Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

726

marinebegrooting voor het dienstjaar 1913.

chillende wenken van de geachte afgevaardigden mij een welkome leiddraad zijn bij de verdere behandeling dezer zaakDe beraadslaging wordt gesloten en onderart. 22 zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

De onderartt. 23 tot en met 28 worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Beraadslaging over de lilde onderafdeeling (Personeel der Zeemacht) in het algemeen.

De heer Roodhuyzen: Mijnheer de Voorzitter! Ik had een enkel woord willen zeggen over de korporaal stokers, maar met het oog op de commissie voor de verbetering van de salarissen, die de Minister heeft benoemd, en die haar taak beëindigd heeft, zal ik dit thans nalaten. Ik hoop, dat de Minister mij in de gelegenheid zal stellen hem mijn wenschen op andere wijze kenbaar te maken. ■

De heer Colijn, Minister van Oorlog, ad interim Minister van Marine: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal den geachten afgevaardigde gaarne aan het Departement ontvangen.

De heer Helsdingen: Mijnheer de Voorzitter! Door een misverstand is mijn partijgenoot Hugenholtz vertrokken. Een verkeerde inlichting mijnerzijds was daartoe de aanleiding, waardoor de heer Hugenholtz in de meening was, dat de vergadering zou gesloten worden zonder dat hoofdstuk VI zou zijn afgeloopen. Hij had nog enkele zaken willen bespreken, doch kan dit nu niet meer doen. Ik hoop dat de Minister hem gelegenheid zal geven deze zaken met den Minister op zijn kabinet te kunnen bespreken, en dat de Minister er dan evenveel aandacht aan zal schenken, alsof ze hier in de Kamer waren besproken.

De heer Colijn, Minister van Oorlog, ad interim Minister van Marine: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal volgaarne aan het verzoek van den geachten afgevaardigde uit Franeker voldoen.

De beraadslaging wordt gesloten.

De onderartt. 29 tot en met 73 worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Beraadslaging over onderart. 74, luidende:

„Subsidiën voor de militaire tehuizen, f 5325."

De heer Eland: Mijnheer de Voorzitter! Uit de Memorie van Antwoord blijkt, dat de bedragen der subsidies aan Militaire Tehuizen worden geregeld naar 3 factoren:

Sluiten