Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kustveeded. en tot wijziging van de militiewet 1901 enz.

801

batterijen en koepelforten, over het kaliber en cle lengte deivuurmonden en over het gebruik van houwitsers zij aangeteekend. dat, zoowel te Vlissingen als te Kijkduin, opstelling van de kanonnen van 28 cM. L./45 in koepels wordt noodig geacht in verband met het vereischte schootsveld en met het oog op de gewichtige taak, die deze forten zullen hebben te vervullen en waardoor niet volstaan zou kunnen worden met de voor vuurmonden en bediening te verkrijgen dekking bij gebrek aan duikaffuiten of bij opstelling der vuurmonden onder schilden.

Het kanon van 28 cM. L./45 is als hoofdbewapening voor deze forten gekozen niet dan na ernstig onderzoek, hetwelk heeft aangetoond, dat, zoo het teruggaan tot een kleiner kaliber, als door sommige leden wordt aanbevolen, ongeraden zou zijn, de keuze van een kanon van 30.5 cM. L./50 bezwaren met zich brengt wat betreft levensduur en kosten, welke niet worden opgewogen door het voordeel van een grooter doorboringsvermogen. In het Voorloopig Verslag wordt reeds in het licht gesteld, dat dit doorborings ver mogen niet de eenige maatstaf is voor de beoordeeling van de waarde van het kustgeschut in zijn strijd met de vijandelijke scheepsmacht; hieraan kan nog worden toegevoegd, dat ook de trefkans een factor is, waarmede men rekening heeft te houden en die het practisch bereikbaar rendement van het beschikbaar vermogen bepaalt.

Niettegenstaande de toenemende beteekenis, welke voor de kustverdediging ongetwijfeld aan de toepassing van het krombaangeschut moet worden toegekend, blijft de kusthouwitser, ook om de redenen uiteengezet op bladz. 14 der reeds aangehaalde „Nota betreffende de kustverdediging", ongeschikt om de voorgestelde bewapening met zwaar vlakbaangeschut der beide thans voorgestelde versterkingen te vervangen.

De door verscheidene leden geuite vrees, dat het gebruik van luchtschepen en vliegmachines zoodanige ingrijpende wijzigingen in de wijze van oorlogvoeren zullen brengen, dat daardoor nieuw gebouwde verdedigingswerken onvoldoende zouden blijken te zijn, wordt niet gedeeld. Inzonderheid pantserforten zullen van luchtschepen en vliegmachines weinig te vreezen hebben.

Van de geopperde onderstelling, dat de firma Krupp destijds kanonnen van 21 cM. L./40 gereed had, die zij gaarne aan ons land zou verkoopen, nu in verscheidene landen zwaarder geschut wordt gevraagd, is niet zonder eenige bevreemding kennis genomen. Het bedoelde materieel toch is veel te kostbaar dan dat het in voorraad zou kunnen worden aangemaakt.

Inderdaad werd, mede ter voorbereiding van de uitvoering der voorgenomen kust verdedigingswerken, door de Ministers van Marine, van Oorlog en van Koloniën, eene commissie samengesteld, aan welke, ter bestudeering van het zware geschut en de opstelling daarvan, het bezoeken van verschillende buitenlandsche fabrieken en schietterreinen werd opgedragen.

Sluiten