Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1148

over de verzamelstaten van voor

op te geven. Voor de werlieden der le categorie komt het werk van den controleur dus neer op het overnemen der leien waarbij door hen behoort te worden geconstateerd, clat het'op de lei als onderhanden zijnde voorkomende werk, ook inderdaad onderhanden is.

Van de werklieden der 2e categorie, welke in het bezit zijn van een lei, behooren ze het daarop voorkomende afzonderlijk op een taakwerklijst, welke wekelijks door de ingenieurs wien de taakwerken aangaan, worden geviseerd, op te nemen' en te contröleeren met de opgaven, die ieder der werklieden persoonlijk heeft gedaan. Tevens worden onder nadere controle met de lijsten van de politie, welke controle geschiedt door de schrijvers, door de controleurs de verzuimen der werklieden od de daglijst aangeteekend.

Hiermede zijn de administratieve werkzaamheden der controleurs beëindigd en bestaat hun verdere werkkring in het houden van toezicht op de werklieden, iecler voor zoover het zijne afdeelmg betreft, terwijl ze zich voortdurend vergewissen dat de aanteekeningen op de leien juist en met zorg geschieden. Het toezicht op de werklieden heeft geen betrekking op de uitvoering der werkzaamheden, doch alleen op gedrag en vlijt der werklieden.

Alle aanmerkingen, die ze hierop hebben, worden onder aanteekenmg van den naam, kwaliteit en stamboeknummer van den werkman in een speciaal daarvoor aangehouden register met nauwkeurige beschrijving van de feiten en den datum vermeld.

Bedoelde bemerkingen worden denzelfden dag door den controleur schriftelijk ter kennis gebracht van den ingenieur wien meer in het bijzonder die werkzaamheden aangaan. Het register wordt verder des Zaterdagsmorgens, gelijk met de daglijsten op het Bureau van Scheepsbouw bezorgd, door den Hoofdingenieur geparafeerd en voor 4 uur weder 'in handen van den controleur gesteld.

De controleurs onthouden zich van bemerkingen ten opzichte van de werklieden tegenover de commandeurs onder werktijd. Beide, werkkringen zijn geheel van elkaar gescheiden.

over de daglijsten.

Nadat de daglijsten dus dagelijks bezorgd zijn op het bureau van Scheepsbouw, worden ze in handen gesteld van de ingenieurs die meer speciaal direct met de werkzaamheden belast zijn dié ze nazien, eventueel, ieder voor zooveel hem aangaat, na' bespreking met den controleur, de fouten herstellen en ze'daarna voor „accoord" teekenen, terwijl een hunner (waarschijnlijk i'« het 't beste de oudste, en bij diens ontstentenis de opvolger) verplicht is zorg te dragen, dat ze uiterlijk 2 dagen na" de dagteekemng, die ze dragen, wederom ten bureele Scheepsbouw worden ingediend, met dien verstande, dat de lijst van Zaterdag uiterlijk Maandag daaraan volgende voor twaalf uur weder op het Bureau van Scheepsbouw is. l'

Sluiten