Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

1021

l)e Mon. d. 1. fl. van 14 Dec. j.1. geeft het volledige verslag van het parlementslid M. Painlevé over de Marine begrooting.

Over de bewapening der pantserschepen schrijft deze begrootingsrapporteur o. m.

De vraag om al of niet terug te gaan tot het kaliber van 30.5 cM. behoefde de kamers niet meer te worden voorgelegd, doch wel die van den overgang naar een nog zwaarder kaliber.

Het is noodzakelijk kanonnen van + 38 cM. in studie en beproeving' te nemen en deze proeven zoo spoedig mogelijk te doen plaats hebben; te zelfder tijd dient dan ook het vraagstuk van het daarbij behoorende buskruit te worden behandeld.

Het is niet gewenscht om telkens weer in de zelfde fouten van het verleden te vervallen. Tijdens de bestudeering van het vraagstuk van de vierlingtorens van 34 cM., waaraan het Departement nu zijn aandacht wijdt, dient men het oog op het buitenland gevestigd 'te houden en de dubbeltorens van 37 of 38 cM. voor de in 1914 op de begrooting te plaatsen pantserschepen te doen bestudeeren, ten einde — desgewenscht — daartoe zoo spoedig mogelijk over te gaan.

Zijn oordeel over het in gebruik zijnde B. kruit luidt geheel overeenkomstig het officieele rapport der enquête commissie, naar aanleiding der vele voorgekomen ongelukken met die kruitsoort.

Onder het hoofd: „La direction du tir a bord" geeft bovenaangegeven aflevering der Mon. d. 1. fl. de voornaamste punten uit de Min. Resolutie, waarbij de „certificats d'officier et de directeur de tir" worden ingevoerd.

Voor den inhoud, die te lang is om hier in zijn geheel over te nemen, wordt verwezen naar boven aangehaalde bron, doch den aanhef achten wij — met het oog op het totaal gemis aan eenige opleiding op dat gebied in onze Marine — interessant genoeg om hier in zijn geheel weer te geven.

„La direction du service de 1'artillerie et du tir a bord des „grandes unités de Combat présente une importance telle ,,qu' il est absolument indispensable de ne confier cesfonctions „qu' a des officiers possédant des aptitudes spéciales et „sélectionnés avec le plus grand soin.

„J'ai donc été amené a arrêter les dispositions suivantes „en vue d'assurer le recrutement des officiers canonniers qui „devront exercer ces fonctions:" —

Op order van den Minister van Marine zullen aan boord van de „Pothuau" in tegenwoordigheid der Ministers van Oorlog en Marine uit één kanon 400 schoten worden gedaan.

Deze uitgebreide proefneming heeft ten doel om temperatuuropnamen te doen van een vuurmond bij een lang voortgezet vuur. Men hoopt er belangrijke gevolgtrekkingen uit te kunnen maken, voornamelijk wat aangaat de ontijdige ontsteking van het kruit bij het inbrengen der lading.

M. 1912-1913. 66

Sluiten