Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

1259

Waterweg van internationaal standpunt behoort tot de allerbelangrijkste vaarwaters der wereld.

Zulk een vaarwater - men denke in dit verband aan het Panamakanaal en aan het Suezkanaal - kan zeker onder de controle van één regeering zijn, maar het kan slechts in waren zin neutraal zijn, indien die regeering het volkomen beheerscht. En daarmede verdragen zich geen z.g. particuliere havens, welke in handen van wien ook, openlijk of bedekt, kunnen worden overgegeven.

Een klein land heeft dit nog meer dan een machtige staat te bedenken ; en wij gelooven dat Nederland alleen dan met gerustheid dit waterwerk bezitten en beheerschen zal, als het onvoorwaardelijk vasthoudt aan het welgevestigde beginsel: geen havens in handen van particulieren.

Onze regeering heeft, waar zij dusver geen medewerking verleende om van dit beginsel te doen afwijken, alle weldenkenden in de lande aan hare zijde, en zonder twijfel ook de sympathie van het buitenland.

Vindt zij - wat wij nog niet gelooven - m de bestaande wetten niet voldoende bevoegdheid, om in die houding te volharden, dan zal het eenvoudig genoeg zijn om binnen zeer korten tijd eene wet van enkele artikelen de instemming der wetgevende macht te doen verwerven.

Er zijn wellicht thans weinig vraagstukken, welke zoozeer de algemeene aandacht verdienen, als dat van de particuliere havens aan den Waterweg. Moge onze regeering blijven toonen, dat zij dit beseft, en nooit de verantwoordelijkheid, nu rustende op de Nederlandsche overheid, uit het oog verliezen.

(N. B. C.)

Nederland en het Panamakanaal.

Wij ontvingen het rapport, door de Oommissie voor de Handelspolitiek uitgebracht aan de Ministers van Landbouw en Koloniën betreffende de gevolgen der opening van het Panamakanaal voor Nederland en Koloniën.

Het rapport, dat vergezeld is van verschillende bijlagen,

komt tot de volgende .

Conclusie:

Hare mededeelingen samenvattende komt de Commissie tot de volgende slotsom.

Al laat zich thans niet met zekerheid bepalen tot welke veranderingen in het wereldverkeer de opening van het Panamakanaal aanleiding zal geven, het staat vast dat Nederland van die veranderingen in verschillende opzichten partij kan trekken.

De noodige actie daartoe moet echter in de eerste plaats van het particulier initiatief uitgaan, en naar het zich laat aanzien zal die actie niet uitblijven daar reeds nu belanghebbenden getoond hebben waakzaam te zijn. De Regeering stelle zich nu tot taak door voorlichting dit initiatief in de hand te werken en te steunen.

Sluiten