Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

04

Mevr. Walter heeft, onzes inziens, het culmen van Raren roem bereikt. Wèl blinkt haar uitstekende school uit in de vocalisatie, merkbaar in de voordracht van het recitatief; wèl werden cle liederen recht muzikaal voorgedragen; wèl is de klank van het hooge register krachtig en rein; maar wat mej. Strauss ons voor een paar jaren te genieten gaf, laat de »Leistungen" van mevr. Walter verre achter zich. Welligt kwam hierbij tot overmaat van ramp nog, dat de zangeres verkouden en daardoor de toon harer stem in het midden-octaaf sterk gevoileerd was.

De heer Grützmacher heeft ons buitengemeen voldaan en als 't ware betooverd! Die prachtige cantilene, dat onberispelijke staccato , die beschaafde triller, die zuivere octaven- en terzenloopen zijn onverbeterlijk, en dwingen de meest ongeveinsde bewondering af. Ken daverend applaus dwong dezen kunstenaar primi ordinis, nog een nummer ten beste te geven en hij koos daartoe, tot ons leedwezen, Haydn's Serenade. We hoorden in der tijd dit kabinetstukje van het Florentijner Quartet en bewonderden de jeugdige compositie van vader Haydn; doch verre zij het van ons, dit nummer voor solo aan te bevelen, en dan nog wel versierd (!) met eenige fantaisieè'n van den heer Grützmacher. Over het algemeen kunnen we de keuze der overige voordrachten van dezen solist niet anders verklaren, dan dat het concert van Lindner en cle fantaisie van hem zeiven gewenschte gelegenheid aanbieden tot ontwikkeling van kolossale techniek.

Staccato.

DORDRECHT.

DORDRECHTSCH CONCERT.

Derde Dames-concert, Donderdag 9 Maart 1871.

Programma. Eerste afdeeling. Symphonie n°. 1 van Reissiger. Aria *Auf starkem Fittige" uit die Schöpfung van Haydn, gezongen door mevr. Anna Walter-Strauss, concertzangeres uit Bazel. Concert voor violoncel van R. Schumann , voorgedragen door den heer Friedrich Grützmacher. Ouverture Coriolan van Beethoven. Tweede afdeeling. Ouverture Heimkehr aus der Fremde van Mendelssohn Bartholdy-. Fantasie voor violoncel, van F. Grützmacher. Aria uit de opera Les Mousquetaires de la Reine van HaléVy. Adagio voor violoncel, van Mozart. Liederen: a. Liebesbotschaft van Fr. Schubert, b. Neue Liebe van Aug. Walter. Ouverture Lucretia van Marschner.

De heer Grützmacher heeft zijn roem als kunstenaar volkomen onder ons bevestigd. Het concert van Schumann vond niet dien algemeenen bijval, dien compositie en uitvoering verdienden, doch voor hen , die de hooge waarde van beide wisten te beseffen, was deze Voordracht een bron van bewondering en genot tevens. De beide andere nummers, bevattelijker en meer in den smaak van 't algemeen vallend, werden daverend toegejuicht.

Eene beoordeeling van elders over mevr. Walteu-Steauss deed ons bezorgd zijn, in de gunstige meening, die wij van haar koesterden, te worden teleurgesteld. Gaarne verklaren wij, dat onze bezorgdheid niet is bevestigd. Ofschoon het niet te ontkennen valt, dat hare overigens gevoelvolle stem, niet overal even vol en welluidend meer is, zoo mogen wij, naar onze bescheiden meening, ook vooral met het oog op hare uitmuntende voordracht, haar den titel van bekwame zangeres niet ontzeggen , en vonden wij ook een bewijs daarvoor in den algemeenen bijval van het auditorium.

Hét orkest zette de kroon op het werk van dit seizoen; dank daarvoor de ijverige pogingen der leden en de leiding van hunnen directeur, den heer Böhme.

BREDA.

De tweede uitvoering van onze Zangvereeniging Aurora, op 14 Februari 1.1., zal, wij zijn daarvan overtuigd, nog lang bij de hoorders in aangename herinnering blijven. Wel is waar, prijkte geen virtuosen-naam op het programma,

maar eene dilettante (mej. U uit 's Gravenhage)

élève van den heer van der Does , die het vijfde pianoconcert van Beethoven zóó speelt, als wij het daar gehoord hebben, heeft met recht aanspraak op den naam van kunstenares. Een fraaie , stoute aanslag, eene techniek , zoo ontwikkeld, dat ze ons vergeten doet, welke moeielijkheden bij het spelen van dit concert moeten overwonnen worden , daarbij eene gekuischte voordracht, niet naar effect jagende, maar desniettemin, of liever juist daarom, het grootste effect te weeg brengende, dat zijn eigenschappen, welke wij niet genoeg in mej. U . . . . kunnen prijzen. Het publiek was dan ook blijkbaar geënthousiasmeerd. Bijval in ruimste mate viel haar ten deel. Ook de Traumesicirren van Schumann en de étude in Ge.s-dur van Ciioitn werden door haar allerkeurigst voorgedragen en vonden zooveel bijval, dat de begaafde jonge dame terruggeroepen werd, en als toegift, zoo wij ons niet vergissen, eene polonaise van Choiin speelde.

Verder bracht ons de avond het heerlijke trio op. 35 (septuor) van Beethoven , op meesterlijke wijze uitgevoerd

door de heeren Umland (piano) K . . . . (viool) en T

(violoncel), Wij voeleu ons verplicht, hier openlijk dank te zeggen aan deze heeren, wier talent en bereidvaardigheid al zoo dikwijls het Bredasche publiek gelegenheid gegeven hebben, goede kamermuziek te kunnen hooren.

Bredaas Mannenkoor zong Röslein im Walde van Fischer en An die Freude van Guegf.k , mooie composities en uitnemend voorgedragen.

De Hymne van Spohr voor soli en koor, gezongen door Aurora, is een moeijelijk maar effectvol stuk. Vooral de sopraansolo met koor en het duet voor tenor en alt werden uitstekend geëxecuteerd, en ook de overige koren zouden niets te wenschen hebben overgelaten, wanneer sommige sopranen het van zich hadden kunnen verkrijgen, hunne opmerkzaamheid uitsluitend op den zang te vestigen. Glückes Traum van Brunnek is als compositie wel wat onbeduidend, maar maakt, om ééns te hooren , een aardig effect, en werd goed door Aurora uitgevoerd.

In dezelfde week hadden de leden der koninklijke muziekvereeniging Vlijt en Volharding het voorrecht, mej. U .... te mogen bewonderen op een damesconcert, waar zij de Lisztsche transcriptie van den IJochzeitmarsch uit den Sommemachtsstraum uitstekend schoon ten gehoore bracht.

BUITEXLAXDSCIIE BERICHTEN.

MUXCHEN.

concert van de muzikale akademie. — quartet-soirée.

Concert van walter.

De muzikale Akademie bood ons den eersten Kerstdag een onvsrwacht genot aan, waarvan bij wat vroegere aankondiging een grooter auditorium ongetwijfeld gebruik zou hebben gemaakt. Een zeer gelukkige keuze was Mendelssoiin's A-dur-symphonie, ook de Italiaansche genaamd. Een trouw beeld van cle indrukken van allerlei aard, door den toondichter onder Italie's zonnigen hemel ontvangen, even schilderachtig als zijne brieven over die reis. Wat opgewekte stemming openbaart zich al dadelijk in het begin in het korte voortreffelijke hoofdmotief'! De zoo passende, sobere instrumentatie verhoogt

Sluiten