Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

128

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

NederlandscheToonkunstenaars-Vereeniging

OFFICIEEL ORGAAN

Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging. Ondersteuningsfonds 1921—1922 ONTVANGST. UITGAAF.

Saldo Spaarbankboekje op 1 Mei Uitgeloote Pandbrief (4 Mei '21) j

1921 f 1215.315 Rott. Hyp. Bk daarvoor ont-j

Rente van op prolongatie gestelde vangen 998 gld. en aangekocht 1

gelden 189.87 1000 gld. 7°/o Kon. Holl. Lloyd \

Rente van op a deposito gestelde voor f 1006.69 met 28 dagen [

gelden. . 81.90 rente, zoodat van SpaarbankRente v. op Spaarbankboekje ge- boekje bij moest * ö-69

stelde gelden 23.12 Gekocht 6 Mei '21 1000 gld.

„ v. Oblig. Gem's-Gravenhage 55.— Kon. Holl. Lloyd a 7% voor |

„ v. „ Nederland ... 80.— f 1007.47 uit Spaarbankboekje j

„ v. „ Gem. Rotterdam . 45.— genomen \ 1007.47

„ v. Pandbr. Holl. Scheeps- 4 Jan. 1922 gekocht 1000 gld.

verb. Mij 100.— cum. pref. aandeel A 6ll3°k

„ v. Oblig. Deli Spoor ... 60.— v. d. Bergh a 81% + 7s P™-

„ v. „ Staatsspoor . . . 160.— visie a f3.75 en fl voor zegel 814.75

„ v. Pandbr. Pretoria Hyp. Mij. 45.— Provisie voor verzilvering van

„ v. „ Utr. Hyp. Bk. . . 160.— coupons • 2A2

„ v. Premiel. Amsterdam . . 36.— Ondersteuning aan vier gewone

„ v. Pandbr. Mij. voor Hyp. leden 400.—

Credit 170>~ Totaal f2233.33

„ v. Oblig. Gem. Utrecht. . 120.- ' '

„v. „ Mij. de Korenschoof 40._ Saldo op Spaarbankboekje tot

„v. ,. Furness Stokvis. . 140.- en met 2 Mei 1922. . . ■ J615.79»

„ v. „ Kon. Holl. Lloyd . 140.- Totaal . . . f3849.125

„ v. „ Ned. Indië . . . 200.—

„ v. „ NederlandGeschenk M. W. PETRI,

Mevr N.N 5.— Penningmeester.

„ v. Obl. Waterleiding Doorn 87.50 „ v. „ Hotel Rest. Pomona

met 4% van vroeger. . . 90.— Gezien, onderzocht en accoord j

„ v. Examengelden .... 15.42 bevonden,

Van 287 gew. leden Vb der Contrib. 574.— De gedelegeerden:

2 „ „ over half jaar 2.- HESTER WEGERIF. !

2 Bel. Leden a 5 gulden 10.- J. VINCENT.

] " " a2.". ' ?"~ Utrecht, 21 Mei 1922.

„ 1 Gew. hd over vorig jaar i 2.—

Totaal . . . i f3849.125

Sluiten