Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beraadslagingen.

725

De heer Pastoors: Ik dank de Kamer voor het verleende verlof.

De heer Colijn, Minister van Oorlog, ad interim Minister van Marine: Mijnheer de Voorzitter! Kennend uw wensch om nog hedenavond de begrooting af te handelen, zal ik zeer kort zijn en ik kan dat te gemakkelijker, waar het mij ondoenlijk zou zijn de lange lijst van wenschen stuk voor stuk te behandelen ; dat zou te veel tijd vorderen. Laat mij daarom, zonder op dit oogenblik eenige toezegging te doen, mij bepalen tot de mededeeling, dat ik alle geuite wenschen, wanneer die in druk zijn verschenen, zal lezen en aandachtig overwegen. Dit is niet een zinledig woord, want waar ik over de geheele lijn een herziening van de positie van het personeel onderhanden heb, zullen die wenken mij tot een leiddraad zijn. Ik moet echter één voorbehoud maken. Wat zonder bezwaar kan wachten op het rapport van de staatscommissie, zal ik moeten laten wachten, teneinde den arbeid van die staatscommissie niet te verstoren. Daartoe behoort om eens een voorbeeld te noemen ook de wensch om voor de mindere geëmployeerden een afzonderlijk reglement in te voeren. Waar door de staatscommissie natuurlijk ook overwogen wordt, of deze mindere geëmployeerden een vaste aanstelling zullen hebben, kan het geen zin hebben inmiddels een afzonderlijk reglement voor hen in te voeren.

Met inachtneming van dit uitgangspunt zullen de ver-

Voor werklieden, die op 35-jarigen leeftijd

Op een een minimum-loon ontvangen van

leeftijd van: : ■

f 1.90 f2.- f2.10 f2.20 f 2.30

21 jaar .... f 1.40 f 1.40 f 1.40 f 1.40 f 1.40

22 ' „ . . . . 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

23 „ . . . . - - 1.60 1.60 1.60

24 „ . . . . 1.60 1.60 - 1.70 ' 1.70

25 „ . . . . - - 1-70 - 1.80

26 „ . . . . - 1.70 - 1.80

27 „ . . . . 1.70 1.80 1.90 28' ... . - - - 1-90

29 - 1.80 1.90 2—

30 „ . . . .

31 „ . . . . 1.80 - - 2.- 2.10

32 , - 1.90 2.-

33 l - - - 2.10 2.20

34 "... .

35 „ . . . . 1.90 2.- 2.10 2.20 2.30

M-B. 1912-13.

Sluiten