Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100

wat nu het stuk aangaat, ziehier mijn oordeel kort saamgevat : Een dwaas libretto, muziek van een dilettant, vol van reminiscences, en een onbedreven hand verradende, volledig gebrek aan melodiën...

Daarop is gevolgdLa jeunesse de Grétry, opera in twee bedrijven, het werk van Pélix Pardou, een jongen Belg, die het niet verder dan tot de derde opvoering heeft kunnen brengen. Een ballet La Madone, van Stcumon , flink geschreven en handig georkestreerd, doet hoop koesteren voor de toekomst des kunstenaars.

Voor ik sluit nog een enkel woord over de concerten, even talrijk als onbeduidend, die in den laatsten tijd hier gegeven zijn. Somtijds hadden er, als te Parijs, twee of drie eiken avond plaats, zonder nog de weldadigheidsconcerten te tellen, en op allen deden zich pianisten hooren. Parijs had zijn overvloed op ons overgestort, wij gingen er onder gebukt. Brassin die te Brussel een verdienden roem geniet en, zonder Eubinstein en Tausig te evenaren, een degelijk pianist is, heeft eene belangrijke soirée in den Cercle artistique gegeven. Hij, de vurigste voorstander in België van de muziek van Wagner, heeft meerdere nommers van zijn afgod in zijn program opgenomen; daaronder waren twee stukken uit de Meistersinger, door Warnots voortreffelijk voorgedragen. — Clara Schumann is door Brussel gereisd op haren terugkeer naar Duitschland uit Londen, waar al hare juweelen en hetgeen zij verder van waarde bij zich had, haar ontstolen is.

E. J.

BEBICHTEN.

's firavenhage. — Als uitslag voor de examens die afgenomen zijn ten gevolge van Zijner Majesteits welwillende bedoelingen op muzikaal terrein, kunnen wij voorloopig mededeelen, dat door den koning op voordracht van de examen-commissie, toelagen tot verdere opleiding in de muziek zijn verleend, voor den zang: aan de dames L. Kiehl en Meysenheym, alhier, en Chastel, te Botterdam, alsmede aan den heer Goudal alhier; voor de viool: aan de heeren Petri te Utrecht en Hollander te Amsterdam; voor de violoncel: aan den heer Hollman te Maastricht; voor de piano: aan den heer Kwast, van Dordrecht en voor de oboë: aan den heer Dado , van Breda. De beide eerstgenoemden en de laatste zijn elèves van de Koninklijke Muziekschool.

— 1 Na het Paasch-reces, werd onze kunsttempel wederom ontsloten, met de gastvoorstellingen van den heer Belval, len baszanger aan de groote Opera te Parijs. Deze gunstig bekende zanger, die voor een talrijk auditorium optrad in La Juive en LesHuguenots, gaf ons eene allezins lofwaardige vertolking der partijen van Brogni en Marcel. Zijn welluidend en goed geoefend orgaan, dat in het hooge register wel is waar iets geleden heeft, bezit genoegzame omvang en diepte voor dergelijke partijen. Zijne voordracht was bijzonder geacheveerd en smaakvol, terwijl hij zich tevens een geroutineerd acteur toonde; de hulde hem daarvoor door het publiek gebracht stond daarmede geheel in verhouding.

De heer Sylva, die in den laatsten tijd veel aangewonnen heeft, benevens de heeren Lasalle en Boyer en de dames De Taisy en Balbi, droegen hunne partijen met liefde en ingenomenheid voor en wedijverden met den

1 Door overvloed van spoed vereischende berichten is dit verslag niet reeds in het vorige nommer kunnen opgenomen worden.

talentvollen gast om deze beide uitvoeringen tot een goed resultaat te brengen, dat bij velen in gunstige herinnering zal blijven. Mejufvrouw Laurentis benevens kooren en accessoiren, maakten nog al een betreurenswaardig effect.

De Opéra-Bouffe in 4bedrijven, DocteurCrispin van Gebrs. Eicci, die kort daarna werd opgevoerd, behoort tot de nieuwere werken der italiaansche school en is hier nog weinig vertoond ; zij werd nog niet in dit tijdschrift besproken. Twee handen zijn in deze muziek aan het werk geweest, hetgeen dan ook in den «vollen" zin van het woord, ligt werk gegeven heeft. De heeren Eicci hebben, om spoedig met hunne compositie gereed te zijn, blijkbaar het voorbeeld van een anderen italiaanschen componist gevolgd, daar aan instrumentatie, vorm en harmonie bijna niets is ten koste gelegd.

De opera begint met het ophalen van het scherm, dus zonder ouverture noch introductie, en biedt ons eene zwakke aaneenschakeling aan van melodiën, die, alles behalve van eigen vinding, ons geheel verplaatsen in de werken van Donizetti en Verdi.

Grooter plagiaat hebben wij zelden ergens anders aangetroffen, hetgeen, in verband met de vele gebreken en het zoutelooze libretto, dit werk zeer onbeduidend maakt. Alleen mejufvrouw Balbi (Annette) en de heer Boyer (Crispin) voldeden bij de uitvoering.

Als haute nouveauté! werd op 20 dezer, na lang wachten, Lohengrin van Wagner voor het eerst in de fransche taal alhier gegeven. Eeeds meermalen is over den inhoud van het fraaije gedicht en de boeiende muziek van den maëstro der toekomst gesproken, zoodat wij verdere beschouwingen te dier zake achterwege laten.

De fransche vertaling, door den heer M. Nuitter met veel zorg bewerkt vergoedt echter geenszins het oorspronkelijke gedicht.

Wat de uitvoering betreft heeft de heer Sylva (Lohengrin) , ons vooral bij de 2e opvoering door zijn correcten en welluidenden zang zeer voldaan; in het 3e bedrijf was zijne opvatting meestal uitmuntend. Het verhaal van Lohengrins herkomst, (dat wij ter wille van onze lezers hier laten volgen, aangezien de fransche text niet uitgegeven is), werd zeer geïnspireerd voorgedragen.

RÉCIT DE LOHENGRIN.

II est au loin un monde inaccessible Un lieu sacré qu'on nomme Monsalvat, Et la s'élève un temple indestructible: Sur terre rien n'égale son éclatl Comme le saint des saints, avec mystêre, Un vase auguste est gardé dans ces raurs, II fut remis pas les anges sur terre Aux soins pieux des hommes les plus purs. Une colombe en traversant 1'espace Vient tous les ans raviver sa splendeur. C'est le sai»t Graal! de la divine grace Les chevaliers en lui puisent 1'ardeur. De le servir quiconque obtient la gloire Est revêtu d'un pouvoir surhumain. Sur les méchants certain de la victoire, II tient leur sort dans sa puissante main. Dut il partir vers une autre contrée Pour protéger le droit et Ia vertu, Son pouvoir dure et sa force est sacrée Tant que de tous son titre est inconnu. Mais ce sublime et merveilleux mystère A 1'oeil de nul mortel ne doit s'offrir, Chacun de nous subit la loi sévère: S'il est connu, soudain il doit partir! Eh bien, ce voile épais je 1'abandonne Du Saint Graal j'ai dü suivre la loi! Mon père Pareival tient sa couronna Et Lohengrin, son chevalier, c'est moiü!

Sluiten