is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van verschillende bonden en clubs jrg 17, 1909, no 11, 18-03-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

f,

westelijk voetbalcentrurn verwijderd wonen en die als 'n gevolg daarvan slechts bij uitzondering de westelijke spelers aan hit werk zien. Niet dat we het niet jutst vinden dat ook het Oosten vertegenwoordigd wordt, maar we vinden alleen de verüoudins: 'a beetje krom, metevenveel recht kan het Noordea en Zuiden vertegenwoordiging in de commissie bepleiten.

Ltusschen werkt de commissie tot bijna algemeene teverdenheid en wanm er de elftallen maar 'n beetje succes hebben, roepen we ten slotte maar weer: „leve de commissie".

Eer we onze meening weergeven over de keuze welke de commissie Zaterdag heeft gedaan, 'n enkel woord over een artikel dat verleden week uit de pen is gevloeid van dan „Sport"-redacteur die wel training, internationale wedstrijden en al die zaken welke strekken moeten om de kwaliteit van ons voetbal te verhoogen, als 'n groote bijzaak beschouwt, die zelfs meermalen de menseden die ijveren om ons land tegenover het buitenland op voetbalgebied een goed figuur te doen slaan, belachelijk heeft gemaakt, maar die toch zoodra hij meent dat de commissie, welke een elftal voor zoo'n inter lationalen wedstrijd moet samenstellen, een verkeerd besluit gaat nemen, kolommen van zijn blad er over vol schrijft;.

Zondag in Botterdam hoorden we fluisteren dat het kwam omdat een drietal Spartanen door de plannen der commissie, gevaar liep niet in het elftal te komen dat te Botterdam tegen

België komt te spelen. We weten Diet of onze zegsman gelijk heeft, maar we vinden het alleen zonderling, dat wel over de toerende Spartanen,

benevens over Welcker gesproken wordt, maari

dat de H.V.V. ers, die misschien tegen Enge land niet mee zullen spelen, omdat ze den vo-

rigen dag met H.V.V. tegen de Denen wenschen te spelen, vergeten worden.

Het doet ons denken dat de fluisterende Rotterdammers wel eens gelijk konden hebben.

De Sport dan komt op tegen de uitlating van den heer Hirschman om zooveel mogelijk dezelfde spelers in het elftal te houden, een uitlating die niet zoo scherp bedoeld is als ze misschien wel in de notulen is weergegeven, hetgeen echter ook aan de Sportredactie bekend koa zijn. De taak der commissie is om het beste Nederlandsche elftal, als geheel, samen te stellen. Hiertoe moet men niet speciaal de elf meest op den voorgrond tredende spelers te zamen zetten, maar men moet wel degelijk er op letten of die elf „sterren" te zamen ook een goed geheel zullen vormen. Elf uitmuntende spelers die elkaar ondeilii g niet begrijpen kunnen door een 2e klas team dat een goed geheel is, worden geklopt.

Wanneer men nu vleugel heeft, bestaande uit 2 spelers, die een paar wedstrijden naast elkander kunnen spelen en elkaar daardoor beter begrijpen, is het dan niet veel beter die 2 spelers te behouden, dan een der spelers door iemand anders te vervangen, wiens voetbalcapaciteiten misschien eenige graden hooger staan, maar van wi> n men te voren volstrekt niet weet of bij met z'n nieuwen buurman zal kunnen opschieten.

Zoo is ook hier het geval en wanneer de verschillende internationals onmiddellijk op elkaar volgden, zou men zeker zoo mogeiijk betzelfde elf'al trachten ia het veld te brengen. Tnans zijn er echter eenige weken tusschen de verschillende wedstrijden en daar de commissie, in overleg met de Zwaluwen, in dat tijdsverloop zal trachten enkele ot fenwedstrijden te regelen, zal het best mogelijk zijn dat we in het elftal, dat tegen Engeland speelt, weer andere gezichten zien dan in het team dat 14 dagen later de Belgen zal ontmoeten, daar de heeren dan eikaars spel in een oefenwedstrijd kunnen leeron kennen. Zoodanig zijn ook, naar we van welingelichte zijde vernemen, de plannen der commissie.

Eer we hiervan afstappen zouden we den sportredacteur in overwegiog willen geven om eens na te gaan waarom de wijzigingen in de verschillende elftallen door hem opgegeven zijn aangebracht. Hij zou dan tot verrassende ontdekkingen kemeD. Die wyjigingen toch zijn grootendeels alleen daarom aangebracht, omdat de oor-