Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooeloopig verslag.

423

blijken, zal tot het uiterste middel, het ontslag moeten worden overgegaan. Eene andere vraag is, of het geen aanbeveling verdient, sommigen, wien het niet aan goeden wil ontbreekt, tijdelijk in eene andere omgeving te plaatsen. Echter kwam het dezen leden niet juist voor dezen maatregel zonder onderscheid op allen toe te passen.

Ongeval Hr. Ms. „Zeeland".

Men zou gaarne 's Ministers meening vernemen omtrent de oorzaak van de ramp, die Hr. Ms. „Zeeland" getroffen heeft, Was zij aan zelfontleding van het buskruit of aan een gebrek in de constructie van het geschut toe te schrijven?

Blijkens het overgelegd rapport wordt het ongeluk toegeschreven aan hét ontbranden van lading of slagsas. Zijn maatregelen genomen om zulks te voorkomen? Men wees er op, dat op 2 April 1912 het busbruit merk 1911 op zelfontleding was onderzocht ; de uitslag van het onderzoek was ongunstig, het buskruit scheen niet deugdelijk te zijn. Naar de meening van de commissie, die deze zaak onderzocht, was vóór de ontploffing het sluitstuk niet geheel gesloten. Zijn alle slagdoppen door nieuwe, ongevaarlijke vervangen? Waar is de slagsas gemaakt?

Ook wenschte men te weten, of de op 31 Maart 1912 door de commissie gegeven raad is opgevolgd om de patroondoozen onder water te bewaren.

Mededeeling werd verzocht van de nieuwe bepalingen omtrent den tuimelaar, waarvan luitenant ter zee van den Beegh blijkens bedoeld rapport gewaagde.

Verblijf in West=Indië.

Met het oog op het eentonig en vaak demoraliseerend verblijf der schepelingen in de West-Indische koloniën werd de vraag gesteld, of de aldaar door te brengen diensttijd niet zou kunnen worden teruggebracht op twee jaren, al moest dan ook daardoor het daaropvolgend verblijf in Nederland eveneens worden bekort.

Opiumdienst.

Naar aanleiding van de-in bijlage N der begrooting voorkomende mededeeling, dat aan de Koninklijke Maatschappij de Schelde te Vlissingen is opgedragen de levering van een stoomketel voor het stoomschip voor den opiumdienst, stelden eenige leden de vraag, waarom het daartoe betrekkelijk contract door het Departement van Marine werd gesloten.

Reis van Hr. Ms. „Gelderland".

Sommige leden achtten de uitzending van het oefenschip Hr. Ms. „Gelderland" naar het terrein van den Balkanoorlog onverantwoordelijk, omdat het meerendeel der equipage bestaat uit jeugdige schepelingen van 15 en 16 jaar, die naar de meening

Sluiten