Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

312

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1913.

loonen voor buiten of op de werven door particulieren verrichte werkzaamheden, en kosten van kleeding f 1 138 505,

Art. 23. Bezoldiging der bemanning van de werkvaartuigen, de toelagen en kleeding, sluis-, brug- en jaaggelden en andere onkosten . . . .' 17 300

Art. 24. Reis- en verblijfkosten ten dienste van het materieel der zeemacht en 's Rijks maritieme etablissementen, tegemoetkoming in verhuiskosten bij verplaatsing, zoomede teerkosten ten behoeve van personeel van particuliere fabrieken, enz., tegenwoordig zijnde bij proeven met bovengenoemd materieel 20 qqq

C. Magazijnen, gebouwen, werkplaatsen, dokken, ene.

Art. 25. Aanbouw, aankoop, inrichting of huur van terreinen en van alle gebouwen, niet elders genoemd, hellingen, vaste kappen en alle daartoe behoorende marinewerken; gemeente- en polderlasten, recognitiën, enz.; vergoedingen wegens pachtverlies; gas- en waterleidingen, aanschaffing van de daarvoor vereischte materialen; kosten van vervoer, toezicht en beoroevina- . . 948 «sk

Art. 26. Onderhoud, herstelling en wijziging van dokken en van alle gebouwen en marinewerken, in artikel 25 bedoeld; aanschaffing van de daarvoor benoodigde materialen ; kosten van vervoer, toezicht en beproeving 129 000,

Art. 27. Aanschaffing en herstelling van werktuigen en ketels, machinekamerbehoeften, enz., ten dienste der werven en maritieme inrichtingen; kosten van vervoer, toezicht bij de vervaardiging en beproeving; kosten van de' verstrekking van licht, electriciteit. en water aan 's Rijks werven en maritieme inrichtingen . . . . ' 60 800

Art. 28. Kosten in verband met de defensie, mobilisatie, handhaving der neutraliteit, militaire kustwacht en militairen loodsdienst 13 449,-

f 7 657 610, ■

lilde Onderafdeeling. Personeel der zeemacht. A. Vaste traktementen. Art. 29. Vaste traktementen van het korps zeeofficieren f 338 458,-

aiii. öu. vaste iraEtementen van de officieren van het korps mariniers 26 350 —

Sluiten