is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HET SP O E TBL'AD

te zien, en wanneer Beeuwkes niet zoo uitstekend zijn doel had bewaakt, hsdden we zeker niet zoo lang de leiding behouden.

Verscheidene malen Wordt de Haagsche verdediging duchtig op de proef gestéld, en eindelijk, als er 'n 25 minuten gespeeld zijn, komt dan de lang verwachte gelijkmaker met een hard, laag schot, van Sayes, waarbij Beeuwkes zich nog liet vallen, zonder echter den bal nog te kunnen stoppen.

Het groote verschil tusschen Belgisch" en Hollandsen, spel is, dat de Belgen hun heil meer in lóngpassing zoeken, terwijl de Hollanders meer kort, samerspel in toepassing brengen waarmede ze, ondanks de kleverigheid van het terrein, vrij veel succes hadden. Bovendien verdedigde vaak het heele Hollandsere team en meermalen zag men b.v. Bekker of Goisalvez nog achter de backs.

Als Da 25 minuten spelen Klicks mooi opbrengt en goed voorzet, komt Snethlage plotseling naar voren schieten en loopt no 2 langs Hustm, waarbij enkele toeschouwers o.i. ten onrechte, een duchtig buitecspeigeschreeuw aanhtff-n.

Kort daarna meent men dat Lutjens een 3a punt heeft gemaakt als da bal over de lijn zweeft, onder hefiig appèl der Hollanders wordt de bal tenminste weggewerkt. Terecht werd door den scheidsrechter geen doelpunt gegeven daar de bal beslist de doellijn niet gepasseerd was.

Na een algemeen opdringen van de Belgen komt er plotseling een schot van Deveen, de bal springt van de doellat in het veld terug.

Iedereen schreeuwt om een doelpunt maar de scheidsrechter laat doorspelen Zoowel op de achterlat als op de voorlat zat een bruioe plek en nü beweerden de Hollanders, dat de bal tegen de voorlat gesprongen was, terwijl de Belgen anoniem verklaarden, dat hij tegen de achterlat geweest was.

Wij liepen zelf langs de lijü, zagen het geval zeer goed en hebben geen oogetblik er aan getwijfeld d&t de bal niet tegen de voorlat aangekomen was. Trouwens de bal sprong hoog door de lucht terug, hoe kan nu een bal van de achterlat komende de lucht ingaan?

Het bewijs werd hierdoor echter weer geleverd, hoe noodzakelijk het is, alleen doelnetten zonder bouten stellages te gebruiken. Voor den grooten Holland—België wedstrijd dient men deze zaak zeker met de Belgen te regelen. Laat men hier de put dempen voor het kalf verdronken is.

Spoedig daarna breekt de pauze aan.

Prins Albert, die met de meeste belangstelling het «pel had gadegeslagen, liet zich enkele spelers en officials voorstellen. De Prins onderhield zich geruimen tijd met dan heer H. J. Willing, eere-lid van H.B.S. en informeerde naar den toestand van het spel in Holland. Aan den heer Kuneman verzocht Z.K H. zijn hulde over te brengen aan de Hollandsche spelers voor hun kranig spel. Het had Z K.H. gefrappeerd, dat de Hollanders zooveel grooter en zooveel forscher gebouwd waren dan de Belgen en het spel van Beeuwkes scheen vooral veel indruk op Z.K.H. gemaakt te hebben. Ook schrijver dezes had het genoegen aan Z K.H. te worden voorgesteld, waarbij uit enkele opmerkingen bleek, dat de Prins nog al op de

hoogte van het internationaal voetbal was. De Prins roemde ten minste over ons spel tegen de Eogelschen te Londen.

De Belgen spelen in de 2e helft met de laagstaande zon in het gezicht.

We krijgen dan het beste spel van den wedstrijd te zien. Vlug gaat het van doel tot doel en het dient erkead: de Belgen zijn voor doel ongelukkig. Enkele hoekschoppen vallen Holland ten deel. Een mooi schot van v. Boxtaele gaat achter. Direct daarop is van Kenterghem alweer voor Hustin, doch zijn schot wordt gehouden. Deveen mist dan een kans door over een voorzet van v. Boxtaele heen te loopen. Dan, na 25 minuten speiens, is het weer Lutjens, die mooi tusschen Hubin en Andrieu door dribbelt en keurig passeert naar Snethlage, deze komt met Hustin vóór doel en in den modder te rollen en Lu'jens is er bij om den stand op 1—3 te brengen. Nog geen drie minuten later of het is 1—4, weer door Lu'jens. Holland heeft gewonnen, de Belgen spelen wel vurig door, maar hebben toch geen kans meer, hoewel ze geen oogenblik de strijd opgeven.

Nog een enkel woord over het spel.

Bij bet Haagsche elftal was Lutjens de ster. Het doet ons genoegen dat we eenigen tijd geleden hem aanbevalen als middenvoor, hoewel dit niet zijn gewone plaats is, want thans op die plaats spelende, was hij schitterend en maakte dan ook 3 doelpunten. Het actieve lid der elftalcommissie, de heer Blote, was bij den wedstrijd aanwezig en het zou ons niet verwonderen, wanneer we Lu'j-ns dan ook later in de internationale wedstrijden weer terug zien. Verder noemen we in de voorhoede v. Kenterghem, die vaak uitstekend spel ten beste gaf. Snethlage is wei=kelijk niet de oude. Nu was het terrein voor iemand van zijn gewicht wel wat al te zwaar, maar toch mist hij de groote vlugheid waarover hij vroeger beschikte. Dit neemt echter niet weg dat hij nog een uitstekend speler is. De linkervleugel was het zwakste deel, hoewel Klicks, vooral in de eerste helft, heel veel goede dingen deed.

In de middenlinie schitterde in de 2e helft mr. Sol als spil en speelde gedurende den geheelen strijd Gonsalve* zeer verdienstelijk.

Bekker had het vooral in de 2e helft duchtig met den modder te kwaad. Achter was de verdediging vrij betrouwbaar met Oiten als de beste, terwijl het doel weer op de bekende wijze door Beeuwkes werd beschermd.

Wat te zeggen over het Belgische spel?

Het is vuriger, sneller, geestdriftiger dan het onze en ontaardde — dank zij de afwezigheid van de Unionspelers — geen endele maal in ruwheid. De Hollanders spelen kalmer en tactischer. Het materieel is echter in België aanwezig, en er is slechts een leermeester noodig om uit de aanwezige krachten een team te vormen, dat ons vertegenwoordigd elftal handen vol werk zal gevea. Op het moment scheen ons het Belgische elfal tegenover de zeer zware Hollandsche aanvalslinie te licht.

Hustin's capaciteiten in het doel zijn hier voldoende bekend.

Andrieu, de Racingback, schijnt nog een uitstekend clubspeler te zijn, zonder echter de aangewezen man voor een nationaal elftal te