Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WERELDGESCHIEDENIS.

743

deze vrees ongegrond was, en het enthoesiasme waarmede zij hem na zijne tweede benoeming begroetten, eu hem nu in den Rijksdag in den strijd tegen de oppositie ondersteunen, bewijst dan ook dat hij thans het volle vertrouwen zijner partij geniet.

Of' Tisza werkelijk „the right man 011 the right place" zal zijn, moet natuurlijk eerst de toekomst leeren, maar de gebeurtenissen in den Rijksdag hebben getoond, dat hij met kracht

Maar niettegenstaande deze groote energie van den minister-president en de krachtige ondersteuning zijner partij, is het toch nog zeer de vraag of Tisza zijn doel bereiken zal, om in dit jaar alle ontwerpen tot wet verheven te zien, die in het belang des lands zoo dringend noodzakelijk zijn, met name het militaire wetsontwerp, waarmede het benoodigde aantal rekruten voor het loopende jaar aangevraagd zijn, en een nieuw wetsontwerp, waardoor de regeering gevolmach-

(Uit: de Ohio State Journal.)

tigd wordt om met Italië een voorloopig handelsverdrag te sluiten.

Over de begrooting bekommert Tisza zich zeer weinig; in de liberale partij zei hij daaromtrent, dat wanneer 't land nu reeds sedert 7 maanden zonder eene goedgekeurde begrooting geregeerd is, dit ook nog wel een paar maanden langer kan duren. Anders is het met 't militaire wetsontwerp. Het legerbestuur heeft de soldaten, die op den 10™ Oktober drie jaren dienden, niet naar huis gezonden, maar onder de wapens gehouden; daartoe had het volgens de wet het recht. Maar op den 31™ December houdt dit recht op en zal het Hongaarsche gedeelte van het leger tot twee-derden gereduceerd worden; en nu is het wel waar, dat het legerbestuur in dit geval de aanvullingsreserve kan oproepen, maar daarmede wordt toch niet het beoogde doel bereikt. Immers deze manschappen zouden alleen zoo

den strijd tegen 't obstruktionisme zal doorzetten en dat de oppositie ditmaal haren tegenstander niet zoo gemakkelijk uit het veld zal slaan. Toen na een lange nachtvergadering, welke reeds meer dan twaalf uren geduurd had, in de vergaderzaal de leden der oppositie elkander nog steeds als spreker aflosten, vertraden zich de liberale afgevaardigden in de wandelgangen van 't parlemeut, waarbij de waarschijnlijke afloop der zitting besproken werd; nadat ook de minister-president voor een oogenblik daar gekomen was, werd hij dadelijk met vragen over zijne meening bestormd, maar met dezelfde kalmte waarmede hij in de vergaderingen de oppositie te woord stond, antwoordde hij ook nu: „Welnu, wanneer de oppositie het verkiest, vergaderen wij tot morgenochtend 9 uur, sluiten dan de zitting en beginnen om 10 uur weer. Van toegeven is geen sprake."

TWEE GANZEN.

Sluiten