgroefde gezichten, hun rustig-badachtzame gebaren en de ingetogen pose van kus indrukwekkende verschijning.

Jan Wolff, die sedert Willem Woiff het 377ste legercorps 'm Ruelasd aanvoert, de eenige Wolff in Rotterdam is, vertelde roe in vertrouwen, dat 't nieuwe terreia in den Spangenschenpolder al goed opschoot en dat we binnenkort de eiraie steenlegging konden tegemoet zien. Hij sneed ma door m'n Amstardamsche zial toanie lachte: „dan doen we alles 10 '/o goedkooper dan jullie Stadion en dan krijgen wa hier da internationale wedstrijden."

Nat kwam Buakop langs: „Wat 10 % goedkoops?" vroeg-ie belangstellend.

Ik mag Buskop wel al is-ie lid van 't Boudsbestuur; hij is goedig en heeft de voorzichtigheid van aan diplomaat, een deugd van welke hij te pas, maar vooral te onpas, gebruik maakt.

Sam stak ter eere vaa Sparta—V.O.C. een versche sigaar op.

Inmiddels was Eijmers op 't veld gekomen.

Och, hemel, ook hg wordt al dik. Waar of 't toch ia zit dat al die scheidsrechters zoo corpulaat worden ? Willing groeit dicht, Meerum kan niet meer zgn eigen schoenen aantrekken en Tromp krijgt ook al een hsngbuikje onder z'n vest.

Et-fis, Egmars kea. 't nog. Hg floot voor alles w«t-ie zag en hg zag alles waarvoor bij floot. Blijf ia traiaing jongeman, anders ga ja denzelfden kant op als je drie oudere confraters, die er eigenlyk niks meer van kennen, maar hun reputatie handtuvan omdat de rest nog een haartja slechter is.

Sparta zag er goed uit. In 't doel stond Boudiar, een neef van dien oud-Quick-man. Boudier — zei Overegnder — is een talent onder de lat. Hg heeft er da lengte voor ea de kalmte en als Bok 'm eens vertelt wat keepen eigenlijk is zal hg een heel eind op schieten.

Van dea Bergh ea Klip zijn twee fgne spelers, nog één seizoen en ze vormen eea best backstel.

Martin ken 't ook voldoende.

Daa komt Bok, 't Spartaansche Mirakel, 't wonder van de Prinsenlaan, die nog altijd goed is, altijd de ster en dat zit er zoo muurvast in, dat ook al zou Bok niet meer goed zgn, dan schrijven we toch nog altijd en allemaal, dat hg de held' van 't veld is.

Niepoort moet gaan korfballen.

De rechtervleugel was prima. Piet v d. Wolk streelde 't oog van de Nederlaadscha Elftalcommissie, die in haar geheel aanwezig was. 't Is net of er in Rotterdam alleen gevoetbald wordt, want Zondag in Zondag uit, ziet men de heeren aan Schieweg of Prinsenlaaa.

Ruffelse gegreep hem in alles en leverde telkens weer de knapste staaltjes van tact ea beheadigheid.

De Groot, was in bizondere training gegaan voor dezen wedstrgd, met 't gevolg, dat-ie minder slecht was dan ia dan laatstee tgd. Zgn