Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEMORIE VAN TOELICHTING.

837

der Marine en de barakken voor besmettelijke ziekten bevinden, is tot nu toe verstoken van telephonische gemeenschap met 's Rijks werf te Hellevoetsluis. Met het oog op de geïsoleerde ligging van het eiland, waardoor bij brand, ijsgang, stormweer of hoogen waterstand tijdige hulpverleening niet mogelijk is, terwijl mede bij mobilisatie of oorlogstoestand onmiddellijke verbinding met het eiland van overwegend belang is, komt telephonische verbinding dringend noodzakelijk voor.

Als bijdrage in de kosten van aanleg eener telephoonverbinding voor het eiland Tien Gemeten vanwege het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegraphie wordt eene uitgave voor eens van f250 gevorderd, zullende de jaarlijksche kosten voor abonnement en bijdrage in de kosten van den kantoorhouder f150 bedragen.

IHde Onderafdeeling.

Het totaal dezer onderafdeeling bedraagt f 5 454 852,07, tegen f5 560 860,90 voor 1912 toegestaan.

Het verschil, voor elk artikel in den toelichtenden staat nader verklaard, is een gevolg van lagere raming van:

Art 29. Vaste traktementen van het korps zeeofficieren f 20 217,-

Art. 30. Vaste traktementen van de officieren van het korps mariniers 1 700, —

Art. 33. Vaste traktementen van het personeel van den marinestoomvaartdienst 1 243,—

Art. 34. Kosten van het personeel der actieve zeemacht, bestaande in activiteitstraktementen, soldijen, toelagen, enz. . . 103 000,-

Art. 37a. Personeel bij de marine-machinistenschool (art. 38a begrooting 1912) 851,40

Art. 38a. Personeel voor de kweekschool voor zeevaart te Leiden (art. 39a begrooting 1912) . . 2000,-

Art. 38b. Materieel voor de Kweekschool voor zeevaart te Leiden (art. 39b begrooting 1912) . . 2 360,-

Art- 39a. Personeel bij de opleidingen niet elders met name genoemd (art. 40a begrooting 1912) . . 566,665

Art. 39b. Materieel voor de opleidingen niet elders met name genoemd (art. 40b begrooting 1912) . . 1030,—

Art. 41. Subsidiën ten behoeve van studenten in de geneeskunde en premies aan artsen bij opleiding en benoeming tot officier van gezondheid bij de marine (art. 42 begrooting 1912) 9 520,—

Art. 51. Druk- en bindwerk ten behoeve van de actieve zeemacht (art. 52 begrooting 1912) . . . 2 000,-

Bovendien komen in 1913 niet meer voor de in

Sluiten