Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101

In aanmerking nemende de vele bezwaren aan de partij van Elsa verbonden, kunnen wij zeer te vreden zijn met hetgeen mevrouw De Taisy , geheel nieuwelinge in dit genre, ons daarin te hooren gaf, hoewel hare figuur en orgaan zich beter zouden geleend hebben voor de partij van Ortrude. Als glanspunten van hare verrichtingen noemen wij een groot gedeelte van het le, benevens het duet in het 3e bedrijf. De heeren Christophe (roi Henri), Lasalle (Telramund) en Boyer (Héraut) maakten evenmin door opvatting als door zang, grooten indruk. Mevrouw Christophe vervulde de partij van Ortrude uit welwillendheid doch zonder daartoe eenige geschiktheid te bezitten. Van het koor zwijgen wij.

Den heer Jahn komt onze dank toe, even als het orkest, voor de buitengewoon loffelijke wijs waarop zij zich van hun taak gekweten hebben.

De costumes waren nagenoeg dezelfde als in de opera Bobert le Diable; vooral van den heer Sylva hadden wij verwacht dat hij aan het zijne meer zorg zou besteed hebben. Over het algemeen was de mise-en-scène voldoende. Het talrijk opgekomen publiek, waaronder wij onze eerste artisten opmerkten, volgde met belangstelling deze geheele opvoering.

Vervolgens werden op 27 April nog gegeven 3 bedrijven uit Bobert le Diable, in gelukkigen ruil voor Rigo1 e 11 o, benevens leVieux Chateau, opéra-comique in 1 bedrijf van onzen verdienstelijken stadgenoot Van der Does. Indien Morpheus de vermoeide toehoorders bij het naderende middernachtuur niet reeds ten halve in zijne macht had gehad, waartoe het eenigzins langdradig libretto van Scribe ook het zijne toebracht, zouden wij mogelijk meer genot dan nu gesmaakt hebben van deze bevallige, melodieuse hoewel weinig oorspronkelijke muziek. Onbekendheid met de partituur en eene eerste en eenige auditie, verbieden ons over deze compositie in bijzonderheden te treden. De partijen waren in handen der dames Balbi en Laurentis en der heeren Laurent No. 1 en Diepdalle, die zich in meerdere en mindere mate gelukkig van hun taak kweten.

De slotvoorstelling der campagne 1870/71, bestond ook nu, volgens oud gebruik, uit een amalgama van fragmenten der verschillende tot het repertoire behoorende opera's. Wij vermelden deze voorstelling alleen om der volledigheidswille; zij stelt het dankbare publiek in de gelegenheid om aan de verdienstelijkste artisten een blijk van sympathie te geven, maar biedt weinig kunstgenot aan.

De heer Jahn ontving op dienzelfden avond, in zijn hoedanigheid van orkestdirecteur, tot aandenken van heeren leden van het orkest, een zilveren bokaal en van de overige leden van het opera-personeel een zilveren kroon.

De nieuw benoemde directeur, de heerEmileMarck, houdt zich reeds ijverig bezig met het samenstellen van een opera-personeel voor het volgende saisoen, terwijl de kooren ook eene belangrijke reorganisatie zullen ondergaan. Het gerucht, dat er nog eenige kans bestaat voor het behoud der hoogduitsche opera te Botterdam, werd ook hier met groot genoegen vernomen; wij verwachten , als het zoo ver is, eene ruime medewerking van alle kunstvrienden in de residentie l.

M.

1 Bij het ter perse leggen van dit nnmmer vernemen wij, met leedwezen, dat die kans zou opgehouden hebben te bestaan.

Red.

Amsterdam. — Op 6 Mei gaf het onderwijzerszanggezelschap eene uitvoering, welke met den besten uitslag bekroond werd. Onder de leiding van den ijverigen directeur S, B. de Vries, en met piano-accompagnement van diens jeugdigen zoon H. de Vries werd het volgende programma ten gehoore gebracht:

Eerste deel. 1. Opwaarts van B. Hol. 2. Adelaïde (solo voor tenor) van L. von Beethoven. 3. Schneidereourage, van C. A. Bertelman. 4. Twee solo's voor piano van Alberti en Jaèll. 5. Vlaggelied van Joh. J. H. Verhulst. 6. Introduction en Variations (viool) van F. David. 7. Lente van S. H. de Vries. — Tweede deel. 1. Neêrlands taal van A. Stille. 2. Grand air de Leporello uit: Don Juan van Mozart. 3. De kabels los van B. Hol. 4 Der Freischutz (voor piano, -4 mains) van C. M. von Weber. 5. Solo en koor uit dieZauberflöte van Mozart. 6. Andante voor viool van L. von Beethoven. 7. Festgesang an die Künstler van F. Mendelssohn Bartholdy.

— »Amstels Mannenkoor" gaf den Hen Mei, in het Park, een »Max Bruch Concert" onder persoonlijke leiding van den componist (uit Berlijn daartoe uitgenoodigd) en met bereidwillige medewerking van mevrouw Louise Schade (sopraan) en den heer W. C. Deckers Jr. (bariton) en eenige voorname dilettanten.

Vooraf een woord van erkenning en lof jegens »Amstels Mannenkoor" dat zoodanige onderneming op touw zet en met alle kracht tot een goeden uitkomst voert; het verschafte ons door dit concert de gelegenheid nader kennis te maken met de werken van den sedert eenige jaren zoo hooggeschatten jongen componist Max Bruch. Veel is er in diens werken, dat den kunstenaar zoowel als den ernstigen dilettant belang moet inboezemen. Vooral de klankeffecten van orkest en koor worden meesterlijk door hem aangewend. Zoowel de sinfonie als de Pr ithj of-Sage deden deze eigenschap bijzonder uitkomen; dit was mede het geval met het Bömischer Triumphgesang.

Jammer was het dat terwijl koor en orkest voortreffelijk werkten, de solisten, door ongesteldheid, niet geheel over hunne middelen konden beschikken; hierdoor werd zelfs in de Prithjof-Sage eenige stoornis veroorzaakt. Daaraan moet ook het minder succes van de aria voor bariton toegeschreven worden.

Hoe dit zij het geheel verschafte ons eenen zeer interessanten avond en het publiek, dat in grooten getale was opgekomen, ontving den talentvollen kunstenaar met de meeste geestdrift vooral toen vóór den aanvang van het tweede deel den componist, onder fanfares, een zilveren lauwerkrans werd aangeboden.

Den heer Bichard Hol, die deze uitvoering voorbereidde , brengen wij hulde voor de zorg daaraan besteed. Moge al de tegenwoordigheid van den componist luister aan het geheel hebben bijgezet, het spreekt toch als van zelf dat zonder de degelijke repetitiën, door den directeur van sAmstels Mannenkoor" geleid, de uitslag niet zoo goed geslaagd zou zijn geweest. Ook de aria uit Schiller's Maria Stuart, door Hol gecomponeerd, scheen ons van het beste allooi. Wij hopen echter haar spoedig eens weder te hooren en dan op een concert waar niet een eenige persoon als het ware de aandacht geheel tot zich trekt.

— Op de aanstaande Pius-feestviering zal eene feestcantate, woorden van den dichter dr. H. J. A. M. Schaepman, muziek van Joh. J. H. Verhulst, ten gehoore gebracht worden.

Sluiten