Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOKTE MEDEDEELINGEN.

1271

De vele relaties, welke Nederlandsche ingenieurs met Chili onderhouden, zullen er zeker toe kunnen bijdragen om meer de aandacht te vestigen op de Nederlandsche machine industrie en scheepsbouw, welke reeds meermalen bewezen hebben aan de buitenlandsche concurrentie het hoofd te kunnen bieden, doch wier praestaties in Zuid-Amerika nog te weinig bekend zrjn.

Het zou een dankbare taak zijn in die streken daarvoor propaganda te maken.

Bij dit alles heeft de Regeering tot taak, door het geven van voorlichting het particulier initiatief in de hand te werken en te steunen. Dat is echter alleen mogelijk bij een goede consulaire vertegenwoordiging die ook uit anderen hoofde onmisbaar is. Dit punt wenscht de commissie thans eemgszms nader onder de oogen te zien.

Nederl. Consulaire vertegenwoordiging ter Westkust van Amerika. De te New-York zetelende Nederlandsche Kamer van Koophandel in de Vereenigde Staten, heeft reeds in het begin van het vorig jaar de aandacht der Nederlandsche regeering gevestigd op de wenschelijkheid der oprichting van een beroepsconsulaat te San Francisco. De Minister van Buitenlandsche Zaken heeft kort daarop de Commissie voor de Handelspolitiek uitgenoodigd daaromtrent haar gevoelen kenbaar te maken, waaraan werd voldaan. Het advies der commissie strekte tot aanbeveling der oprichting van een beroepsconsulaat te San Francisco, terwijl daarnevens op de noodzakelijkheid der oprichting van een beroepsconsulaat te Valparaiso werd gewezen.

Gelet op de omstandigheid, dat de Westkust van Amerika veel nader tot Nederland wordt gebracht door de opening van het Kanaal en in aanmerking nemende de groote economische beteekenis, welke de aan die kust gelegen landen in de toekomst zullen verkrijgen, meent de commissie de vraag te moeten stellen of het voldoende is wanneer Nederland m de naaste toekomst over die lange kuststreek van West-Amenka slechts door twee beroepsconsulaten vertegenwoordigd zoude zijn. Want de goede honoraire-consuls niet te na gesproken, heeft zich dooide persoonlijke ervaring van eenige harer leden bij de commissie sterk de indruk gevestigd, dat de arbeid van sommige honoraireconsuls van Nederland in Midden-Amerika niet slechts weinig beteekent, maar ongewenschte resultaten heeft teweeg gebracht.

In haar schrijven van 4 Mei 1.1. wees de commissie er op, dat b.v. België ter Westkust van Amerika beter dan Nederlana vertegenwoordigd is en veel meer kosten daarvoor over heelt. De commissie heeft thans meer algemeen nagega^^^^'Pi0; matieke en consulaire vertegenwoordiging andere Europeesche mogendheden ter Westkust van Amerika hebben.

Uit dit overzicht blijkt, dat Nederland te midden van de Europeesche diplomatieke vertegenwoordiging en beroepsconsulaten ter Westkust van Amerika geen gunstig figuur maakt.

Sluiten