Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

714

marinebegrooting voor het dienstjaar 1913.

welvaart benauwend kan drukken op hen, die van een vast inkomen moeten leven en vooral op hen, die van een klein weekgeld moeten rondkomen. Waar de prijzen van woninghuur en levensmiddelen belangrijk stijgen, is het de moeilijke maar onafwijsbare plicht van ieder, die over het bedrag van loonen te zeggen heeft, daar voortdurend rekening mede te houden.

Welnu, het maximum aan de rijkswerf voor een eerste-klas werkman is f2.60 per dag, dat wordt f 15.60 per week, maaier zijn op de gansche werf in Amsterdam ten hoogste 40 werklieden, die dat maximum genieten. Het meerendeel van de gehuwde werklieden, die toch alle degelijk een vak moeten kennen, moet rondkomen met f 13.80 en f 14.40 per week. Ieder onbevooroordeeld man moet toestemmen, dat dit voor een stad als Amsterdam, waar men voor minder dan f3 geen behoorlijke woning kan krijgen, te laag is. Daarom vertrouw ik, dat* het onderzoek, dat de Minister thans bezig is in te stellen, tot afdoende verbetering ten deze zal leiden.

De heer Helsdingen: Het spijt mij wel dat, nadat de belangen van het werfpersoneel nu een paar jaar lang niet aan de orde konden komen, die nu op een zoo laat of wil men zoo vroeg uur moeten worden besproken, dat men wel genoodzaakt is den roffel te slaan en het zoo kort mogelijk te doen. Ik zal mij echter natuurlijk in de omstandigheden moeten schikken.

Bij den vorigen Minister heb ik jarenlang op verbeteringen aangedrongen, maar van Minister Wentholt hebben wij niets anders gekregen dan herziening van hoofdstuk III van het reglement, waarbij een zeer beperkte loonsverbetering werd verkregen. Het doet mij genoegen dat wij thans ten minste te doen hebben met een Minister die zich geneigd toont hielen daar eenige verbetering aan te brengen. De Memorie van Antwoord laat dat althans verwachten. Daarin lees ik:

„Waar ook de behandeling van dit rapport (het rapport van de staatscommissie voor de arbeidsvoorwaarden der rijkswerklieden) weder tijd in beslag zal nemen acht ondergeteekende het gewenscht die verzoeken, waaraan geheel of gedeeltelijk kan worden voldaan, zonder op het rapport der commissie vooruit te loopen, in behandeling te nemen."

Dat is al iets, al moet ik nog zeggen dat ik dankbaar ben, maar niet voldaan. Ik ben niet zoo overvloeiend van dankbaarheid als de geachte vorige spreker.

De Minister heeft een verbetering toegezegd van de loonen van de schrijvers en hij wil in behandeling nemen een wijziging van art. 76, waarin de toelagen aan de mindere geëmployeerden worden geregeld. Er is ook een toezegging gedaan tot verhooging van het minimum-loon van de leerlingen, maar veel is het nog niet.

Wat de vrije geneeskundige hulp betreft, sluit ik mij aan

Sluiten