Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V00EL0OPIG VERSLAG.

431

Alkmaar en andere plaatsen zal aan dit bezwaar slechts gedeeltelijk kunnen worden te gemoet gekomen.

Gevraagd werd of het voorstel verband houdt met den ook in de Tweede Kamer uitgesproken wensch („Handelingen" 1908-1909, bladz. 1052, 1058) om voor de verschillende opleidingen niet meer afzonderlijke schepen te bestemmen.

Men vestigde er hierbij de aandacht op, dat de lust om tot adspirant-administrateur te worden benoemd niet groot is. Aan het laatstelijk gehouden examen ter vervulling van 4 plaatsen namen slechts 6 candidaten deel, een getal dat in eene eigenaardige verhouding staat tot het personeel voor het afnemen van het examen noodig geacht: 8 examinatoren, 7 plaatsvervangende examinatoren en een secretaris.

Voorts wees men er op, dat in de bijlagen worden opgenomen de cijfers, behaald door hen die niet slaagden, terwijl het van meer belang scheen de cijfers te vernemen van hen die aan het examen hebben voldaan.

Adelborstenexamen.

Blijkens het laatste verslag der werkzaamheden van de commissie van aanneming voor adelborst 2de klasse bij het Koninklijk Instituut voor de marine te Willemsoord („Nederlandsche Staatscourant van 25 September 1912) bleef het aantal geschikt geoordeelde adspiranten beneden het aantal opengestelde plaatsen ; 20 adspiranten kwamen onvoorwaardelijk en 1 voorwaardelijk voor benoeming in aanmerking, terwijl er 23 plaatsen waren. De Commissie merkt op, dat de adspirant-adelborsten over het algemeen niet behooren tot de goede, doch hoogstens tot de middelmatige leerlingen der hoogere burgerschool.

Gevraagd werd of niet maatregelen moeten worden genomen in deze recruteering beter te voorzien.

F. Verschillende uitgaven.

Artikel 49.

Zeemilitie.

Gaarne zouden sommige leden in verband met de inwerkingtreding der nieuwe Militiewet een overzicht ontvangen van de verrichtingen betreffende de samenstelling der zeemilitie, welk overzicht zij met cijfers wenschten te zien toegelicht. Inzonderheid wenschten zij te weten, op welke wijze de keuze of aanwijzing voor den zeedienst heeft plaats gehad.

Vde Onderafdeeling.

Pensioenen, onderstanden, wachtgelden, enz.

Artikel 69.

Vergoeding ingevolge art. 84 der Militiewet.

Ook in verband met de vrijstelling der kostwinners inge-

Sluiten