Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

978 beschouwingen betreffende het weduwen- enz.

trouwden moeten vragen of zij bezwaren hebben, zoo hunne belangen op betere wijze verzekerd worden dan de Commissie deed. Of het overnemen van het fonds door den Staat vooralle partijen gunstiger zou zijn, het is niet te zeggen daar niets bekend is van het standpunt waarop de Staat zich zal stellen. Maar wanneer ik naga door hoeveel getrouwden ik met overtuiging hoorde verklaren, dat zij wenschten dat het fonds werd afgeschaft, dan twijfel ik niet aan het antwoord op de eerste vraag. De ongetrouwden zullen zich wel tevreden stellen wanneer zij bij afschaffing niets krijgen, hun kameraadschap toonende door de gestorte penningen aan het verdwijnende fonds niet te misgunnen en zoodoende waarschijnlijk aan getrouwde contribuanten verdere uitkeering verzekerende.

Rivière.

EEN NIEUW-MODEL PET.

Het is mij gebleken, dat het bestaande model van uniformpet niet in den smaak valt van een deel der zeeofficieren.

Mij kwam het steeds voor, dat dit model niet paste bij de overigens nette uniform ; voor zooverre mij bekend, komt een dergelijk model bij geen enkele oorlogsmarine voor, doch worden in 't buitenland zeer veel nettere modellen aangetroffen.

Indien nu mocht blijken, dat een groote meerderheid in het korps bestond voor de invoering van een ander model pet, dan zou een daartoe strekkend verzoek kunnen worden gedaan.

Door mij wordt voorgesteld een model als van de Engelsche Marine, waarvan hier twee afbeeldingen zijn gegeven; de pet is voorzien van ons bestaande emblema, dat desnoods iets gewijzigd zoude kunnen worden ; een dergelijke pet ligt ter bezichtiging bij de firma Troost te den Helder; de prijs dezer pet compleet zal ongeveer zijn ƒ7.- (voor subalterne officieren).

De Engelsche Marine draagt de witte pet (kalkpet of wit overtrek) van 1 Mei tot 1 October; in de tropen en bij alle gelegenheden, waarbij de Commandant het wenschelijk vindt; overigens draagt men een blauwe pet van hetzelfde model.

Een ieder wordt verzocht mij bewijzen van adhesie (een kaartje is voldoende) te zenden, al of niet voorzien van opmerkingen.

De luit. t/zee 2de kl. van Nijmegen Schonegevel, Loodsgracht 36, den Helder.

N.B. Ter bespoediging zal alleen eene meerderheid van de zich in Holland bevindende officieren van alle wapens beoordeeld worden.

Sluiten