Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1202

IS DE KOERS JDIST?

Van dit beginsel moeten we altijd blijven uitgaan, zelfs bij 't vergelijken van onze schepen met die van andere naties, ook wat betreft de inspanning' die van onze menschen geëischt wordt, door minder ruimte bij de werkzaamheden en in de rusttijden, en daarom is zoo verderfelijk het streven van de woordvoerders der sociaal-democraten in de volksvertegenwoordiging, die meer vragen, meer ruimte, meer comfort, enz., terwijl dit niet in 't belang van ons land is.

Bij een kleine natie moet de geest van de bemanning zoo goed mogelijk zijn. Daarop moet aller aandacht voortdurend gericht zijn.

We spraken van een hedendaagsch oorlogsschip als een ingewikkeld mechanisme. Wie eenigszins kennis nam van de inrichting der kanonnen, aanvoer munitie, inrichting munitiebergplaatsen, vuurleiding, enz., zal toegeven, dat, wanneer gelijk bij een militie marine dan een groot deel van 't slagen der verrichtingen afhangt van de verantwoordelijke officieren met krachtige assistentie van de onderofficieren, de toestand niet schitterend is.

Hetzelfde geldt voor de torpedobewapening en ook geldt dit, al hoort dit niet zoozeer tot 't militaire gedeelte, in niet geringe mate van 't machine-complex.

Te vechten met een oorlogsschip, doch ook op een oorlogsschip is wat anders dan met een geweer te richten en dit af te schieten, al kan ik me nog nooit goed voorstellen dat ook van een volksleger de waarde zoo groot is.

En of de kosten van vervoer van en naar Indië zoo zullen medevallen, alleen iemand die over voldoende gegevens hiertoe beschikt zal hierover kunnen oordeelen.

Het is dus voor ons als vaststaande, dat de aard van 't beroep van iemand die zijn leven gegeven heeft in dienst van 's lands verdediging ter zee, vraagt om een korps van vrijwilligers.

Gaan we nu na of alles gedaan werd wat kon, om 't verloop tegen te gaan en de dienstneming te bevorderen.

Onze natie bestaat voor de helft ongeveer uit menschen, die rechts stemmen bij de verkiezingen van leden voor de volksvertegenwoordiging.

Rechtsche menschen stellen prijs, ondanks allerlei schakeering, op 't leven van uit de christelijke beginselen. Op 't leven van die rechtsche menschen zelf, op hun politiek, op hun opvattingen moge veel zijn af te dingen, dit feit blijft bestaan.

Nu is 't ook een feit, dat de Marine op 't. oogenblik is, wereldsch, dat is anti-christelijk. Hiervan moge men nu ook weer met recht, ziende op verschillende personen, wat af willen doen, 't feit blijft bestaan.

Dit is een abnormale toestand. Hoe die te veranderen?

Is nu de oplossing, kan 't de oplossing zijn, de zaak niet op te lossen, doch de moeilijkheid te ontgaan door 't instellen van een militie-Marine en dan, juist wat de christenouders niet willen, hun jongens dwingen nog wel, in die omgeving te ver-

Sluiten