is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van verschillende bonden en clubs jrg 17, 1909, no 2, 14-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Sportblad.

Officieel Orgaan van verschillende bonden en clubs.

Alle stukken de Redactie betreffend» te zenden aan C. J. GROOTHOFF, Ceintuurbaan 298, Amsterdam, Alleen stukken voor Administratie te zenden aan G. SCHRöDER, p/a Redactie „de Telegraaf'. Adres voor Ciubberichten C. J GROOTHOFF, p/a Redactie „de Telegraaf'.

ABONNEMENT: ADVERTENTIËN •

Prijs per j»ar, f-aneo per post, VerSChij Qt DONDERDAGS. „ .. . a . , . .

f 3 -, bi] vooruitbetaling. Het _—_ Pnjs 1-6 regels (met be-

abonnement knn worden aan- n , , . wijsnummer) f 1.50.

ge^n^en den eersten van >ik« Onder redactie van

maand, echter verbindend voor r»DArkTUr\CC m6er f °-20'

«, „e*m,jïeheel jaa% n m U U. UriUUInUrr. Plaatsing 3/2 maal.

Arzonderiijke nummers f 0.10. 6

17' Jaargang. AMSTERDAM, 14 Januari 1909. N°. 2.

Gratis Verzekering^

De abonnó's op „Het Sportblad" zijn volgens de bepalingen die éénmaal per maand in dit blad worden afgedrukt, van 1 September tot 1 April gratis verzekerd tegen ongevallen ontstaan tijdens en door voetbalspelen en voetbalwedstrijden; voor f2000.— bij levenslange geheele invaliditeit; f400— bij overlijden; f200.— bij verlies van een hand, voet op oog; f lOO.— bij verlos van een duim; f 60.— bij verlieB van een wijsvinger en f 15.t- bij verlies van eiken anderen virjger, beneven3 voor eene uitkeering v?.n f 12.— per week tot een maximum van 4 weken, Indien het ongeval niet een der bovenstaande evenementen tengevolge het ft, doch slechts eene tijdelijke geheele ongeschiktheid tot het verrichten van bezigheden door:

AL Breuk van de onderkaak, het sleutelbeen, het schouderblad, den bovenarm, den onderarm, het onderbeen, de knieschijf, het bekken, den ruggegraat of den schedel.

B. Ontwrichting van de heup, de knie, het voetgewricht, het schoudergewricht of het elleboogsgewicht. \

Een en ander gewaarborgd door THE OCEA.N ACCIDENT & GÜARANTEE CORPORATION, Ltd, Directeur voor Nederland EDWARD HEYMAN, Rokin lGakis, Amsterdam.

B0NDSN1EUWS.

Per^s- en Propaganda Commissie.

De Pers- en Propagauda-commissie heeft aanvraag raar ouie nog bruikbare voetbalschoenen ten behoeve van het Rijksopvoedingsgesticht „Veldzicht" te Avereest.

Naar aanleidiog hiervan doet de commissie een driDgend beroep op alle vereeningingen om door toezending van zulke schoenen haar in de gelegenheid te stellen aan die aanvrage te voldoen.

Men wordt verzocht de schoenen rechtstreeks franco te zenden aan den heer A. J. Ort Jr., onderwijzer bjj voormeld gesticht en aan ondergeteekende hiervan wel bericht te zenden-

Onkosten voor frankeering worden door de commitsie desverlangd vergoed.

Namens de Commissie: J, A. Wijnmalen.

Secretaris^

35 Corn Schuijtstraat, Amsterdam.

Elftal Commissies.

In verband met den Zuui—Noord wedstrijd werden de volgende elftal commissie benoemd : Zuidelijke El i tal Commissie:

M. da Boer, Voorzitter, J. P. van Bel, Secretaris en D. J. v. d. Garde, Waterstraat Zalt—Bommel.

Noordelijke Elftal Commissie:

P. A. de Haan, Voorzitter, G. Dommering te Winschoten, Socretaris en J. M. fJ. van 't Oever te Groningen.