Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

328

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1913.

Dit cijfer blijft niet onbelangrijk beneden de 4.2 millioen, en daardoor ontstaat gelegenheid om enkele onvermijdelijke voorzieningen en verbeteringen, die uitgesteld of waarvan de kosten anders over meerdere jaren verdeeld zouden moeten

worden, reeds nu te doen uitvoeren: Hiertoe behooren:

Bouw van een magazijn voor verspermijnen ten behoeve van het Zuiderfrontier geraamd op f 40 000

Steenkolenopslagplaats te Willemsoord ... 16 000

Verbetering en voltooiing van de inrichtingen voor de mobilisatie der torpedobooten te Willemsoord (hiervoor werd op de begrooting voor 1912 reeds f 12 000 toegestaan) ......... 30000

Opbouw van een afgebrand magazijn te Hellevoetsluis 15000

Vernieuwing van het torpedo-atelier te Willemsoord 80 000

Te zamen ... ƒ 181000

De aanwezige voorraad verspermijnen is op dit oogenblik nog geheel ontoereikend voor de behoefte en moet daarom geleidelijk en in verband met de beschikbaarkoming van de daarvoor bestemde magazijnen, worden uitgebreid. Nu in 1913 de oplevering van het dit: jaar in aanbouw gebrachte mijnenmagazijn te Willemsoord kan worden te gemoet gezien, wordt in verband daarmede de aanschaffing voorgesteld van nog 100 stuks verspermijnen, waarvoor op deze begrooting een bedrag is uitgetrokken groot f 160 000.

Eindelijk wordt, om den voorraad steenkolen voortdurend op het vereischte minimum te kunnen houden, nog een bedrag van f 149 500 vereischt. Waar toch herhaaldelijk gebleken is dat het in tijden van schaarschte, zelfs ten koste van veel geld, niet altijd mogelijk is, de voorraden op het vereischte quantum te houden, is het, ook om financieele redenen, gewenscht op eenigszins ruime voorraden te rekenen.

Recapitulatie. Nieuwe aanbouw (zie bladz. 2 en 3) . . . f 3 404 000 Diversen:

Mijnenmagazijn Hellevoetsluis 40 000

Kolenopslagplaats Willemsoord 16 000

Mobilisatiekade Willemsoord 30 000

Afgebrand magazijn Hellevoetsluis .... 15 000

Torpedo-atelier Willemsoord 80 000

100 stuks verspermijnen 160 000

Steenkolen 149 500

f 3 894 500

Sluiten