Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN OORLOG OM TRIPOLI.

1175

Derna-Guelemich (Guelemich ligt aan de kust van Klein-Azië tegenover het eiland Rhodos) en den Engelschen telegraafkabel Tripoli-Malta.

Den 30sten September vernielde de „Pisa" het station te Derna en twee Italiaansche torpedobooten verbraken den kabel Tripoli-Malta.

De gemeenschap van het gewest Tripoli met Konstantinopel geschiedde verder over Egypte, zoodat berichten tusschen Konstantinopel en Tripoli in drie a vier dagen hunne bestemming bereikten. Den 30sten September gelastte de Turksche regeering Turksche te- rje verwijdering van zeemerken en dooving der lichten in alle Tripofimf Turksche wateren behalve de Dardanellen. Zij verbood voorts van cyrenaïka. net passeeren van deze zeeëngte bij nacht.

In Tripolitanië en Cyrenaïka lag de 42ste Infanterie divisie, bestaande uit:

4 Regimenten = 12 bataljons van elk 600 man Infanterie, 1 bataljon jagers, 2 Regimenten = 10 eskadrons van elk 80 a 120 paarden Cavalerie; 1 Regiment = 6 batterijen van elk 4 a 6 7.5 c.M. kanonnen Veld-artillerie, 4 compagnieën Vesting-geme, 3 Compagniën Vesting artillerie.

Totaal ± 12000 man.

Bij het uitbreken van den oorlog waren er intusschen aan geoefende troepen slechts ± 5000 man Infanterie, 2500 a 3000 pas aangeworven recruten en 4000 man cavalerie.

De bezetting der stad Tripoli bestond uit: 6 bataljons infanterie met 2 compagnieën mitrailleurs, 1 bataljon jagers, 6 veldbatterijen, £ regiment cavalerie, 2 compagnieën vestingctrtillGri© ^)

Het garnizoen der stad bedroeg + 6000 man. Bij het uitbreken van den oorlog waren er slechts 3000 geoefende soldaten en ± 2000 pas aangeworven recruten. De overige bezettingen der provinciën lagen in kleine afdeelingen gesplitst verspreid over het land. Volgens berichten van ooggetuigen lagen kort voor het begin van den oorlog te Bengasi 400 man, te Derna 70, te Tobroek 30, te Soloem 25 man.

Deze regelmatige troepen moesten volgens de nieuwe organisatie door onregelmatige militie-troepen aangevuld worden, zoodat de sterkte totaal op ± 28000 man geschat werd.

De regelmatige infanterie was bewapend met oud-model Mauser geweren.

i) Deze opgave, ontleend aan de Marine-Bundschau, verschilt eenigszins van die welke ik hiervoren noemde en welke ontleend is aan het Deutsches Offiziersblatt. De hoofdzaken: wapensoorten, verhouding harer sterkte enz, stemmen echter overeen, terwijl de laatste gegevens de organieke sterkte bevatten, welke ingevoerd werd met de nieuwe legerwetten, welke m 1911, dus het jaar van den oorlog, in werking getreden moesten zijn.

De trage mobilisatie zal wel voor een groot deel te wnten zijn geweest aan de trage uitvoering dier wetten en dus de eerste gegevens de meest betrouwbare.

Sluiten