Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den oorlog om tripoli.

1173

Een gewijzigd verkeer werd ingesteld, waarbij Kreta niet werd aangedaan. Den 23sten September werd de mobilisatie van de geheele vloot afgekondigd.

Tot opperbevelhebber werd benoemd de vice-admiraal Aübry. Zijn Commando bestond uit:'

2 eskaders, 22 torpedobootvernielers en 28 hoogzeetorpedobooten.

Als vlaggeschip werd de „Vittorio Emanuele" aangewezen.

De Marine-reserve der vier jongste lichtingen (1884 tot 1887) werd opgeroepen.

De met 1 October ingaande plaatsingen gingen den 23sten September reeds in.

Van de 21 linieschepen en gepantserde kruisers, welke de vier verbonden eskaders zouden vormen, waren één gepantserde kruiser, n.1. de bij Napels aan den grond geloopen „San Giorgio" voor geruimen tijd en 3, n.1. de „Regina Margherita", „San Marco" en „Regina Elena" voor 8 tot 14 dagen niet beschikbaar wegens te ondergane reparaties; verder waren 6 schepen, n.1. „Sicilia", „Re Umberto", „St. Bon", „Emanuele Piliberto", „Carlo Alberto" en „Marco Polo" tot dusverre met verminderd personeel in dienst geweest; om deze schepen behoorlijk in dienst te stellen waren ongeveer 8 dagen noodig.

De „Regina Elena" en „Regina Margherita" waren den 5den October gereed. De schoolschependivisie verschafte het voldoende geoefende personeel aan de mobiele vloot.

De het dichtst bij de Turksche kust gelegen oorlogshavens Tarente en Brindisi werden in staat van verdediging gesteld. Tusschen Ancona en Kaap Santa Maria di Leuca werden kustcompagnieén opgesteld als kustwachten en na het begin van den oorlog de kustlichten tijdelijk gedoofd.

Den 2den October werd ook Venetië in staat van verdediging gebracht.

Den 24sten September te 9 uur v.m. liepen te Augusta (Sicilië) ten N. van Syracuse 7 slagschepen „Roma", „Napoli", „Pisa", „Amalfl", „Garibaldi", „Varese", „Ferruccio" en 8 torpedobootvernielers uit en zetten koers naar Tripoli.

De afstand bedraagt 275 zeemijlen. Den 27sten September volgden meerdere schepen, waaronder 2 slagschepen en 4 torpedobootvernielers.

Het verschijnen van deze vloot voor Tripoli moest de inlandsche bevolking imponeeren en haar terughouden van gewelddaden jegens de niet-Turksche Europeanen, die de stad opvolgend op Italiaansche stoombooten verlieten. Bovendien bewaakten de schepen het verkeer over zee. Zij kruisten van af 25 September op 20 a 30 zeemijlen van de kust van Tripoli verwijderd.

Des nachts voeren enkele schepen dicht voorbij de stad en beschenen haar en de omgeving met zoeklichten.

Desniettegenstaande gelukte het in den nacht van 26 op 27 September de Turksche transportstoomboot „Derna" met

Sluiten