Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorloopig verslag

425

Terwijl ten vorigen jare bijna 2,5 ton minder dan 4,2 millioen werd toegestaan, wordt thans ruim 3 ton minder dan 4,2 millioen uitgetrokken voor nieuwen aanbouw. Derhalve is er reeds in twee jaren een achterstand van ruim 5 ton ontstaan. Gaarne zoude 'men eenige mededeelingen dienaangaande ontvangen, wijl men vreesde, dat de uitgaven, welke niet rechtstreeks onze weerkracht vermeerderen en in dien zin productief kunnen genoemd worden, door hare snelle stijging de goede verhouding doen verloren gaan met de uitgaven, waarvan onze verdediging in de eerste plaats een direct nut heeft.

Ten slotte merkten eenige leden op, dat geen goed beeld van den toestand wordt verschaft, indien de raming voor het volgende jaar wordt vergeleken met hetgeen toegestaan is voor het loopende jaar, aangezien aldus de indruk kan worden gevestigd, dat er eene zeer groote stijging van uitgaven plaats heeft, als het vorige jaar de aangevraagde som voor een gedeelte niet is toegestaan. Ook het omgekeerde kan het geval zijn. Ter beoordeeling van het financieel beleid van den Minister schijnt het aanbeveling te verdienen, raming tegenover raming te stellen.

Artikelen. Iste Afdeeling. Militaire uitgaven.

Actieve Zeemacht. Iste Onderafdeeling. Kosten van beheer en administratie. A. Departement. Artikel 1.Bezoldiging van den Minister. Verscheidene leden stelden de vraag, welke beteekenis gehecht moet worden aan de handhaving van dezen begrootingspost. Zij meenden te weten, dat het niet in de bedoeling der Regeering ligt den afgetreden Minister te vervangen en waren in die meening versterkt door de mededeeling in de Troonrede, dat het in het voornemen ligt de Departementen van Oorlog en van Marine te vereenigen tot één Departement van Defensie. In deze omstandigheden kwam het evenwel juister voor van dezen post een memoriepost te maken, ook om te voorkomen dat, als bij een eventueel wetsontwerp tot regularisatie het uitgetrokken bedrag voor andere doeleinden wordt bestemd, ongemerkt eene verhooging van uitgaven wordt gevoteerd.

Sluiten